Početna stranica Početna stranica

Coryol
karvedilol

CENE

tableta blister, 28 po 12,5 mg

Veleprodaja: 126,80 din
Maloprodaja: 153,43 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 28 po 6,25 mg

Veleprodaja: 158,80 din
Maloprodaja: 192,15 din
Participacija: 50,00 din


UPUTSTVO ZA LEK


Coryol, 6,25 mg, tablete

karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coryol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coryol

 3. Kako se uzima lek Coryol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coryol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije 1. Šta je lek Coryol i čemu je namenjen


  Aktivna supstanca leka Coryol pripada grupi neselektivnih blokatora β- i α1- adrenergičkih receptora. Lek je namenjen za upotrebu kod odraslih.

  Hronična srčana insuficijencija (slabost):

  Ukoliko nisu prisutne kontraindikacije, lek Coryol je indikovan u kombinaciji sa standardnom terapijom (kao što su ACE inhibitori i diuretici sa ili bez digoksina) kod svih pacijenata sa stabilnom, simptomatskom, hroničnom srčanom insuficijencijom svih stepeni ozbiljnosti, bez obzira na ishemijsko ili neishemijsko poreklo.


  Napomena (kada se lek primenjuje kod hronične srčane insuficijencije):

  Terapiju lekom Coryol treba započeti kada je stanje pacijenta stabilizovano standardnom terapijom za srčanu insuficijenciju, tj. kada su doze postojeće standardne terapije stabilne najmanje četiri nedelje pre započinjanja terapije lekom Coryol.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coryol Lek Coryol ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na karvedilol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci (koje su navedene u odeljku 6).

  • tokom kardiogenog šoka.

  • u slučaju pogoršanja srčane slabosti (nestabilna/dekompezovana srčana slabost)

  • u slučaju akutne plućne embolije

  • u slučaju Princmetalove angine

  • ako imate izuzetno nizak krvni pritisak (sistolni krvni pritisak manji od 85 mmHg)

  • ukoliko su Vam otkucaji srca veoma spori (manje od 50 otkucaja u minuti)

  • u slučajevima nekih srčanih poremećaja ili poremećaja provodljivosti u srcu: atrioventrikularni (AV) blok drugog ili trećeg stepena (ako se ne koristi trajni srčani pejsmejker)

  • u slučaju pojave sinusnog sindroma, uključujući sinoatrijalni blok (SA)

  • u slučaju slabosti srčanog mišića usled plućnih oboljenja (lat. cor pulmonale)

  • ukoliko imate astmu ili drugu plućnu bolest sa sklonošću ka grčenju plućnog sistema (npr. hronična opstruktivna bolest pluća)

  • u slučaju nelečenog tumora nadbubrežne žlezde (feohromocitoma)

  • u slučaju teškog oštećenja funkcije jetre

  • u slučaju kiselosti krvi (metaboličke acidoze)

  • u kombinaciji sa MAO inhibitorima (izuzetak: MAO-B inhibitori)

  • u kombinaciji sa intravenski primenjenim verapamilom, diltiazemom ili drugim lekova sa koji regulišu nepravilan rad srca (antiaritmici)

  • tokom dojenja


   Upozorenja i mere opreza

   Hronična srčana slabost


   U principu, lek Coryol treba uvek da se koristi pored standardne terapije za lečenje srčane slabosti - koja se sastoji od diuretika, digoksina, ACE inhibitora i/ili drugih lekova koji utiču na širenje krvnih sudova (vazodilatatora). Lečenje lekom Coryol se može započeti samo ako je stanje pacijenta stabilizovano primenom konvencionalne osnovne terapije za lečenje srčane slabosti, tj. doza postojeće standardne terapije ne sme biti promenjena najmanje četiri nedelje pre početka lečenja lekom Coryol.


   Naglo smanjenje krvnog pritiska može da se desi nakon primene prve doze leka Coryol, kao i sa povećanjem doze, naročito kod pacijenata sa teškom srčanom slabošću (NIHA ≥ III), nedostatkom soli

   i/ili tečnosti (npr. lečenje visokim dozama diuretika), ali takođe i kod starijih pacijenata (≥ 70 godina) ili pacijenata sa niskim početnim krvnim pritiskom (npr. sistolnim pritiskom manjim od 100 mmHg). Kao rezultat toga, ove pacijente treba medicinski pratiti oko dva sata nakon primene prve doze leka Coryol i kada se doza povećava kako bi se izbegao nekontrolisan pad krvnog pritiska. Potrebni su česti i redovni medicinski pregledi (npr. provera funkcije bubrega, telesne mase, krvnog pritiska, merenje otkucaja srca i srčanog ritma) naročito prilikom prilagođavanja leka (povećanje doze do doze održavanja, videti takođe odeljak 3).


   Pacijenti sa srčanom slabošću mogu doživeti pogoršanje srčane slabosti ili zadržavanje tečnosti u telu tokom povećanja doze leka Coryol. U ovom slučaju, dozu diuretika treba povećati dok se ne postigne klinička stabilnost. Međutim, u početku, dozu leka Coryol se ne bi trebalo dalje povećavati. Povremeno može biti potrebno i smanjiti dozu leka Coryol ili, u retkim slučajevima, privremeno prekinuti lečenje lekom D Coryol. Ovakvi događaji ne isključuju mogućnost naknadnog uspešnog doziranja lekom Coryol.


   Zbog negativnog uticaja na širenje akcionog potencijala u srcu od pretkomore do komore (AV provodljivost), lek Coryol treba koristiti oprezno kod pacijenata sa AV blokom prvog stepena.


   Kako obe supstance odlažu širenje akcionog potencijala u srcu od pretkomore do komore (AV provodljivost), potrebno je o tome voditi računa kada se karvedilol i digoksin uzimaju istovremeno.


   Funkcija bubrega u slučaju srčane slabosti


   Kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću i istovremenim niskim krvnim pritiskom (sistolni pritisak manji od 100 mmHg), koji dodatno boluju od poremećaja cirkulacije srčanog mišića (ishemijskog srčanog oboljenja) ili od generalizovanih oboljenja krvnih sudova i/ili smanjene funkcije bubrega, u toku lečenja sa lekom Coryol bilo je primećeno prolazno pogoršanje funkcije bubrega. Prema tome kod pacijenata sa ovim faktorima rizika, funkcija bubrega se mora često kontrolisati prilikom prilagođavanja doze leka Coryol. Ako se funkcija bubrega pogoršava, doziranje leka Coryol treba smanjiti ili prekinuti.


   Poremećaj funkcije leve komore nakon akutnog srčanog udara

   Pre početka lečenja sa karvedilolom, kliničko stanje pacijent mora biti stabilno. Osim toga, pacijent bi trebalo da prima ACE inhibitor tokom najmanje poslednjih 48 sati, a doza ovog ACE inhibitora trebalo bi da ostane nepromenjena najmanje u poslednjih 24 sata.


   Lek Coryol treba da se koristi oprezno kod pacijenata sa nestabilnom anginom pektoris, jer je iskustvo sa lekom Coryol ograničeno u ovoj patologiji.


   Hronična opstruktivna bolest pluća


   Pacijenti koji su skloni grčenju disajnih puteva (bronhospazam) mogu doživeti nedostatak daha. Zbog toga ne treba uzimati lek Coryol ako imate plućnu bolest sa sklonošću ka nastanku grčeva u disajnim putevima (videti iznad pod „Lek Coryol ne smete uzimati“).


   Šećerna bolest


   Coryol treba da se koristi oprezno kod dijabetičara, jer se rezultati kontrole šećera u krvi mogu pogoršati. Znakovi ranog upozorenja ili simptomi akutne hipoglikemije (nizak nivo šećera u krvi) se mogu maskirati ili odložiti. Zbog toga se koncentracija šećera u krvi kod ovih pacijenata mora redovno proveravati na početku lečenja ili kada se menja doza leka Coryol. Vaš lekar će možda morati da prilagodi Vašu terapiju za sniženje nivoa šećera u krvi.


   Tokom stroge dijete potrebno je pažljivo medicinsko praćenje koncentracije glukoze u krvi.

   Bolest krvnih sudova u rukama i nogama (periferna vaskularna oboljenja)


   Lek Coryol treba da se koristi oprezno kod pacijenata sa perifernim vaskularnim oboljenjima, kao što su suženje krvnih sudova (vazospazam) prstiju na rukama ili nogama (Rejnoova bolest), jer lekovi kao što je Coryol mogu uzrokovati ili pogoršati simptome poremećaja arterijske cirkulacije.


   Pojačana funkcija štitaste žlezde (hipertireoidizam)


   Lek Coryol može maskirati simptome pojačane funkcije štitaste žlezde.


   Anestezija i velike operacije


   Ako morate da idete na operaciju, preporučuje se oprez, jer se efekti leka Coryol i nekih anestetika na smanjenje snage srca da pumpa krv mogu uzajamno pojačati.


   Usporen rad srca (bradikardija)


   Lek Coryol može usporiti normalan rad srca. Ukoliko puls padne ispod 55 otkucaja u minuti, dozu leka Coryol treba smanjiti.


   Preosetljivost (hipersenzitivnost)


   Lekovi kao što je lek Coryol mogu da povećaju osetljivost na alergene, kao i ozbiljnost reakcije preosetljivosti. Poseban oprez je potreban kod pacijenata kod kojih su očekivane teške reakcije preosetljivosti i kod pacijenata na terapiji hiposenzitizacije.

   Kod pacijenata koji su nekada imali psorijazu koja je bila povezana sa primenom beta-adrenergičkih blokatora, lek Coryol treba uzeti tek nakon pažljive procene koristi i rizika.


   Ozbiljne kožne reakcije


   U veoma retkim slučajevima, tokom primene leka D Coryol prijavljene su ozbiljne kožne reakcije, kao što su toksična epidermalna nekroliza (TEN), ozbiljni neželjeni efekti kod kojih se ozbiljni zapaljenski proces razvije u supkutanom tkivu i Stivens-Džonsonov sindrom (SJS), oboljenje kože izazvano infekcijom ili alergijom na lek. Lek Coryol treba trajno obustaviti kod pacijenata sa ozbiljnim kožnim reakcijama koje se mogu povezati sa karvedilolom.


   Istovremena primena blokatora kalcijumovih kanala (lekova za lečenje hipertenzije ili srčanih aritmija)


   Potrebno je pažljivo praćenje EKG-a i krvnog pritiska kada se lek Coryol uzima istovremeno sa lekovima koji sadrže verapamil ili diltiazem kao aktivnu supstancu ili njihove derivate ili lekove za lečenje nepravilnog rada srca (antiaritmici).


   Tumori nadbubrežne žlezde (feohromocitom)


   Pacijenti sa tumorom nadbubrežne žlezde (feohromocitomom) mogu da budu lečeni sa lekovima koji blokiraju beta-adrenergičke receptore, kao što je lek Coryol samo nakon odgovarajuće blokade alfa- adrenergičkih receptora u srcu i krvnim sudovima. Budući da nema dostupnog adekvatnog kliničkog iskustva sa lekom Coryol, treba ga primenjivati samo uz oprez ako se sumnja na feohromocitom.


   Princmetalova angina


   Kod pacijenata za koje se sumnja da imaju Princmetalovu anginu, lek Coryol treba primenjivati sa oprezom, s obzirom na to da nema kliničkog iskustva u primeni aktivne supstance karvedilola kod pacijenata sa Princmetalovom anginom. Aktivna supstanca kao što je karvedilol može izazvati bol u grudima kod pacijenata sa Princmetalovom anginom.


   Kontaktna sočiva


   Pacijente koji nose kontaktna sočiva treba upozoriti na smanjeno vlaženje oka.


   Simptomi obustave


   Lečenje lekom Coryol ne treba obustaviti naglo. Ovo je naročito važno kod pacijenata sa bolestima srca zbog smanjenog protoka krvi u srčanim krvnim sudovima (koronarnim arterijama).

   Dozu leka treba smanjivati postepeno, tokom perioda od dve nedelje.

   Lek Coryol sadrži laktozu i saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Deca i adolescenti

   - Nema dovoljno dostupnih podataka o efikasnosti i bezbednosti primene karvedilola kod dece i adolescenata starosti do 18 godina. Lek Coryol stoga treba izbegavati kod ove grupe pacijenata.


   Stariji pacijenti

   Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na karvedilol i treba ih pažljivo pratiti.


   Efekti zloupotrebe u svrhu dopinga

   Upotreba leka Coryol može dovesti do pozitivnog doping testa. Upotreba leka Coryol kao doping sredstva može dovesti do pogoršanja zdravlja.


   Drugi lekovi i lek Coryol

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Digoksin

   Kada se istovremeno koriste lek Coryol i digoksin, izmereno je 20% povećanje nivoa digoksina u serumu. Mnogo veći efekat je primećen kod muških nego kod ženskih pacijenata. Digoksin i karvedilol takođe usporavaju srčanu provodljivost (provodljivost AV čvora). Zbog toga je neophodno učestalije praćenje serumskih nivoa digoksina na početku, tokom promene doze, i na kraju istovremenog tretmana sa ovim lekovima koji deluju na srce i lekom Coryol. Karvedilol ne utiče na digoksin primenjen intravenski.


   Antihipertenzivni lekovi

   Kao i drugi aktivni sastojci sa efektom blokiranja beta-adrenergičkih receptora, karvedilol može povećati efekat drugih antihipertenzivnih lekova (npr. blokatora alfa1-adrenergičkih receptora) ili onih koji mogu izazvati pad krvnog pritiska kao neželjenu reakciju, kao što su određeni sedativi (barbiturati, fenotiazini) i lekova za lečenje depresivnih poremećaja (triciklični antidepresivi), kao i vazodilatatora.


   Klonidin

   Istovremena upotreba blokatora beta-adrenergičkih receptora, kao što su Coryol i reserpin, gvanetidin, metildopa, klonidin ili guanfacin, mogu imati dodatni efekat na sniženje krvnog pritiska i usporavanje otkucaja srca. Ako se mora zaustaviti istovremena upotreba blokatora beta-adrenergičkih receptora i klonidina, prvo treba prekinuti blokator beta-adrenergičkih receptora. Terapija klonidinom može biti prekinuta nekoliko dana kasnije, postepenim smanjivanjem doze.


   Lekovi koji smanjuju koncentraciju kateholamina

   Kod pacijenata koji uzimaju lek Coryol trend istovremeno sa lekovima koji smanjuju koncentraciju kateholamina, kao što su rezerpin ili MAO inhibitori, treba pažljivo pratiti znakove pada krvnog pritiska i/ili ozbiljnog usporavanja otkucaja srca (teška bradikardija).


   Ciklosporin

   Kod pacijenata kod kojih je urađena transplantacija bubrega i srca i koji su uzimali ciklosporin oralno, uočeno je malo povećanje koncentracije ciklosporina u plazmi nakon započetog tretmana sa karvedilolom. Zbog toga se prilagođavanje potrebnih doza značajno razlikuje od pacijenta do pacijenta. Iz tog razloga, koncentraciju ciklosporina kod ovih pacijenata treba pažljivo pratiti, a dozu ciklosporina treba individualno prilagoditi.


   Blokatori kalcijumovih kanala kao što su verapamil ili diltiazem, amjodaron ili drugi antiaritmici

   Rizik od poremećaja provodljivosti AV čvora može se povećati uz istovremenu upotrebu leka Coryol i oralnih blokatora kalcijumovih kanala, kao što su verapamil ili diltiazem, ili drugih lekova za srčanu

   aritmiju (antiaritmika), npr. amjodarona. Zato je u ovim situacijama neophodno pažljivo praćenje krvnog pritiska, brzine otkucaja srca i srčanog ritma (EKG) (videti i iznad pod „Upozorenja i mere predostrožnosti“ i „Istovremena primena blokatora kalcijumovih kanala“).


   Anestetici

   Kada se istovremeno koriste lek Coryol i neki anestetici (anestetici i narkotici), efekti na funkciju srca (negativna inotropija) i antihipertenzivni efekti oba leka se mogu međusobno pojačati. Zato pre anestezije obavestite lekara da uzimate lek Coryol.


   Anti-inflamatorni i/ili lekovi protiv bolova

   Određeni antiinflamatorni i/ili lekovi protiv bolova (tzv. nesteroidni antiinflamatorni lekovi) mogu dovesti do povećanja krvnog pritiska i slabije kontrole krvnog pritiska.


   Lekovi koji smanjuju nivo šećera u krvi (hipoglikemici)

   Efekat insulina ili oralnih hipoglikemika se može pojačati primenom blokatora beta-adrenergičkih receptora. Znakovi niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemija) mogu biti maskirani ili smanjeni (naročito ubrzanje srčanog ritma). Redovne kontrole šećera u krvi su od suštinskog značaja za dijabetičare koji koriste insulin ili lekove za smanjenje nivoa šećera u krvi.


   Cimetidin

   Cimetidin, hidralazin i alkohol mogu povećati sistemsku dostupnost leka Coryol, jer smanjuju degradaciju aktivnog sastojka u jetri putem inhibicije enzima. Stoga se preporučuje pažljivo praćenje ovih pacijenata uz istovremenu primenu sa lekom Coryol.


   Rifampicin

   Rifampicin smanjuje resorpciju (preuzimanje) karvedilola iz creva; smanjen je uticaj na sistolni krvni pritisak. Kada se karvedilol i rifampicin koriste istovremeno, preporučuje se pažljivo praćenje blokada beta-adrenergičkih receptora.


   Amjodaron

   Kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom, amjodaron menja koncentraciju karvedilola u plazmi, što predstavlja potencijalni rizik povećane blokade beta-adrenergičkih receptora.


   Fluoksetin i paroksetin

   Fluoksetin i paroksetin mogu povećati sistemsku dostupnost karvedilola, jer smanjuju degradaciju aktivnog sastojka u jetri putem inhibicije enzima. Međutim, nije utvrđena razlika u neželjenim efektima, krvnom pritisku ili pulsu srca.


   Lekovi za bronhodilataciju (širenje bronhija)

   Efekat leka Coryol narušava dejstvo određenih lekova koji se koriste za širenje bronhija (tzv. beta- agonistički bronhodilatatori). Zbog toga, Vaš lekar bi trebalo pažljivo da prati Vaše stanje dok koristite ove lekove.


   Uzimanje leka Coryol sa hranom, pićima i alkoholom

   Alkohol može pojačati antihipertenzivni efekat leka Coryol. Zbog toga ne treba da pijete alkohol dok uzimate lek Coryol.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   S obzirom na to da ne postoji dovoljno podataka, lek Coryol se može uzimati tokom trudnoće samo ako nadležni lekar to smatra apsolutno neophodnim.


   Lečenje sa blokatorima beta-adrenergičkih receptora treba završiti 72–48 sata pre očekivanog datuma porođaja. Ako ovo nije moguće, novorođenče se mora pratiti prvih 48–72 sati života.


   Nije poznato da li Coryol prolazi u majčino mleko. Zbog toga majke ne smeju da doje dok uzimaju lek Coryol.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Kada uzimate Coryol može da Vam se javi vrtoglavica ili umor. Ovo je verovatnije kada započinjete terapiju ili ako Vam se terapija menja ili povećava doza, kao i kada pijete alkohol. Ako Vam se ovo dogodi, nemojte voziti, niti koristiti alate i mašine. Razgovarajte sa svojim lekarom ako primetite ma kakve druge probleme koji mogu da utiču na upravljanje vozilima, kao i upotrebu alata i mašina dok uzimate Coryol.


   Lek Coryol sadrži laktozu i saharozu

   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Coryol


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.


  Preporučena doza je:


  Stabilna hronična srčana insuficijencija

  Dnevna doza

  Početna doza

  Prvih 14 dana:


  ½ tableta leka Coryol 6,25 mg (=3,125 mg karvedilola) ujutru i

  ½ tableta leka Coryol 6,25 mg (=3,125 mg karvedilola) uveče

  Normalna doza

  Ukoliko se ova doza podnosi, potrebno je povećanje doze u intervalima tokom najmanje dve nedelje:  praćeno sa


  2 tablete leka Coryol 6,25 mg (=12,5 mg karvedilola) karvedilola uveče,

  1. tableta leka Coryol 6,25 mg (=6,25 mg karvedilola) ujutru i 1 tableta leka Coryol 6,25 mg (=6,25 mg karvedilola) uveče,

  2. tablete leka Coryol 6,25 mg (=12,5 mg karvedilola) ujutru i  praćeno sa


  25 mg karvedilola ujutru i 25 mg karvedilola uveče.


  Preporučuje se najviša doza koju pacijent dobro podnosi.

  Maksimalna doza

  25 mg karvedilola ujutru i 25 mg karvedilola uveče


  Za veće doze, dostupne su tablete od 12,5 mg i 25 mg. Tablete se mogu podeliti na jednake doze.

  Napomena: Doza od 3,125 mg karvedilola može se postići deljenjem tablete leka Coryol, jačine 6,25 mg, na pola.

  Samo kod pacijenata sa blago do umereno stabilnom hroničnom srčanom slabošću i telesnom masom preko 85 kg, pod strogim nadzorom lekara, doza leka se može pažljivo povećati do maksimalnih 50 mg karvedilola dva puta dnevno.


  Doza leka Coryol može se povećati samo ako je kliničko stanje pacijenta zadovoljavajuće i stabilno, tj. ako nema simptoma pogoršanja srčane slabosti ili klinički relevantnih neželjenih efekata - naročito onih koji proizlaze iz vazodilatacije (npr. pad krvnog pritiska, vrtoglavica). Zbog toga, pre povećanja doze, pacijente treba ispitati s posebnim osvrtom na iznad navedene simptome. Pored toga, neophodni su česti i redovni lekarski pregledi (npr. funkcija bubrega, telesna masa, krvni pritisak, otkucaj srca i ritam), posebno prilikom prilagođavanja terapiji (povećanje doze do doze održavanja). Pogoršanje simptoma srčane slabosti ili neželjenih efekata usled karvedilol-posredovane vazodilatacije često se javlja samo privremeno i rešava se privremenim smanjenjem terapije ili prekidom, ukoliko je potrebno. Međutim, ako su simptomi prvenstveno uzrokovani zadržavanjem tečnosti, doza diuretika se u početku može povećati.


  Potrebna doza održavanja mora da se odredi individualno za svakog pacijenta pod strogim medicinskim nadzorom. Zatim za dugotrajnu terapiju treba da se primenjuje najviša doza koja se dobro podnosi.


  Ako je lečenje sa lekom Coryol prekinuto duže od jedne nedelje, lečenje treba nastaviti sa nižim dozama (dva puta dnevno), a ponoviti korak po korak individualno prilagođavanje - kako je navedeno u tabeli iznad. Ako je lečenje sa lekom Coryol prekinuto duže od dve nedelje, lečenje treba nastaviti sa 3,125 mg

  - dva puta dnevno tokom dve nedelje - i ponovo je potrebno korak po korak individualno prilagođavanje - kako je navedeno u tabeli iznad.


  Doziranje kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću i poremećenom funkcijom bubrega

  Potrebna doza se mora odrediti pojedinačno za svakog pacijenta. Na osnovu farmakokinetičkih karakteristika karvedilola samo kod srčane slabosti nije potrebno podešavati dozu leka Coryol .


  Tablete uzmite sa puno tečnosti. Osim ako nije drugačije naznačeno, obično ga treba uzeti ujutru, ili ujutru i uveče. Preporučuje se da se lek Coryol uzima sa obrokom kako bi se aktivni sastojak apsorbovao sporije i na taj način potencijalno smanjio poremećaj cirkulacije u slučaju promene položaja (ortostatski hipotenzivni efekti).

  Trajanje lečenja određuje Vaš lekar. Lečenje lekom Coryol je obično dugotrajna terapija i ne bi je trebalo, ako je moguće, naglo prekinuti. Potrebno je postepeno ukidanje doze u trajanju od jedne do dve nedelje (videti takođe odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza“ i „Simptomi obustave“).


  Da bi se sprečilo pogoršanje angine pektoris, može da se započne druga terapija za lečenje angine pektoris u isto vreme kada se i smanjuje doza leka Coryol.


  Ako ste uzeli više leka Coryol nego što treba


  Ako ste uzeli više tableta nego što bi trebalo, mogu da se razviju sledeća dejstva: značajan pad krvnog pritiska, usporeni puls, slabost srčanog mišića, kardiogeni šok i srčani udar. Dodatno, može doći do plućnih simptomi, šištanja u plućima (bronhospazam), povraćanja, oslabljene svesti i generalizovanih napada.

  Ako mislite da ste se predozirali lekom Coryol, obavestite svog lekara. U zavisnosti od težine trovanja, lekar će odlučiti o daljim merama koje je potrebno sprovesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Coryol


  Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Coryol

  Doziranje lekom Coryol ne sme da se menja bez uputstva lekara. Ni lečenje ne bi trebalo prekidati bez lekarskog uputstva. Lečenje lekom Coryol ne sme da se prekine iznenada, već se lek postepeno ukida.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primene ovog leka, obratite Vašem se lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželјena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Učestalost neželjenih dejstava ne zavisi od doze leka Coryol koja je primenjena, sa izuzetkom vrtoglavice, poremećaja vida i usporenog pulsa (bradikardija).


  Rizik od nastanka većine neželjenih dejstava je uporediv u svim oblastima primene leka Coryol. Izuzeci su opisani u nastavku u delu „Opis specifičnih neželjenih dejstava“.


  Procena neželjenih dejstava zasniva se na sledećim podacima učestalosti:

  Veoma česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Tabela 1 prikazuje sažet prikaz neželjenih dejstava u pivotal studijama u vezi sa promenom leka Coryol.

  Tabela 1 Neželjeni efekti iz kliničkih studija


  Klasa sistema organa Neželjena reakcija Učestalost

  Infekcije i infestacije

  Bronhitis (infekcije donjih disajnih Često puteva)

  Pneumonija (zapaljenje pluća) Često

  Infekcije gornjih disajnih puteva Često

  Infekcija urinarnog trakta Često

  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Anemija (malokrvnost) Često

  Trombocitopenija (smanjen broj krvnih Retko pločica u krvi)

  Leukopenija (smanjen broj belih krvnih Veoma retko ćelija u krvi)

  Poremećaji imunskog sistema Hipersenzitivnost (alergijska reakcija) Veoma retko

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Povećanje telesne mase Često

  Povišena vrednost holesterola u krvi Često

  Pogoršanje regulacije kontrole nivoa Često glukoze u krvi (hiperglikemija,

  hipoglikemija) kod dijabetičara

  Psihijatrijski poremećaji

  Depresija, depresivno raspoloženje Često

  Poremećaj spavanja Povremeno

  Noćne more Povremeno

  Halucinacije (kada vidite, čujete ili Povremeno osećate stvari koje nisu prisutne)

  Konfuzija (zbunjenost) Povremeno

  Psihoze Vrlo retko

  Poremećaji nervnog sistema

  Vrtoglavica Veoma često

  Glavobolja Veoma često

  Kratkotrajni gubitak svesti (sinkopa, Često uključujući i presinkopu)

  Poremećaj osećaja (parestezija) Povremeno

  Poremećaji oka

  Poremećaj vida Često

  Smanjeno oticanje suza (suvo oko) Često

  Iritacija oka Često

  Kardiološki poremećaji

  Srčana insuficijencija (slabost) Veoma često

  Bradikardija (usporen otkucaj srca) Često

  Povećanje zapremine krvi u kardio- Često vaskularnom sistemu (hipervolemija)

  Nedovoljna eliminacija tečnosti Često

  Poremećaj u prenosu akcionog Povremeno potencijala iz pretkomore u komoru

  (AV blok)


  Napadi angine pektoris (osećaj stezanja Povremeno u grudima)

  Vaskularni poremećaj

  Snižen krvni pritisak Veoma često

  Nagli pad krvnog pritiska tokom promene položaja tela iz ležećeg u uspravni praćen vrtoglavicom i pojavom crnih tačaka u vidnom polju (ortostatska hipotenzija), poremećaj periferne cirkulacije, izraženiji simptomi kod pacijenata kod kojih se javlja bol, hramanja i utrnulosti u nogama, za vreme hodanja pacijenta, uz odsustvo ovih tegoba u toku mirovanja (intermitentna klaudikacija) i grčenje krvnih sudova u oblasti prstiju na rukama i nogama (Rejnoova bolest)

  Često

  Povišen krvni pritisak Često

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Otežano disanje (dispneja) Često

  Nakupljanje vode u plućima (plućni Često edem)

  Astma i otežano disanje kod pacijenata Često koji imaju sklonost ka suženju disajnih

  puteva

  Nazalna kongestija (zapušen nos) Retko

  Gastrointestinalni poremećaji

  Mučnina Često

  Proliv Često

  Povraćanje Često

  Poremećaj varenja Često

  Bol u stomaku Često

  Konstipacija (otežano pražnjenje creva) Povremeno

  Suva usta Retko

  Hepatobilijarni poremećaji Povećane vrednosti enzima jetre u krvi Veoma retko

  (serumske transaminaze)

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Kožne reakcije, kao npr. alergijski Povremeno egzantem, dermatitis, osip, svrab,

  psorijaza i prorijazni-slični kožni osipi

  Ozbiljne kožne reakcije (npr. Nepoznato multiformni eritem, Stivens-Džonsonov

  sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

  Gubitak kose Nepoznato

  Poremećaji mišićno-koštanog Bol u ekstremitetima Često

  sistema i vezivnog tkiva


  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

  Bubrežna insuficijencija i poremećaj bubrežne funkcije kod pacijenata sa generalizovanom vaskularnom bolešću i/ili već smanjenom funkcijom bubrega

  Često

  Poremećaj mokrenja

  Često

  Inkontinencija kod žena (nevoljno mokrenje)

  Veoma retko

  Poremećaj reproduktivnog sistema Poremećaj seksualnog uzbuđenja kod

  i dojki muškarca (erektilna disfunkcija)

  Povremeno

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Umor (astenija)

  Veoma često

  Bol

  Često

  Nakupljanje tečnosti u tkivu (edem)

  Često


  Opis specifičnih neželjenih dejstava


  Ošamućenost, kratkotrajan gubitak svesti (sinkopa), glavobolja i gubitak snage su često umereni i uglavnom se javljaju na početku lečenja.


  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom srca mogu da iskuse pogoršanja srčane funkcije i neadekvatnu eliminaciju tečnosti tokom perioda povećanja doze leka Coryol.


  Kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću i niskim krvnim pritiskom, ishemijskom bolešću srca i generalizovanim poremećajem krvnih sudova i/ili smanjenom funkcijom bubrega, uočeno je pogoršanje funkcije bubrega koje je reverzibilno.


  Lek Coryol može da izazove nevoljno mokrenje (urinarnu inkontinenciju) kod žena, koje prestaje nakon prestanka primene leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Coryol


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Nemojte koristiti lek Coryol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Coryol


Kako izgleda lek Coryol i sadržaj pakovanja


Ovalne, blago bikonveksne tablete, bele boje, koje imaju podeonu liniju sa jedne, a oznaku "S2" sa druge strane. Tableta se može podeliti na jednake delove.


Unutrašnje pakovanje: 4 OPA/AI/PVC-Aluminijumska blistera sa po 7 tableta. Svaki blister je deljiv na 7 pojedinačnih doza.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 blistera sa po 7 tableta (ukupno 28 kom) i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01170-21-001 od 04.05.2022.