Početna stranica Početna stranica
Apoteke

Panacur Boli 250

UPUTSTVO ZA LEK


Panacur Boli 250, tableta, 5 x 10 kom


za primenu na životinjama


Proizvođač: Intervet GES.M.B.H


Adresa: Siemenstrasse 107, Beč, Austrija


Podnosilac zahteva: Marlo farma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo farma d.o.o.

  Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet GES.M.B.H. Siemenstrasse 107, Beč, Austrija


 2. IME LEKA


  Panacur boli 250

  fenbendazol (250 mg) tableta

  za ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fenbendazol 250 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

  hidroksietilceluloza; natrijum-skrob glikolat ( tip A); magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Za tretman nezrelih i zrelih oblika nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta kao i pantljičara ovaca i koza kao što su: Hemonchus spp., Ostertargia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Oesephagostomum spp., Chabertia spp., Gaigeria pochyscelis, Dictiocaulus filaria i Moniezia spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema ih.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza za ovce i koze je 5 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara ½ tablete na 25 kg telesne mase.

  Infekcije sa pantljičarama treba tretirati sa dozom od 10 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara 1 tableti na 25 kg telesne mase.


  Telesna masa u kg

  Gastrointestinalne i plućne infestacije

  Infestacije pantljičarama

  25

  ½ tablete

  1 tableta

  50

  1 tableta

  2 tableta

  75

  1 ½ tablete

  3 tablete


  Preporučuje se primena leka uz pomoć odgovarajućeg aplikatora da bi se obezbedilo da životinje progutaju lek.

  Lek se primenjuje jednokratno. U slučaju reinfekcije tretman se ponavlja. Oralna upotreba.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za upotrebu kod životinja.


 10. KARENCA


  Jestiva tkiva: 15 dana

  Mleko: 7 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rok upotrebe: 5 godina.

 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Da bi osigurali pravilno doziranje, telesnu masu treba odrediti precizno.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primenjivati u graviditetu i u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Smanjiti na minimum direktni kontakt sa preparatom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


07.07.2014. godine


15.


OSTALI PODACI


Pakovanje: Način izdavanja: ATCvet kod:


Kartonska kutija sa 50 tableta (5 PVC / Alu blistera x 10 tableta). Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

QP52AC13

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00162-13-001 od 07.07.2014. godine.