Početna stranica Početna stranica
Apoteke

PENSTREP-JECT

UPUTSTVO ZA LEK


PENSTREP-JECT, bočica, 1x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Dopharma B.V.


Adresa: Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o. Beograd

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. Beograd, Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA


  PENSTREP-JECT

  Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin

  200.000 ij/ml, 200 mg/ml Suspenzija za injekciju Za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-prokain 200 mg (ekvivalentno benzilpenicilina 200.000 i.j./ml) Dihidrostreptomicin-sulfat 200 mg Pomoćne supstance: Metilparahidroksibenzoat 1.5 mg

  Prokain-hidrohlorid 20.0 mg

  Ostale pomoćne supstance: karmeloza-natrijum; celuloza, disperzibilna; dinatrijum-edetat; lecitin; povidon; natrijum-citrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje mešovitih primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog i urinarnog trakta, infekcija kože, mekih tkiva izglobova, crvenog vetra, mastitisa, metritisa, kao i za lečenje drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin i/ili dihidrostreptomicin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja osetljivih na peniciline i aminoglikozidne antibiotike.

  Ne primenjuje se kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega, jetre, oštećenim sluhom, poremećenom ravnotežom, kao i u visokom graviditetu.

  Lek se ne primenjuje kod malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak, džerbil). Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Ne primenjuje se kod sasvim mladih životinja (ispod 1. meseca starosti) zbog mogućih neželjenih reakcija.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su alergijske reakcije na lek. Ponovljena i dugotrajna primena leka može da izazove oštećenje bubrega i sluha. Vrlo retko, lek može da izazove ekscitacije, ataksiju, povraćanje, grčeve i abortus kod krmača i nazimica. Moguća je dijareja kod svih ciljnih vrsta.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda:

  4 ml leka/100 kg t m. (8000 i.j prokain-penicilina G i 8 mg dihidrostreptomocina/ kg t.m).

  Svinje i ovce:

  1 ml leka/20 kg t.m. (10000 i.j prokain-penicilina G i 10 mg dihidrostreptomocina /kg t m.).

  Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno, tokom 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe promućkati lek.

  Predoziranje može nastati slučajnim intravenskim davanjem, a što može dovesti do pojave konvulzija, kolapsa i smrti.

  Lek se ne primenjuje istovremeno sa opštim anesteticima, miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, jakim diureticima i drugim nefrotoksičnim lekovima. Ne daje se istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima (sulfonamidi, tetraciklini, makrolidni antibiotici, linkozamidi itd.)


 10. KARENCA


  Goveda i ovce :

  Meso i i jestiva tkiva: 56 dana

  Mleko krava u laktaciji : 5 dana

  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 49 dana

  Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2 do 8 ºC. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Pre upotrebe promućkati!


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Bocu treba promućkati pre upotrebe. Lek ne primenjivati intravenozno. Na jedno injekciono mesto

  govedima aplikovati najviše 15 ml leka, a ovcama i svinjama najviše 10 ml leka. Moguća je pojava alergijske reakcije koja se leči H1 antihistaminicima i glukokortikoidima. Svinje su posebno osetljive i kod njih lek može da izazove hiperpireksiju, povraćanje, otok vulve, cijanozu ekstremiteta i abortus.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti kod krava u laktaciji.

  Aplikacija prokain benzil penicilina može izazvati pobačaj kod suprasnih krmača. Ne koristi se kod ovaca u laktaciji čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosteljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom.

  Preosteljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremenio mogu biti ozbiljne.

  Osobe sa poznatom preosteljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Preporučuje se korišćenje rukavica za vreme rukovanja lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: staklena bočica od 100 mL , sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja:Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0432-12-002 od 18.03.2014.