Početna stranica Početna stranica
Apoteke

POTENCIL

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


POTENCIL,suspenzija za injekciju (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D. Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VIRBAC S.A. Francuska

Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health doo Vrbnička 1b, Beograd


 1. IME LEKA


  POTENCIL

  (amoksiciklin + kolistin) suspenzija za injekciju

  za primenu na životinjama


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspezije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin...................................................................................100 mg

  (u obliku trihidrata) kolistin

  (u obliku sulfata)...........................................................................250.000 i.j.


  Ekscipijensi:

  benzilalkohol.................................................................................0,009 ml

  butilhidroksianizol........................................................................0,18 mg

  ricinusovo ulje-polioksil 35, silicijum dioksid,koloidni,bezvodni, propilenglikolaktanoatdekanoat


 3. INDIKACIJE


  -Bolesti respiratornog sistema

  -Bolesti gastrointestinalnog sistema

  -Bolesti urogenitalnog sistema

  -Septikemična stanja

  -Omfalitis


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja osetljivih na peniciline.

  Ne daje se zečevima,kunićima,zamorcima,hrčkovima i gerbilima


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijskih reakcija,kao i lokalne reakcije na mestu aplikacije.

  U slučaju alergijske reakcije odmah prekinuti davanje leka i primeniti antišok terapiju.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad,svinje,prasad,psi i mačke


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Lek se primenjuje intamuskularno,subkutano ili intraperitonealno,jedanput dnevno,u količini

od 1 ml/10 kg telesne mase dnevno (odnosno 10 mg amoksicilina i 25.000 i.j. Kolistina na kg telesne mase dnevno).

Terapija traje 3 dana,a pri lečenju infektivne enzootske bronhopneumonije teladi 5 dana.


9.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Pre aplikacije leka bočicu dobro promućkati.

Na jednom injekcionom mestu ne treba davati više od 20 ml leka velikim životinjama,

i 5-10 ml malim životinjama.


10.


KARENCA


Za meso 21 dan


11.


POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati na temperaturi do 25°C, u origanlnom pakovanju,zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


12.


POSEBNA UPOZORENJA


Ne primenjivati kod životinja osetljivih na peniciline.

Preparat ne koristiti zajedno sa bakteriostatskim lekovima(tetraciklini,sulfonamidi),kao

i

miorelaksantnim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu da uzrokuju alergijsku reakciju u slučaju injekcije, inhalacije,

gutanja ili kontakta sa kožom,kod osobe koja rukuje sa lekom. Preostljivost na peniciline

može biti unakrsna sa cefalosporinima i obrnuto.Alergija na ove dve supstance u nekim

slučajevima može biti opasna po život.

Ne rukujte ovim preparatima ukoliko imate poznatu preosetljivost.

Pažljivo rukujte da sprečite kontakt.Ako se u toku rukovanja pojave simptomi u vidu promena

na koži,trebalo bi potražiti savet lekara i pokazati mu upozorenje.

Operite ruke nakon upotrebe.

Oticanje lica, usana očnih kapaka ili pojave otežanog disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju

URGENTNU medicinsku negu


13.


POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 1. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 2. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica a´100 ml Režim izdavanja: Izdaje se na recept ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: