Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

INTERMECTIN injection

UPUTSTVO ZA LEK


INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 50 mL INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)Proizvođač:


Adresa:

 1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR

 2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as


 1. Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

 2. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek d.o.o.


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vojvodinalek d.o.o., Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR, Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

  2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija


   Napomena:

   Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


 2. IME LEKA


  INTERMECTIN injection ivermektin (10mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  ivermektin 10 mg

  Pomoćne supstance:

  glicerolformal; propilenglikol.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje i kontrolu infekcija uzrokovanih želučano-crevnim i plućnim nematodama, kao i ektoparazitima osetljivim na ivermektin kod goveda ovaca i svinja.


  Goveda:

  Odrasli oblici

  L3

  L4

  Inhibisani L4

  Želudačno-crevne nematode :

  Oestertagia lyrata

  °

  °

  Oestertagia oestertagi

  °

  °

  °

  Cooperia oncophora

  °

  °

  Cooperia pectinata

  °

  °

  Cooperia punctata

  °

  °

  Cooperia spp

  °

  Haemonochus placei

  °

  °

  °


  Mecistocirrus digitus

  °

  Trichostingylus axei

  °

  °

  Trichostrongylus columbiformis

  °

  °

  Bunostomum phlebotomum

  °

  °

  Oesophagostomum radiatum

  °

  °

  °

  Strongyloides papillosus

  °

  Nematodirus helvetianus

  °

  Nematodirus spathinger

  °

  Trichuris spp.

  °

  Plućne nematode:

  Dictyocaulus viviparus

  °

  °

  Očne nematode:

  Thelazia spp.

  °

  Parafilaria bovicola

  °

  Vaši :

  Linognathus vituli

  Haematopinus erurysternus

  Solenopotes capillatus

  Šugarci:

  Sarcopte sscabiei var.bovis

  Psoroptes ovis

  Chorioptes bovis

  Štrkalj:

  Hyoderma bovis

  Dermatobia hominis

  Hypoderma lineatum


  Perzistentna dejstvo

  Primena leka u preporučenoj dozi od 0,2 mg/kg telesne mase, sprečiće reinfekciju životinja sledećim nematodama: Cooperia spp. i Oestertagia spp u trajanju od najmanje 7 dana nakon tretmana; Dictyocaulus viviparous, u trajanju od najmanje 14 dana nakon tretmana.


  Ovce :

  Odrasli oblici

  L3

  L4

  Inhibisani L4

  Gastrointestinalne nematode:

  Oestertagia circumcinata

  °

  °

  °

  Oestertagia trifurcata

  Haemonochus contortus

  °

  °

  °

  °

  Trichostrongylus axei

  °

  Trichostrongylus columbiformis

  °

  °


  Trichostrongylus vitrinus

  °

  Cooperia curticei

  °

  °

  Oesophagostomum columbianum

  °

  °

  °

  Oesophagostomum venulosum

  °

  Nematodirusf ilicollis

  °

  °

  Chabertia ovina

  °

  °

  °

  Trichurius ovis

  °

  N.spathinger

  °

  Strongyloides papillosus

  °

  Gaigeria pachyscelis

  °

  Plućne nematode:

  Dictyocaulus filaria

  °

  °

  °

  Protostrongylus rufescens

  °

  Štrkalj:

  Oestrus ovis

  Šugarci:

  Sarcoptes sacabiei var.ovis

  Psoroptes ovis

  Psorergates ovis


  Svinje :

  Odrasli oblici

  L4

  Ascaris suum

  °

  °

  Hyostrongylus rubidus

  °

  °

  Oesophagostomum spp.

  °

  °

  Strongyloides ransomi*

  °

  Trichurius suis

  °

  Plućne nematode:

  Metastrongylus spp.

  Vaši:

  Haematopinus suis

  Bubreg:

  Stephanurus dentatus

  °

  °

  Šugarci:

  Sarcoptes scabiei var.suis

  *uključuje somatski larveni stadijum


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

  Ovaj lek se ne sme koristiti kod preosetljivih životinja i životinja za koje nije indikovan.

  Kod nekih rasa pasa (koli, staroengleski ovčar, mešanci) može biti fatalan. Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja neposredno posle subkutaneprimene može nastati malo uznemirenje.

  Kod goveda i ovaca nakon subkutane primene može nastati malo uznemirenje, i blagi otok na mestu aplikacije.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda,ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intermectin injection treba aplikovati isključivo subkutano, koristeći aseptične uslove u preporučenoj dozi od 0,2 mg ivermektina po kilogramu telesne mase za goveda i ovce i 0,3 mg ivermektina po kilogramu telesne mase za svinje.

  Govedima i ovcama lek se aplikuje ispred i iza lopatice, a svinjama iza uha. U cilju sto preciznijeg doziranja koristite vrednosti koje su date u tabeli ispod:


  Goveda

  (1ml/50kg)

  Ovce

  ( 0.5ml/25kg)

  Svinje

  (1ml/33kg)

  Telesna masa

  (kg)

  Doza

  (ml)

  Telesna

  masa(kg)

  Doza

  (ml)

  Telesna

  masa (kg)

  Doza

  (ml)

  do 50

  1.0

  do 5

  0.1

  8

  0.25

  51-100

  2.0

  5.1-10

  0.2

  8-16

  0.5

  101-150

  3.0

  10.1-15

  0.3

  17-33

  1.0

  151-200

  4.0

  15.1-25

  0.5

  34-50

  1.5

  201-250

  5.0

  25.1-50

  1.0

  51-66

  2.0

  251-300

  6.0

  50.1-75

  1.5

  67-99

  3.0

  301-350

  7.0

  75.1-100

  2.0

  100-133

  4.0

  351-400

  8.0

  134-166

  5.0

  167-200

  6.0


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intermectin injection treba aplikovati isključivo subkutano, koristeći aseptične uslove. Govedima i ovcama lek se aplikuje ispred i iza lopatice, a svinjama iza uha.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: Goveda : 49 dana Ovce: 63dana. Svinje : 28dana


  Ne koristi se kod krava i ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre očekivanog termina teljenja odnosno jagnjenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Intermectin injection treba aplikovati isključivo subkutano. Ne koristiti intramuskularno ili intravenski. Koristiti sterilnu iglu i špric.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ne koristi se kod krava i ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre očekivanog termina teljenja odnosno jagnjenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Pri radu ne pušiti,ne jesti i ne piti. Posle upotrebe oprati ruke.

  Slučajno samoubrizgavanje može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na injekcionom mestu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Ivermektin je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme. Ne zagadjivati vode i prokope sa lekom ili korišćenom ambalažom.Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.06.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (tip II) sa 50mL ili 100mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutilgume i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00191-14-002 od 04.06.2015. za INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (10 mg/mL)

323-01-00192-14-002 od 04.06.2015. za INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (10 mg/mL)