Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

BIOFEL PCH

UPUTSTVO ZA LEK


BIOFEL PCH,emulzijazainjekciju,10x1doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.


Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet doo Beograd, Nikolaja Gogolja 48


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA a.s., Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA


  Biofel PCH

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus panleukopenije mačaka FPV (soj Bio7), inaktivisani kalici virus mačaka FCV (soj Bio 8) i inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka FHV-1 (soj Bio 9)

  emulzija za injekciju za mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (1mL) sadrži:

  Aktivna supstanca

  Inaktivisani virus panleukopenije mačaka FPV soj Bio7 RP* ≥ 1

  Inaktivisani kalici virus mačaka FCV soj F9-Bio 8 RP* ≥ 1 Inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka FHV-1 soj Bio 9 RP* ≥ 1


  *Relativna potenca u odnosu na referentni serum, određena ELISA testom


  Pomoćne supstance: Konzervans

  Tiomersal 0.01%


  Adjuvans

  Emulzigen® (uljna emulzija) do 1mL


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju mačaka protiv panleukopenije, kaliciviroze i herpes virusa. Protektivni imunitet se stvara za 2 – 4 nedelje posle revakcinacije.

  Vreme trajanja imuniteta je 12 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim mačkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije se mogu javiti umerene i prolazne reakcije u vidu lokalnog otoka ili čvorića (veličine zrna graška) koja spontano prolazi za 3 nedelje.

  U veoma retkim slučajevima, moguća je pojava rekcija preosetljivosti. U takvim slučajevima primeniti adekvatnu terapiju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: 1mL od osme nedelje starosti životinja. Način primene: supkutano

  Pre upotrebe vakcinu dobro promućkati


  Raspored vakcinacije:

  Aplikovati dve pojedinačne doze u razmaku od 3-4 nedelje.

  Prva doza se može aplikovati od 8-10 nedelja starosti, a druga od 3. meseca starosti. Dalja revakcinacija se može vršiti na svakih 12 meseci.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati dobro bočicu sa vakcinom pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi (2°- 8°C) zaštićeno od sunčeve svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja bočice: 8 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Mogu se vakcinisati mačke samo u prvoj polovini graviditeta.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za veterinara:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može da prouzrokuje bol i pojačani otok na mestu samoaplikacije. U retkim slučajevima ukoliko je došlo do ubrizgavanja vakcine u prst može da dođe do gubitka prsta ako se ne ukaže hitna medicinska pomoć , poneti sa sobom uputstvo za upotrebu leka.

  Ako i posle 12 sati posle ukazane lekarske pomoći imate bolove preporučljivo je ponovo potražiti lekarsku pomoć.


  Za lekara:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i male količine ovog proizvoda kod slučajnog samoubrizgavanja može da prouzrokuje otok, zbog čega može da dođe i do ishemične nekroze , pa čak i do gubitka prsta. Potrebna je hiruška intervencija.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla tipa I, sa zatvaračem od halogenbutil gume i aluminijskom

kapicom, sa 1 dozom vakcine.

Spoljašnje pakovanje: Plastična kutija sa 10 udubljenja: 10x1 doza


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod: QI06AA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00507-14-004 od 11.08.2015.