Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Tilovet®

UPUTSTVO ZA LEK


Tilovet®, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1x50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA TILOVET®

  tilozin, 200 mg/ml rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze, prasad, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Tilozin 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 40 mg

  Propilenglikol 497.56 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih i urogenitalnih infekcija (enzootska bronhopneumonija, atrofični rinitis, tonzilitis, traheobronhitis, dizenterija, nespecifični enteritis, endometritis, mastitis, otitis, artritis mikoplazmatskog porekla), kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tillozin, kod goveda, ovaca, koza, prasadi, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin i druge makrolidne antibiotike. Kontraindikovana je aplikacija TILOVET®-a konjima i drugim vrstama ekvida jer injekcija tilozina kod ovih životinja može da prouzrokuje fatalnu dijareju.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih svinja (naročito posle primene većih doza leka i u toku dužeg vremenskog perioda), na mestu injekcije može doći do razvoja edema, eritema i pruritusa, kao i edema vaginalne i rektalne mukoze, pa čak i blage analne protruzije.

  Intravenska primena tilozina kod goveda ponekad prouzrokuje kolaps, dispneju i depresiju.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejsvo, koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, prasad, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  TILOVET® se aplikuje i m. u dnevnoj količini, odnosno dozi koja iznosi za:

  • goveda 1 ml/40 kg t.m. (ekv. 5 mg tilozina/kg t m.)

  • ovce i koze 1 ml/17 kg t.m. (ekv. 11,8 mg tilozina/kg t m.)

  • prasad 1 ml/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t m.)

  • pse i mačke 1 ml/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t m.) Lek se aplikuje jednom dnevno, a terapija traje 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu ne sme se aplikovati više od 10 do 15 ml govedima, odnosno ne više od 5 ml preparata ovcama, kozama i svinjama.


 10. KARENCA


  Goveda: meso i jestivi oragani 28 dana mleko 4 dana

  Svinje: meso i jestivi organi 28 dana

  Ovceikoze: meso i jestivi organi 8 dana mleko 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa upustvom datim u Sažetku karakteristika leka i Upustvu za lek

  može da dovede do povećenja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  Lek se ne daje konjima i drugim ekvidima.

  Kod pojave reakcije preosetljivosti terapiju treba prekinuti i životinjama odmah aplikovati adrenalin, a kasnije po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Lek ne treba mešati sa drugim rastvorima za injekciju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka o štetnom dejstvu tilozina u toku graviditeta.

  Tilozin se izlučuje mlekom, pa se ne preporučuje njegova primena kod životinja u periodu laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno

  očima.

  Nakon svake primene treba oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.02.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca (50 ml) od tamnog stakla sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj dozvole: 323-01-0047-11-004