Početna stranica Početna stranica
Apoteke

Porcilis PCV

UPUTSTVO ZA LEK


Porcilis PCV, emulzija za injekciju, 1 x 100 ml Porcilis PCV, emulzija za injekciju, 1 x 200 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intevet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma

  Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Porcilis PCV

  ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine (2 ml) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2): najmanje 4.5 log2 ELISA jedinica*

  *titar antitela dobijen in vivo testom imunogenosti na pilićima


  Adjuvans:

  Dl-alfa tokoferol acetat 25 mg

  Tečni parafin, laki 346 mg


  Ekscipijensi:

  Polisorbat 80, simetikon, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizaciju svinja u cilju smanjenja količine virusa u njihovoj krvi i limfatičnom tkivu, kao i smanjivanje mortaliteta i gubitka telesne mase prasadi usled infekcije sa PCV2 tokom tovnog perioda.

  Početak imuniteta: 2 nedelje nakon druge vakcinacije Trajanje imuniteta: 22 nedelje.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu davanja vakcine može se zapaziti prolazna lokalna reakcija, pretežno u vidu tvrdog, toplog i ponekad bolnog otoka, prečnika do 10 cm. Ova reakcija spontano prolazi tokom 14-21 dana nakon vakcinacije, bez odražavanja na opšte zdravstveno stanje životinja.

  Nakon vakcinacije može doći do pojave sistemske reakcije slične reakciji preosetljivosti tipa I (anafilaksa), u vidu neuroloških simptoma, kao što su tremor i/ili ekscitacija u trajanju od nekoliko minuta, posle čega dolazi do oporavka životinje bez posebnog tretmana.

  U prva dva dana nakon vakcinacije može doći do prolaznog povećanja telesne temperature za 1°C. Povremeno, povećanje rektalne temperature može biti i do 2,5°C, a traje najviše 24 časa.

  Neki prasići mogu pokazivati znakove depresije i imati smanjen apetit, najviše tokom 5 dana nakon

  vakcinacije.

  Neposredno nakon davanja vakcine može doći do prolaznog smanjenja stope prirasta.


  Ukoliko primetite ozbiljnu ili bilo koju drugu neželjenu reakciju na lek, koja nije pomenuta u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Promućkati pre upotrebe.

  Koristiti sterilne igle i špriceve. Izbegavati kontaminaciju vakcine i izbegavati primenu vakcinalne opreme sa gumenim delovima.

  Vakcinacija: Aplikovati jednu dozu vakcine od 2 mL intramuskularnim putem u vrat, u predeo iza uha, primenjujući sledeću šemu:


  U slučaju kada je titar maternalnih antitela protiv virusa PCV2 niskog do srednjeg nivoa, primenjuje se jednokratna aplikacija vakcine (2 mL) u uzrastu od 3 nedelje.

  Kada se očekuje da su prisutni viši nivoi maternalnih antitela protiv PCV2 , preporučuje se sledeća šema: prva doza vakcine od 2 mL u uzrastu od 3-5 dana, a druga doza vakcine od 2 mL 2-3 nedelje kasnije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi od 2-8°C. Ne zamrzavati.

  Zaštiti od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 8 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom.

  Prema dostupnim podacima može se zaključiti da se vakcinacijom i revakcinacijom prevazilazi imunosupresija kod imunizovane prasadi zbog prisutstva maternalnih antitela u njihovom organizmu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati vakcinu tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Napomena korisnicima:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do snažnog bola i oticanja, posebno ako se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta. U veoma retkim slučajevima, i ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može doći do gubitka prsta.


  Napomena lekarima:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, koji može dovesti do ishemične nekroze, pa čak i gubitka prsta. Stoga je neophodno hitno hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.09.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 1 PET flašicom od 100 mL.

Složiva kartonska kutija sa 1 PET flašicom od 200 mL.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AA07

Broj dozvole: 323-01-261-09-001 od 08.06.2011.

323-01-00054-14-002 od 05.09.2014.