Početna stranica Početna stranica

VEPURED
vakcina koja sadrži rekombinantni verotoksin 2e E.coliUPUTSTVO ZA LEKVEPURED, suspenzija za injekciju, 1 x 50 doza (1 x 50 ml) VEPURED, suspenzija za injekciju, 1 x 100 doza (1 x 100 ml)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.

Adresa: Avda. La Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija

Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.

Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. La Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA VEPURED

  vakcina koja sadrži rekombinantni verotoksin 2e E. coli

  suspenzija za injekciju za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (1 mL) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Rekombinantni verotoksin 2e E. coli RP* ≥ 1,50

  * RP- relativna potencija (ELISA)


  Adjuvansi:

  Aluminijum-hidroksid (Al3+) 2,117 mg DEAE-dekstran 10 mg


  Ostale pomoćne supstance: simetikon; natrijum-hidroksid; natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat; kalijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hlorid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija prasadi od drugog dana života, u cilju sprečavanja uginuća i smanjenja kliničkih znakova edemske bolesti (prouzrokovane verotoksinom 2e koji proizvodi E. coli), kao i u cilju smanjenja gubitka dnevnog prirasta uzrokovanog infekcijom E.coli koja produkuje verotoksin 2e, tokom završne faze tova do klanja u uzrastu od 164 dana.

  Vreme nastanka imuniteta: 21 dan nakon vakcinacije. Trajanje imuniteta: 112 dana nakon vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu, adjuvanse ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu vakcine.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma česte neželjene reakcije:

  • Blaga inflamacija na injekcionom mestu (<5cm u prečniku), koja se obično povlači u roku od tri dana nakon vakcinacije, bez lečenja.

  • Blaga depresija na dan vakcinacije.

  • Blagi porast telesne temperature (najviše do 1,1 °C). Temperatura se spontano vraća u fiziološke granice u roku od 24 časa.


   Učestalost pojave neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Način primene: intramuskularna upotreba.

  Aplikovati jednokratno intramuskularno jednu dozu (1 mL) vakcine, u vratnu muskulaturu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene treba sačekati da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C). Dobro promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  image


  Rok upotrebe: 36 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 časova.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nije primenljivo.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nije primenljivo.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene vakcine tokom graviditeta i laktacije nije ispitana. Ne preporučuje se primena vakcine tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nema dostupnih podataka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.06.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska (PET) bočica, sa 50 ili 100 mL vakcine, zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.


image


Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 1 bočicom koja sadrži 50 doza (50 mL) ili 100 doza (100 mL) vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB02


Broj i datum izdavanja dozvole:

Vepured, pakovanje 1x50 doza (1x50 ml): 323-01-00109-20-002 od 18.06.2021. Vepured, pakovanje 1x100 doza (1x100 ml): 323-01-00110-20-002 od 18.06.2021.image