Početna stranica Početna stranica

Finadyne
fluniksinUPUTSTVO ZA LEK


Finadyne, rastvor za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL Finadyne, rastvor za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering-Plough Sante Animale


Adresa: La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre, Francuska


Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o. Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO farma d.o.o. Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Schering-Plough Sante Animale

  La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre, Francuska


 2. IME LEKA Finadyne

  fluniksin (50 mg/mL) rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fluniksin (u obliku fluniksin meglumina) 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Fenol

  Propilenglikol

  Ostale pomoćne supstance:

  5 mg

  207.2 mg dietanolamin; dinatrijum-edetat;


  natrijum-formaldehidsulfoksilat;

  hlorovodonična kiselina kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za smanjenje bolova i ublažavanje simptoma zapaljenja i groznice koji se javljaju kod pojave bolesti različite etiologije, posebno kod:

  Svinja:

  Kao potporna terapija kod lečenja MMA sindroma (Mastitis-metritis-agalakcija sindrom) i lečenja respiratornih oboljenja.

  Konja:

  Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama. Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.

  Goveda:

  Kao potporna terapija u lečenju respiratornih oboljenja goveda i akutnog mastitisa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  image


  • Ne prekoračivati preporučenu dozu, ni dužinu trajanja terapije.


  • Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih, bubrežnih ili oboljenja jetre, kao ni u slučajevima kada postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja.

  • Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na fluniksin ili neku od pomoćnih supstanci.

  • Ne davati gravidnim kobilama

  • Ne davati gravidnim krmačama, nazimicama i priplodnim nerastovima.

  • Ne davati kravama u okviru 48 časova pre očekivanog partusa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalnu iritaciju, ulceracije i kod dehidriranih i hipovolemičnih životinja, moguća oštećenja bubrega.

  Kod svinja se može javiti prolazna iritacija mesta aplikacije koja spontano prolazi u toku 14 dana.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intravenozno kod goveda i konja i intramuskularno kod svinja.

  Svinje:


  Konje:


  Goveda:

  • 2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) jednokratno intramuskularnom injekcijom, u kombinaciji sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom. Zavisno od kliničkog odgovora organizma terapija se može ponoviti u intervalu od 12 časova. Injekcioni volumen treba ograničiti na 5 ml po injekcionom mestu.


  • 1 mL na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) za terapiju mišićno-koštanih oboljenja, aplikuje se intavenski jedan put dnevno tokom najviše 5 dana, zavisno od kliničkog odgovora.

  • 1 mL na 45 kg telesne mase (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) kod kolika, aplikuje se intravenski i ponavlja se jedanput ili dva puta, ukoliko se kolike ponove.


  • 2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) intravenski. Ponoviti ukoliko je neophodno u 24-časovnim intervalima u toku najviše 5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izbegavati intra-arterijalnu primenu.


  image


  Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik. U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.


 10. KARENCA


  Goveda:

  meso: 7 dana

  mleko: 2 dana

  Konji: Svinje:


  meso: 7 dana

  mleko: Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu meso: 22 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Treba utvrditi uzrok nastanka kolika i primeniti adekvatnu terapiju.

  NSAIL lekovi se ne koriste kod sportskih konja u vreme takmicenja jer spadaju u sredstva za doping. Primenu ovih lekova treba prekinuti najmanje 8 dana pre takmicenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod zivotinja

  Izbegavati intra-arterijalnu primenu.

  NSAIL mogu da dovedu do odlaganja porođaja usled smirivanja porođajnih trudova, koje nastaje kao posledica inhibicije prostaglandina koji imaju značajnu ulogu u izazivanju partusa. Primena ovog leka odmah nakon partusa može uticati na involuciju materice i izbacivanja fetalnih membrana, što dovodi do zaostajanja posteljice.

  Primena leka kod zivotinja mladjih od 6 nedelja starosti ili kod starih zivotinja nosi dodatni rizik. U takvim slucajevima, ukoliko nije moguce izbeći upotrebu leka preporučuje se smanjena doza i oprez. Ne koristiti kod hipovolemičnih životinja, izuzev kod endotoksemije ili septičnog šoka.

  Preporučljivo je NSAIL, koji inhibišu sintezu prostaglandina, ne primenjivati kod životinja koje idu u opštu anesteziju i u periodu oporavka od nje.

  Lek ne treba davati prasićima telesne mase manje od 6 kg.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluniksin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


  image


  Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

  U slučaju kontakta sa kožom isprati izloženu oblast vodom.

  U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta vode i potražiti lekarski savet. Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.

  Oprati ruke nakon rukovanja lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  • Finadyne se može primenjivati kod gravidnih krava i krava u laktaciji. Lek se može davati u prvih 36 časova posle partusa, a samo nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu rizika. Za to vreme životinje bi trebale da budu pod nazorom stručnog lica, do izbacivanja posteljice.

  • Ne koristi se kod gravidnih kobila i krmača.


   Predoziranje

   Studije pokazuju da ciljne vrste veoma dobro podnose predoziranje. Moguća je pojava gastrointestinalnih simptoma.


   Interakcije

   Ne davati druge NSAIL isovremeno ili u razmaku od 24 sata. Neki NSAIL ispoljaaju visok afinitet prema proteinima plazme, tako da primenjeni isovremeno sa istim takvim lekovima mogu ispoljiti medjusobnu kompeticiju i u krajnjoj liniji toksični efekat.

   Mora se izbegavati istovremena primena potencijalno nefrotoksičnih lekova.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.01.2019.


 15. OSTALI PODACI

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla ( hidrolitičke grupe I) zapremine 50 mL i 100 mL, zatvorena zapušačem od butil gume crvene boje i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom.

ATCvet kod: QM01AG90

Broj i datum izdavanja dozvole :

1 x 50 mL: 323-01-00093-18-002 od 16.01.2019.

1 x 100 mL: 323-01-00094-18-002 od 16.01.2019.image