Početna stranica Početna stranica

Oxytocin inj.
oksitocinUPUTSTVO ZA LEK


OXYTOCIN inj., rastvor za injekciju, 10i.j./mL, 1 x 20mL OXYTOCIN inj., rastvor za injekciju, 10i.j./mL, 1 x 50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Belog Goluba 20, Palić, Srbija Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbi


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Belog Goluba 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA OXYTOCIN inj.

  10 i.j./mL

  Rastvor za injekciju

  Za kobile,krave,krmače,ovce,koze,mačke i kuje Oksitocin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitocin 10 i.j.


  Pomoćne supstance: Hlorbutanol 100 μg/mL Voda za injekciju do 1ml


 4. INDIKACIJE


  Potpomaganje partusa, terapija puerperalnih i laktacionih poremećaja: slabi porođajni trudovi, ubrzavanje normalnog partusa, atonija uterusa, krvarenje nakon partusa, retencija sekundina, prolapsus uteri (sveži slučajevi), spontani pobačaji, postpartalna agalakcija svinja i krava, odstranjivanje rezidualnog mleka u toku lokalne terapije mastitisa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod svih otežanih partusa (distokija) i zatvorenih piometri. Ne sme se davati gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran, kao ni kod nepravilnog položaja ploda.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Prilikom intramuskularne injekcije može doći do iritacije tkiva i pojave otoka plave boje sa posledičnim izumiranjem tkiva. Visoke doze oksitocina, pored toga što uzrokuju spazam uterusa, mogu da dovedu do toga da životinja bude izložena nepotrebnom bolu i nelagodnostima.

  Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kobila

  1-2 ml

  0,25-1ml

  Krava

  3-4-ml

  1-1,5 ml

  Krmača

  2-3 ml

  0,5-1,5 ml

  Ovca,koza

  1-2 ml

  0,3-0,5 ml

  Mačka

  0,3-0,5 ml

  0,2-0,5 ml

  Kuja

  0,5-1 ml

  0,3-0,5 ml

  Lek se daje intramuskularno i intravenski u sledećim količinama : Vrsta životinje intramuskularno intravenski


  U slučaju potrebe ponoviti aplikaciju posle 15-20 minuta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre davanja leka treba proveriti položaj ploda i dilatiranost cerviksa da ne bi došlo do rupture materice. Visoke doze oksitocina mogu da odlože porođaj pa se preporučuje da se terapija započne sa nižim dozama, a zatim ako efekat izostane povećati dozu nakon 15-20 minuta.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi: nula (0) dana Mleko: nula (0) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle posle otvaranja: 28 dana. Čuvati na temperaturi do 2-8 ºC.


  image


  Posle otvaranja čuvati na temperaturi do 2-8 ºC.

  Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre davanja leka gravidnim životinjama treba proveriti položaj ploda i dilatiranost cerviksa da ne bi došlo do rupture materice. Visoke doze oksitocina mogu da odlože porođaj pa se preporučuje da se terapija započne sa nižim dozama, a zatim ako efekat izostane povećati dozu nakon 15-20 minuta.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne daje gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran. Nema negativnog delovanja na reproduktivne performanse. Stimuliše aktivnost mlečne žlezde u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.02.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (II hidrolitička grupa), zatvoreno zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Veličina pakovanja: 20 mL i 50 mL.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01BB02

Broj dozvole:

1x20 mL: 323-01-00244-21-001 od 24.02.2022. godine

1x50 mL: 323-01-00245-21-001 od 24.02.2022. godineimage