Početna stranica Početna stranica

Drycloxa - kel
kloksacilin


UPUTSTVO ZA LEKDrycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES D.O.O.


Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MAKROPROGRES D.O.O.,

  Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA N.V.,

  St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA Drycloxa - kel

  1000 mg/9 g intramamarna suspenzija za krave

  kloksacilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan intramamarni špric (9 g intramamarne suspenzije) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Kloksacilin-benzatin 1000 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 10 mg


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum-monostearat; parafin, tečni.


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju i profilaksu mastitisa u periodu zasušenja izazvanog gram-pozitivnim bakterijama osetljivim na kloksacilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na peniciline. Ne koristiti kod krava u laktaciji.

  U slučaju kliničke slike mastitisa (vidljive promene mleka i vimena) treba primeniti odgovarajuću terapiju.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do alergijskih reakcija kod životinja osetljivih na peniciline.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave (u periodu zasušenja).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu primenu kod zasušenja.

  Posle poslednje muže, očistiti i dezinfikovati vime. Zatim u svaku četvrt vimena ubrizgati po jedan injektor (9 g suspenzije). Tretiraju se sve četiri četvrti vimena.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek koristiti nakon poslednje muže, nakon čišćenja i dezinfekcije vimena.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 10 dana

  Mleko: Kada se primenjuje duže od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 12 sati posle teljenja.

  Kada se primenjuje kraće od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 60 dana od aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Nema


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek koristiti samo nakon poslednje muže i nakon čišćenja i dezinfekcije vimena. Tretman treba započeti najmanje 60 dana pre očekivanog telenja.

  Po aplikaciji leka ne masirati vime.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) u kontaktu sa kožom. Ova preosetljivost na peniciline može dovesti do ukrštene rezistencije sa cefalosporinima i obratno. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne. Ne treba rukovati ovim proizvodom u slučaju poznate preosetljivosti. Rukovati proizvodom sa oprezom kako bi se izbeglo izlaganje uzimajući u obzir sve mere opreza. Ukoliko primetite simptome kao što su osip po koži, potrebno je odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu ovo upozorenje.

  Otok lica, usana ili očiju ili poteškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju urgentnu medicinsku pomoć. Oprati ruke nakon upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Dozvoljena je upotreba leka u graviditetu.

  Ne preporučuje se primena u vreme laktacije. Preparat se upotrebljava samo u vreme zasušenja.


  Interakcije

  Treba izbegavati istovremenu primenu kloksacilina sa bakteriostatskim antibioticima (npr. eritromicin, tetraciklini).


  Predoziranje

  U slučaju alergijskih reakcija, prvo izmusti mleko iz tretiranog vimena. Osip na koži: antihistaminici ili kortikosteroidi.

  Šok: adrenalin i kortikosteroidi i.m. ili i.v.


  Inkompatibilnost

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.08.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena sa 9 g intramamarne suspenzije, zatvoren klipom i zaštitnom kapicom od polietilena.

Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva.

ATCvet kod: QJ51CF02

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. godine


image