Početna stranica Početna stranica

Aivlosin
tilvalozinUPUTSTVO ZA LEK


image

AIVLOSIN , premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: COD BECK BLENDERS LIMITED u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH Limited


Adresa: Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika Britanija

ECO ANIMAL HEALTH Limited, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beogra


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA:


  COD BECK BLENDERS LIMITED. Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika Britanija u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH Limited, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS Velika Britanija


 2. IME LEKA


  AIVLOSIN

  42.5 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu

  svinje

  tilvalozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca


  Tilvalozin 42.5 mg

  (u obliku tilvalozin –tartarata)


  Pomoćne supstance:


  Hidroksipropilceluloza, sojin prašak, nemasni; stočno pšenično brašno; magnezijum-trisilikat (Sepiolit)


 4. INDIKACIJE


  • Lečenje i sprečavanje enzootske pneumonije svinja izazvane osetljivim sojevima

   Mycoplasma hyopneumoniae kod svinja.imagePri preporučenoj dozi smanjuju se lezije pluća i gubitak težine, ali infekcija Micoplasma hiopneumoniae se ne eliminiše

  • Lečenje proliferativne enteropatije svinja (ileitisa) izazvane Lawsonia intracellularis u stadima gde je dijagnoza zasnovana na kliničkoj anamnezi, post-mortem nalazima i rezultatima kliničke patologije.

  • Lečenje i sprečavanje dizenterije svinja (krvavog proliva svinja) izazvane Brachyspira hyodysenteriae u zapatima gde je bolest dijagnostikovana.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Dodavati samo kroz suvu hranu.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja:


  2.125 mg tilvalozina /kg telesne mase dnevno u hrani u toku 7 uzastopnih dana.


  Sekundarne infekcije bakterijama kao što su Pasteurella multocida i Actinobacillus pleuropneumoniae mogu komplikovati enzootsku pneumoniju i zahtevaju specifično lečenje.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja proliferativne enteropatije svinja (ileitis):

  4.25 mg tilvalozina /kg telesne mase dnevno u hrani u toku 10 dana neprekidno.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenje dizenterije svinja ( krvavog proliva svinja) :

  4.25 mg/ tilvalozina kg telesne mase dnevno u hrani u toku 10 uzastopnih dana .  Indikacije

  doze aktivne supstance

  trajanje tretmana

  količina za mešanje u hrani

  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja:

  2.125 mg/kg tel. mase dnevno

  7 dana

  1 kg/tona*

  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja proliferativne enteropatije svinja (ileitis):

  4.25 mg/kg tel.mase dnevno

  10 dana

  2kg/tona*


  image


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja dizenterije svinja ( krvavog proliva svinja) :

  4.25 mg/kg tel.mase dnevno

  10 dana

  2kg/tona*


  VAŽNO* navedena količina podrazumeva da svinje konzumiraju dnevno količinu hrane koja je ekvivalent 5% njihove telesne mase.


  Kod starijih svinja ili svinja sa smanjenim apetitom ili sa ograničenim uzimanjem hrane, količinu preparata za mešanje u hrani treba povećati da se dostigne preporučena doza.


  Kod smanjenog konzumiranja hrane upotrebiti sledeću formulu:


  Kg premiksa/na tonu hrane = Doza (mg/kg tel.mase) x tel.masa(kg)

  Dnevni unos hrane (kg) x jačina premiksa (mg/g)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kao pomoć pri lečenju , treba uvesti primenu svih zootehničkih uslova da se smanji rizik od infekcije i kontroliše povećanje rezistencije.


  Da bi se umešao premiks u hranu,treba upotrebiti horizontalnu mešalicu.Preporučuje se da se Aivlosin prvo pomeša u 10 kg hrane, zatim se dobro promeša sa ostatkom hrane.Tada se ova hrana može peletirati. Peletiranje uključuje prethodni tretman sa parom u trajanju od 5 minuta i peletiranje na temperaturi ne višoj od 70 °C pod normalnim uslovima.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice : 2 dana

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 ° C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u brašnastu ili peletiranu hranu: 1 mesec, zaštićeno od svetlosti i vlage


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod akutnih slučajeva i teško obolelih svinja ,kod kojih je redukovan unos unos vode i hrane, treba primeniti odgovarajući injekcioni lek.  image


  image


  Generalno, sojevi B.hyodisenteriae imaju više MIK vrednosti u slučajevima rezistencije na druge makrolidne antibiotike kao što je tilozin. Klinički značaj ove reducirane osetljivosti nije u potpunosti istražen.

  Unakrsna rezistencija izmedju tilvalozina i ostalih makrolida ne može biti isključena.

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Terapiju je potrebno bazirati na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinja. Ukoliko nije moguće, terapiju bazirati na osnovu lokalne ( regionalni, farmski nivo) epidemiološke situacije osetljivosti ciljnih bakterija.

  Odstupanjem od informacija navedenih u sažetku karakteristika leka, povećava se rizik

  od razvoja i selekcije rezistencije i smanjenja efikasnosti lečenja , sa drugim makrolidima usled stvaranja moguće unakrsne rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pošto je primećeno da Aivlosin izaziva preosetljivost kod laboratorijskih životinja, ljudi koji su preosetljivi na tilvalozin tartarat treba da izbegavaju svaki kontakt sa proizvodom.

  Tokom mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa očima, kožom i sluzokožom..Osoblje koje meša ili koje rukuje mediciniranom hranom treba da nosi zaštitnu

  opremu : zaštitne pantalone, nepropustljive rukavice, jednokratnu masku za disanje ili višekratni respirator. U slučaju dodira sa kožom dobro je isprati vodom.

  Kod slučajnog gutanja potražiti medicinsku pomoć i pokazati nalepnicu ili Uputstvo za lek lekaru.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost leka tokom graviditeta i laktacije nije utvrđivana kod svinja.

  Davati lek samo u skladu sa procenom rizika i dobiti od strane nadležnog veterinara.

  Laboratorijske studije na životinjama nisu dale dokaze o teratogenom efektu. Primećena je toksičnost kod glodara, kod majki, kod doza od 400 mg. tilvalozina po kg. telesne težine i više. Kod miševa primećeno je smanjenje telesne težine ploda u dozama koje izazivaju toksičnost za majku.


  Interakcije

  Nisu poznate


  Predoziranje

  Nisu primećena neželjena dejstva i kod primene doze 10 puta veće od preporučene.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 14.11.2019.


 15. OSTALI PODACI:


Pakovanje : Višeslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen niske gustine) sa 5 kg premiksa za mediciniranu hranu.

ATCvet kod : : QJ01FA92

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00267-19-001 od 14.11.2019.image