Početna stranica Početna stranica

Monil bolusi
albendazolUPUTSTVO ZA LEK


Monil bolusi, tableta, 1125 mg, 12x2 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gostivarska 70, Beograd, Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  GENERA D.D.

  Svetonedeljska 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA Monil bolusi

  1125 mg tableta

  za goveda albendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Albendazol 1125 mg


  Pomoćne supstance: Kalcijum-karbonat; skrob, kukuruzni; želatin; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje parazitskih infekcija goveda uzrokovanih:

  • želudačno-crevnim nematodama: Haemonchus spp., Chabertia spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp. i Strongyloides spp.;

  • plućnim nematodama: Dictyocaulus viviparus;

  • zrelim oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) i malog metilja (Dicrocoelium lanceatum

   sin. D. dendriticum);

  • pantljičarama roda Moniezia.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba primenjivati za vreme parenja, odnosno neposredno pre osemenjavanja, i u prvih 45 dana graviditeta.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pojedinih životinja jako inficiranih plućnim nematodama, nakon terapije, a zbog prethodnog oštećenja pluća, kašalj može potrajati nekoliko dana do nekoliko nedelja. Najveće oštećenje pluća nastaje zbog aspiracije uginulih plućnih nematoda.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog leka obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tablete se daju peroralno bez prethodne pripreme životinja.


  Za suzbijanje metilja, želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda jednokratno se daje 10 mg/kg t.m., odnosno:

  Goveda

  Monil bolusi

  150 kg t.m.

  1,5 tableta

  300 kg t.m.

  3 tablete

  450 kg t.m.

  4 tablete

  600 kg t.m.

  5,5 tableta


  Ako je indikovano suzbijanje samo želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda daje se jednokratno manja doza, koja iznosi 7,5 mg/kg t.m., odnosno:

  Goveda

  Monil bolusi

  do 75 kg t.m.

  0,5 tablete

  150 kg t.m.

  1 tableta

  300 kg t.m.

  2 tablete

  450 kg t.m.

  3 tablete

  600 kg t.m.

  4 tablete


  Za suzbijanje malog metilja (Dicrocoelium lanceatum sin. D. dendriticum) daje se dvokratno, u razmaku od 1 - 2 nedelje, manja doza (10 mg/kg, tj. 1,5 tableta/150 kg t.m.), ili jednokratno veća doza (15 mg/kg, tj. 2 tablete/150 kg t.m.).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se tačno izračunala doza, potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje. Pri davanju preparata voditi računa da se ne ozledi ždrelo ili meko nepce.

  Izmet lečenih životinja potrebno je sakupiti i neškodljivo ukloniti tokom prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije.


  image


 10. KARENCA


  Meso, organi i druga jestiva tkiva goveda ne mogu da se koriste za ishranu ljudi tokom tretmana i 28 dana posle poslednje primene leka.

  Mleko goveda ne može da se koristi za ishranu ljudi tokom tretmana i 5 dana posle poslednje rimene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 oC. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.

  Lek se ne srne koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Zbog opasnosti od razvoja rezistencije kod parazita treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponovljenu primenu antihelmintika iste grupe;

  • subdoziranje koje može biti posledica pogrešne procene telesne mase ili pogrešne primene veterinarskog leka.

   Utvrđeno je da sledeće vrste parazita - Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia i Trichostrongylus mogu kod malih preživara postati rezistentne na benzimidazole, zbog čega je potrebno da se primena ovog veterinarskog leka zasniva na lokalnim epizootiološkim podacima (podaci na nivou regije, farme) o osetljivosti nematoda i preporukama kako ograničiti dalju selekciju sojeva otpornih na antihelmintike.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluznicama, a nakon upotrebe oprati ruke. Prilikom rukovanja sa lekom koristiti gumene rukavice.

   U slučaju nehotičnog gutanja preparata, odmah potražiti pomoć/savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Primena terapijskih doza leka Monil kod gravidnih krava, po pravilu, ne deluje štetno. Da bi se sprečilo eventualno teratogeno dejstvo albendazola na plod, lek ne treba primenjivati za vreme parenja, odnosno neposredno pre osemenjavanja, i u prvih 45 dana graviditeta. Ne očekuje se da primena albendazola kod mužjaka za priplod negativno utiče na njihovu reproduktivnu sposobnost.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Predoziranje


   image


   Nije poznato.

   Kod zdravih životinja petostruka terapijska doza albendazola retko uzrokuje neželjena dejstva.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Lek je štetan za ribe i druge organizme vodenih ekosistema.

   Sa neiskorišćenim lekom ne smeju se zagađivati nadzemne ili podzemne vode.

   Kada se koristi u skladu sa odobrenim uputstvom lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


04.06.2019.


15.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Režim izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:

Al/PE strip, u kartonskoj kutiji (12x2 tablete).

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

QP52AC11

323-01-00411-18-001 od 04.06.2019. godine


image