Početna stranica Početna stranica

Macrotyl-250 Oral
tilmikozin


PREDLOG TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


Macrotyl-250 Oral,oralni rastvor,250mg/mL,1x240mL


Za primenu na životinjamaProizvođač:


Adresa:

 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

 2. Interchemie werken de Adelaar B.V.

 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

 2. Metaalweg 8, Holandija, 5804 CG Venray.


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINALEK DOO,

  Temerinski put 93, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERCHEMIE werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia


 2. IME LEKA Macrotyl-250 Oral

  250mg/mL

  koncentrat za oralni rastvor za svinje,ćurke,piliće,telad tilmikozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL koncentrata za oralni rastvor sadrži:

  Aktivne supstance:

  Tilmikozin 250.0 mg

  (u obliku Tilmikozin-fosfata)


  Pomoćne supstance:

  Propil galat 0.2 mg

  Dinatrijum edetat dihidrat 2.2 mg Fosforna kiselina,prečišćena voda


 4. INDIKACIJE Svinje

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti svinja, izazvanih sa Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i drugim mikroorganizmima osetljivih na tilmikozin.


  Pilići

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti kod pilića, izazvanih sa Mycoplasma gallisepticum i

  Mycoplasma synoviae.


  Ćurke

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti kod pilića, izazvanih sa Mycoplasma gallisepticum i

  Mycoplasma synoviae.  image


  Telad

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda, izazvanih sa Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i drugim mikroorganizmima osetljivih na tilmikozin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne dozvoliti da konji konzumiraju vodu za piće koja sadrži tilmikozin.

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na tilmikozin ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U veoma retkim slučajevima, uočen je pad unosa vode.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, ćurke, pilići i telad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za oralnu upotrebu. Sadrži dinatrijum edetat; ne sme se aplikovati parenteralno.


  Svinje:

  Da bi se obezbedila dnevna doza tilmikozina od 15-20 mg / kg telesne mase tokom 5 dana, dodaje se 200 mg tilmikozina po litri vode za piće što čini 80 ml Macrotyl-250 Oral na 100 litara vode za piće.


  Pilići i ćurke(osim komercijalnih nosilja):

  Da bi se obezbedila dnevna doza 15-20 mg / kg telesne mase kod pilića i 10-27 mg / kg kod ćuraka, tokom 3 dana, dodaje se 75 mg tilmikozina po litri vode za piće što čini 30 ml Macrotyl-250 Oral na 100 litara vode za piće.


  Telad:

  Kod teladi se lek dodaje u zameni za mleko. Da bi se obezbedila dnevna doza tilmikozina od 12,5 mg / kg telesne mase dodaje se dva puta dnevno tokom 3- 5 dana, 1 ml Macrotyl-250 Oral na 20 kg telesne mase.


  Unos medicinirane vode / zamene za mleko zavisi od kliničkog stanja životinja. Da bi se dobila ispravna doza, koncentracija Macrotil-250 Oral treba da se podesi u skladu sa tim.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se mora prvo rastvoriti u vodi za piće pre davanja životinjama.


  Medicirana voda za piće ili zamena za mleko treba da se pripremaju sveži na svaka 24 sata. Potrebno je pratiti potrošnju vode kako bi se obezbedilo adekvatno doziranje leka. U slučaju da potrošnja vode ne odgovara količinama za koje su preračunate preporučene koncentracije leka , koncentracija Macrotyl-250 Oral treba prilagoditi tako da životinje uzimaju potrebnu dozu, ili ukoliko to nije moguće treba primeniti drugu terapiju.


  Samo za oralnu upotrebu. Sadrži dinatrijum edetat; ne sme se aplikovati parenteralno.

  Teško obolele životinje često piju manje vode i tada postoji potreba da se istovremeno primeni još neka terapija,pre svega parenteralna.

  Nepravilna upotreba ovog leka može povećati učestalost pojave rezistencije bakterija na tilmikozin i smanjiti efikasnost tretmana tilmikozinom i sličnim antibioticima. Najbolje je lek koristiti uz prethodno urađen antibiogram.

  Treba uzeti u obzir nacionalne regulative upotrebe antibiotika kada je u pitanju korišćenje ovog leka.


 10. KARENCA


  Svinje: 14 dana

  Pilići: 12 dana

  Ćurke: 19 dana

  Telad: 42 dana


  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja, niti najmanje 14 dana pred pronošenje kod nosilja u odgoju.

  Nije za upotrebu kod životinja u laktaciji.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.Ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rok upotrebe: 3 godine(36 meseci)

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 12 meseci Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće: 24 časa.

  Rok upotrebe posle rastvaranja u zameni za mleko: 7 h


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Samo za oralnu upotrebu. Sadrži dinatrijum edetat; ne sme se aplikovati parenteralno.

  Teško obolele životinje često piju manje vode i tada postoji potreba da se istovremeno primeni još neka terapija, pre svega parenteralna.  image


  Nepravilna upotreba ovog leka može povećati učestalost pojave rezistencije bakterija na tilmikozin i smanjiti efikasnost tretmana tilmikozinom i sličnim antibioticima. Najbolje je lek koristiti na osnovu prethodno urađenog antibiograma.

  Medicinirana voda za piće ili zamena za mleko treba da se pripremaju sveži na svaka 24 sata.

  Treba uzeti u obzir nacionalne regulative upotrebe antibiotika kada je u pitanju korišćenje ovog leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tilmikozin može izazvati iritaciju. Makrolidni antibiotici, kao što je tilmikozin, takođe mogu izazvati preosetljivost (alergija) nakon parenteralne aplikacije, udisanja, gutanja ili kontakta sa

  kožom ili očima. Preosetljivost na tilmikozin može dovesti do unakrsnih reakcija na druge makrolide i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad biti ozbiljne i stoga treba izbegavati direktan kontakt sa njima.

  Da bi se izbeglo izlaganje tokom pripreme medicinirane vode za piće,potrebno je nositi zaštitno odelo, zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Ne jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim lekom. Obavezno oprati ruke nakon upotrebe.

  U slučaju gutanja, odmah isprati usta vodom i potražiti savet lekara. U slučaju kontakta sa kožom, temeljno oprati to mesto sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta čiste vode.


  Ne rukovati ovim lekom ako je osoba alergična na njegove sastojke.

  Ako se nakon izlaganja pojave simptomi, kao što je osip na koži, potražiti savet lekara i pokazati lekaru ovo upozorenje. Oticanje lica, usana i očiju ili otežano disanje su znatno ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost tilmikozina nije utvrđena kod životinja koje se koriste za reprodukciju.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje


  Svinje

  Kada se svinjama daje voda za piće koja sadrži 300 ili 400 mg tilmikozina po litri

  (što odgovara 22,5-40 mg / kg telesne težine ili 1,5-2 puta više nego preporučena koncentracija) obično životinje ispoljavaju smanjenje unosa vode. Iako ovo ima ograničavajući efekat na unos tilmikozina, ona može, u ekstremnim okolnostima, da rezultira dehidracijom. Dehidratacija se može korigovati uklanjanjem medicinirane vode za piće i zamenom svežom vodom za piće.


  Pilići

  Nisu primećeni simptomi predoziranja kod pilića koji su pili vodu za piće sa sadržajem tilmikozina do 375 mg / l tokom 5 dana

  (ekvivalentno 75-100 mg / kg telesne mase ili 5 puta više od preporučene doze);

  Kada je tilmikozina divan tokom 10 dana u koncentraciji 75 mg / l vode za piće (ekvivalentno maksimalnoj preporučenoj dozi) to je rezultiralo redukcijom konzistentencije fecesa.  image


  Ćurke

  Nisu primećeni simptomi predoziranja kod ćurki koje su pile vodu za piće sa sadržajem tilmikozina do 375 mg / l tokom 3 dana (ekvivalentno 50-135 mg / kg telesne mase ili 5 puta više od preporučene doze);

  Kada je sadržaj tilmikozina bio 75 mg / l vode za piće (ekvivalentno maksimalnoj preporučenoj dozi) tokom 6 dana nije bilo nikakvih simptoma predoziranja.


  Telad

  Nisu primećeni simptomi predoziranja, osim blagog smanjenja unosa mleka kod teladi koja su dobijala lek dva puta dnevno sa dozama 5 puta veće od maksimalne preporučene ili tokom dvostruko dužeg tretmana od maksimalno preporučenog trajanja terapije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni material se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.10.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plasticna PET bočica,braon boje, zapremine 240ml, sa belim plasticnim PE zatvaracem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00012-19-003 od 15.10.2019. godine


image