Početna stranica Početna stranica

VELE ENROCIN
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA LEK


VELE ENROCIN, oralni rastvor 25 x 10 mL

1 x 1000 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VELELEK d.o.o.


Adresa: Slobodana Nikolića Brke bb, Gornji Milanovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VELELEK d.o.o.


Adresa: Bulevar Oslobođenja 43/1, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VELELEK d.o.o.

  Bulevar Oslobođenja 43/1, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VELELEK d.o.o.

  Slobodana Nikolića Brke bb, Gornji Milanovac, Republika Srbija


 2. IME LEKA VELE ENROCIN

  100 mg/mL oralni rastvor

  za brojlere i ćuriće u tovu enrofloksacin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alcohol 10 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum hidroksid, propilenglikol, prečišćena voda Bistar rastvor svetložute boje


 4. INDIKACIJE

  Lečenje infekcija uzrokovanih sledećim bakterijama, osetljivim na enrofloksacin: Pilići:

  Mycoplasma gallisepticum,

  Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida,


  Ćurke:

  Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati u profilaktičke svrhe.

  Lek se ne sme davati životinjama kojima nije namenjen. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci u leku. Ne koristiti u slučaju potvrđene ili sumnje na rezistenciju/ukrštenu rezistenciju na (fluoro)hinolone.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava oštećenja hrskavice ukoliko se preparat koristi kod pilića i ćurića u toku perioda intenzivnog rasta i pri visokim spoljašnjim temperaturama kada je konzumacija medicinirane vode (a samim tim i enrofloksacina) povećana. Prolongirana terapija sa povećanim režimom doziranja može prouzrokovati dijareju. Moguće su i alergijske reakcije i reakcije fotosenzibilizacije.


  Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i i ćurići u tovu


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  10 mg enrofloksacina/kg telesne mase dnevno tokom 3-5 uzastopnih dana.

  Lečenje tokom 3-5 uzastopnih dana; tokom 5 uzastopnih dana kod mešovitih infekcija i hroničnih progresivnih oblika. Ukoliko se u roku od 2 do 3 dana ne postigne kliničko poboljšanje, potrebno je razmotriti alternativnu antimikrobnu terapiju na osnovu rezultata antibiograma.


  Ambijentalna temperatura, svetlosni režim i drugi spoljašnji faktori utiču na obim konzumiranja medicinirane vode. U cilju obezbeđenja odgovarajuće doze potrebno je pridržavati sledeće formule:


  image

  0,1 X Prosečna telesna masa jedinke (kg) X broj jedinki Ukupna dnevna konzumacija vode


  = mL leka / L vode za piće

  Prilikom doziranja koristiti adekvatno kalibrisanu opremu za odmeravanje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Enrofloksacin treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Primena enrofloksacina bi trebalo da bude zasnovana na rezultatima antibiograma.


  image


  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije.

  Enrofloksacin treba primenjivati uvek u propisanoj dozi (10 mg/kg t.m.).


  Svakodnevno treba praviti svež rastvor.

  Tokom terapije živini treba uskratiti vodu za piće i davati samo vodu sa lekom. Ukoliko se medicinirana voda ne koristi 24 sata, treba napraviti svež rastvor.

  Nakon tretmana ovim lekom, sistem za napajanje životinja treba dobro očistiti, kako ostaci leka ne bi uticali na razvoj rezistencije.

  Kako je enrofloksacin prvo odobren za primenu kod živine, došlo je do široko rasprostanjene smanjene osetljivosti E.coli na fluorohinolone i pojave drugih rezistentnih mikroorganizama. U Evropi je zabeležena i rezistencija Mycoplasma synoviae.


 10. KARENCA


  Pilići: meso i iznutrice 8 dana Ćurke: meso i iznutrice 13 dana

  Nije dozvoljena primena kod nosilja čija su jaja namenjena za ishranu ljudi. Ne daje se kokama nosiljama 14 dana pre pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 25 °C.

  Rok upotrebe gotovog leka: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C

  Rok upotrebe nakon razblaženja u vodi za piće: 24 h, na temperaturi do 25 °C


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Za vreme lečenja omogućiti životinjama nesmetan pristup mediciniranoj vodi. Lečenje infekcija Mycoplasma spp možda neće dovesti do uništenja mikroorganizma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju ovim lekom treba da izbegavaju direktan kontakt sa kožom, sluzokožom i očima, odnosno da nose zaštitne rukavice i naočare. Ukoliko dođe do kontakta, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode. Posle svake primene leka treba oprati ruke.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.

  Ako se pojave alergijske reakcije treba potražiti pomoć lekara.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  image


  image

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

  Ne daje se kokama nosiljama 14 dana pre pronošenja.


  Interakcije

  Istovremeno davanje tetraciklina i makrolidnih antibiotika sa enrofloksacinom dovodi do antagonistiničkog efekta. Resorpcija enrofloksacina iz gastrointestinalnog trakta je redukovana ukoliko se daje istovremeno sa preparatima koji sadrže gvožđe, kalcijum, magnezijum i aluminijum. Ne davati enrofloksacin sa anti-inflamatornim lekovima.


  Predoziranje

  Pridržavati se propisanog doziranja.

  U slučaju predoziranja, nema specifičnog antidota već je terapija simptomatska.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.11.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

25 x 10 mL:

Unutrašnje pakovanje: braon staklena bočica (hidrolitičke klase III) zatvorena HDPE zatvaračem bele boje sa kapaljkom, koja sadrži 10 mL leka, u kartonskoj kutiji.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 25 kutija sa bočicom sa lekom i Uputstvo za lek

1 x 1000 mL:

Unutrašnje ujedno i spoljašnje pakovanje: HDPE boca bele boje sa 1000 mL leka

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj i datum izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00099-19-002 od 17.08.2020. godine za 25 x 10 mL

323-01-00100-19-002 od 17.08.2020. godine za 1 x 1000 mL


image