Početna stranica Početna stranica

Baytril 10%
enrofloksacinUPUTSTVO ZA LEKimage

Baytril 10 %, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1.KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

2. European Pharma Hub Kft.


Adresa:

 1. Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel, Nemačka

 2. Gyál, 7000/9 hrsz., Mađarska


Podnosilac zahteva: BAYER D.O.O.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Republika Srbija


image


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BAYER D.O.O.

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

 1. KVP PHARMA+VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Projensdorfer Nemačka

 2. European Pharma Hub Kft., Gyál, 7000/9 hrsz., Mađarska

Strasse

324,

24106

Kiel,

1.


 1. IME LEKA Baytril 10%

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze i svinje enrofloksacin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilalkohol 30 mg

  Ostale pomoćne supstance: kalijum-hidroksid; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE Goveda

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Mycoplasma spp. osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje teškog akutnog mastitisa, infekcija digestivnog sistema i septikemije, prouzrokovanih sojevima bakterije Escherichia coli osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje akutnog mikoplazmatskog artritisa prouzrokovanog sojevima Mycoplasma bovis osetljivim na enrofloksacin, kod jedinki mlađih od dve godine.


  Ovce

  Lečenje infekcija digestivnog sistema i septikemije, prouzrokovanih sojevima Escherichia coli

  osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje mastitisa prouzrokovanih sojevima Staphylococcus aureus i Escherichia coli osetljivim na enrofloksacin.  image


  Koze

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih sojevima bakterija Pasteurella multocida i

  Mannheimia haemolytica osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje infekcija digestivnog sistema i septikemije, prouzrokovanih sojevima bakterije Escherichia coli osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje mastitisa prouzrokovanih sojevima Staphylococcus aureus i Escherichia coli osetljivim na enrofloksacin.


  Svinje

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje infekcija urinarnog i digestivnog sistema prouzrokovanih sojevima Escherichia coli

  osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje MMA sindroma (metritis, mastitis, agalakcija) prouzrokovanog sojevima Escherichia coli i

  Klebsiella spp. osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje septikemije prouzrokovane sojevima Escherichia coli osetljivim na enrofloksacin.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na enrofloksacin ili druge fluorirane hinolone, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu leka.

  Ne koristiti kod konja u razvoju usled mogućih štetnog delovanja na zglobnu hrskavicu.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U veoma retkim slučajevima može doći do poremećaja digestivnog sistema (npr. dijareja). Ovi znaci su obično blagi i prolaznog karaktera.

  U veoma retkim slučajevima intravenska terapija kod goveda može prouzrokovati šok, verovatno kao rezultat cirkulatornog poremećaja.


  Lokalne reakcije na mestu injekcije

  Kod svinja se nakon intramuskularne primene leka mogu javiti inflamatorne reakcije na mestu aplikacije leka, koje mogu trajati i do 28 dana.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze i svinje.


  image


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intravensku, subkutanu ili intramuskularnu upotrebu.

  Ponovne injekcije treba davati na različitim injekcionim mestima. Goveda

  5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1mL leka/20 kg t.m., jednom dnevno tokom 3-5 dana.

  Akutni mikoplazmatski artritis, prouzrokovan sojevima Mycoplasma bovis osetljivim na enrofloksacin, kod goveda starosti do 2 godine: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL leka/20 kg t.m. jednom dnevno tokom 5 dana.

  Lek treba aplikovati sporo intravenski ili subkutano.

  Akutni mastitis čiji je uzročnik Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1mL leka/20 kg t.m., sporom intravenskom injekcijom, jednom dnevno tokom dva uzastopna dana.

  Druga doza se može dati i subkutanim putem. U ovom slučaju, primenjuje se karenca odobrena za subkutanu primenu leka.

  Kod subkutane primene, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 mL leka.


  Ovce i koze

  5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL leka/20 kg t.m., subkutanom injekcijom, jednom dnevno tokom 3 dana.

  Kod subkutame primene, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 6 mL leka.


  Svinje

  2.5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 0.5 mL leka/20 kg t.m., intramuskularnom injekcijom, jednom dnevno tokom 3 dana.

  Infekcije digestivnog sistema ili septikemije prouzorkovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL leka/20 kg t.m., intramuskularnom injekcijom, jednom dnevno tokom 3 dana.

  Kod svinja injekcije treba aplikovati u vrat, kod baze uha.

  Kod intramuskularne primene na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 3 mL leka.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


 9. KARENCA


  Goveda:

  Nakon intravenske primene: Meso i jestiva tkiva: 5 dana Mleko: 3 dana  image


  Nakon subkutane primene: Meso i jestiva tkiva: 12 dana Mleko: 4 dana


  Ovce:

  Meso i jestiva tkiva: 4 dana Mleko: 3 dana


  Koze:

  Meso i jestiva tkiva: 6 dana Mleko: 4 dana.


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 13 dana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Nema posebnih uslova čuvanja. Ne zamrzavati.

  Nakon prvog otvaranja bočice, lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom upotrebe leka pridržavati se zvaničnih i lokalnih smernica za upotrebu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koji nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  Kod teladi koja je tretirana oralnom dozom od 30 mg enrofloksacina/kg t.m. tokom 14 dana, zabeležene su degenerativne promene zglobne hrskavice.

  Primena enrofloksacina kod jagnjadi u razvoju u preporučenoj dozi, tokom 15 dana, izazvala je histološke promene u zglobnoj hrskavici, bez razvoja kliničkih znakova.  image


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom, oči ili kožu odmah isprati vodom.

  Posle korišćenja leka oprati ruke. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom korišćenja leka.


  Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. Ukoliko do toga dođe, treba odmah potražiti pomoć lekara.

  Ostale mere upozorenja

  U zemljama u kojima je, kao mera za očuvanje vrste, dozvoljeno hraniti strvinare uginulom stokom, pre korišćenja leševa životinja koje su kratko vreme pre uginuća tretirane ovim lekom, treba razmotriti potencijalni rizik njegovog dejstva na izleganje jaja.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Goveda

  Bezbednost primene ovog leka je ispitana kod steonih krava tokom prve četvrtine graviditeta. Lek se može koristiti tokom prve četvrtine graviditeta. Primena leka tokom preostale tri četvrtine graviditeta se zasniva na proceni odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

  Lek se može koristiti kod krava tokom perioda laktacije. Ovce i koze

  Bezbednost primene ovog leka tokom trudnoće i laktacije nije utvrđena. Lek koristiti samo nakon procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

  Svinje

  Nije utvrđena bezbednost primene ovog leka tokom graviditeta. Stoga se lek primenjuje u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara. Lek se može koristiti kod krmača tokom perioda laktacije.


  Interakcije

  Ne koristiti enrofloksacin istovremeno sa antimikrobnim supstancama koje imaju antagonistički efekat na dejstvo hinolona (npr. makrolidi, tetraciklini ili fenikoli).

  Ne koristiti istovremeno sa teofilinom, jer eliminacija teofilina može biti odložena.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon slučajnog predoziranja mogu se javiti poremećaji digestivnog sistema (npr. povraćanje, dijareja) i neurološki znaci.

  Kod svinja nisu zabeležena neželjena dejstva nakon primene u dozama 5 puta većim od preporučenih.

  Kod goveda, ovaca i koza nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

  Nema poznatog specifičnog antidota i u slučaju predoziranja treba primeniti simptomatsku terapiju.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se primenjuje na propisan način ovaj lek ne utiče na životnu sredinu.


  image


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.03.2021.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od obojenog stakla (hidrolitičke grupe I), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od hlorbutilpolitetrafluoroetilena (PTFE) sive boje, sa aluminijumskom kapicom i zatvaračem u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00317-20-001 od 26.03.2021.


image