Početna stranica Početna stranica

DOXY 10% oral
doksiciklin

UPUTSTVO ZA LEK


DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1L DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Doxy 10% oral

  doksiciklin (100 mg/ml) oralni rastvor

  za živinu (brojlere) i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Doksiciklin-hiklat 100 mg


  Pomoćne supstance:

  2-pirolidon, propilen glikol


 4. INDIKACIJE


  • Brojleri: Terapija kolibaciloze, hronične respiratorne bolesti (CRD) i infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin (E.coli, Pasteurella, Mycoplasma).

  • Svinje: Terapija oboljenja respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na

   doksiciklin (Pasteurella multocida, Bordatella bronhiseptica i Mycoplasma hyopneumoniae). Prve dve vrste su najznačajniji uzročnici atrofičnog rinitisa. Mycoplasma hyopneumoniae i Pasteurella multocida su uzrokovači enzootske pneumonije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena osetljivost na tetracikline.

  Ne daje se životinjama sa oštećenom jetrom. Lek je kontraindikovan kod suviše mladih životinja. Primena leka je kontraindikovana kod koka nosilja konzumnih jaja i ćuraka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod svih tetraciklina, mogu se javiti alergijska reakcija i fotosenzitivne reakcije. Kod dugotrajne primene mogu se javiti digestivni poremećaji usled narušavanja intestinalne mikroflore.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (brojleri) i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana.


  Živina (brojleri): 0,5-1,0 ml leka Doxy 10% oral, na 1 litar vode za piće svakodnevno (ekvivalentno 50-100 mg doskiciklina po 1 litri vode za piće svakodnevno), 3 do 5 dana.


  Svinje: 1,0-2,0 ml leka Doxy 10% oral na 10 kg telesne mase svaki dan (ekvivalentno 10-20 mg doksiciklina po kg t.m. svakodnevno), tokom 5 dana.


  Adekvatna doza preparata (odnosno koncentracija u vodi za piće) se određuje uzimajući u obzir da dnevna konzumacija vode zavisi od kliničkog stanja jedinke.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se primenjuje isključivo u vodi za piće, prema preporučenom uputstvu. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana. Rastvorljivost doksiciklina se smanjuje pri baznom pH vode o čemu treba posebno voditi računa, jer može doći do taloženja leka.


 10. KARENCA


  Živina i svinje: 8 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.

  Rok trajanja lekovitog rastvora: 24 časa.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Zbog različite osetljivosti bakterija na doksiciklin, preporučuje se bakteriološko uzorkovanje i ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama poreklom od obolelih životinja.

  Za E.coli izolovanu kod pilića je ustanovljen visok stepen rezistencije na tetracikline. U skladu sa tim, ovaj lek treba koristiti u terapiji infekcija uzrokovanih E.coli samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikostreroide.


  Ne primenjivati sa oksidativnim substancama. Da bi se izbegla moguća inkopatibilnost ne preporučuje se mešanje rastvora sa drugim lekovima u vodi za piće.

  Resorpcija doksiciklina može biti smanjena u prisustvu kalcijuma, gvožđa, magnezijuma ili aluminijuma u ishrani. Ne preporučuje se istovremena primena sa antacidima, kaolinom i preparatima koji sadrže gvožđe.

  Tetraciklini, pa tako i doksiciklin, pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.

  Baktericidni antibiotici (penicilini, cefalosporini) ometaju delovanje doksiciklina, koji je

  bakteriostatik. Lekovi koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri (fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon) skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne davati životinjama u periodu graviditeta kao i tokom laktacije. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Izbegavati rukovanje proizvodom ukoliko postoji preosetljivost na tetracikline. Preporučuje se upotreba rukavica, radnog odela i zaštitnih naočara pri radu sa lekom.

  Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe do kontakta preporučuje se ispiranje mesta koje je došlo u kontakt velikom količinom vode. Tokom rukovanja lekom ne pušiti, ne jesti i ne piti. Ukoliko se posle izloženosti leku pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamatorne promene lica, usana ili očiju, ili respiratorne smetnje su mnogo ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.07.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca 1x1 L i 1 x 10 ml

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj dozvole: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za DOXY 10% oral, 1 x 1L

323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za DOXY 10% oral, 1 x 10ml