Početna stranica Početna stranica

PolyVar Yellow
flumetrin


UPUTSTVO ZA LEK


image

PolyVar Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom (za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


2. European Pharma Hub Kft.


Adresa: 1. Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


2. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.


Adresa: Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo farma doo,

  Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


  2. European Pharma Hub Kft. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska


 2. IME LEKA


  PolyVar Yellow flumetrin (275 mg) traka za košnicu

  za pčele


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna traka za košnicu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  flumetrin 275 mg


  Pomoćne supstance:

  Dibutiladipat; propilenglikoldikaprilokaprat; sojino ulje, epoksidno; stearinska kiselina; polivinilhlorid; titan-dioksid (E171); gvožđe(II)-oksid, žuti (E172).


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje varooze kod medonosnih pčela uzorkovane parazitom Varroa destructor osetljivim na flumetrin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju rezistencije na piretroide, kao što je opisano u odeljku 12. POSEBNA UPOZORENJA.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


  image


  Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosne pčele.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za primenu u košnici. Lek treba postaviti na ulaz u košnicu, kako bi ga pčele koristile kao prolaz. Za svaku standardnu košnicu treba primeniti dve trake.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primena traka za košnicu:


  Lečenje treba započeti ubrzo po završetku perioda paše i vrcanja meda, kako bi se nakon toga osigurao dovoljno dug period aktivnosti letenja kod pčela, od koje zavisi efikasnost ovog leka i razvoj zdravih zimskih pčela. Lečenje treba započeti najmanje 9 nedelja pre prestanka aktivnosti letenja kod pčela, koje treba da traje do kraja aktivnosti pčela, ali ne duže od 4 meseca. U slučaju kontinuiranog otpadanja varoa u devetoj nedelji nakon primene leka, lečenje treba nastaviti. Tako će period lečenja obično uključivati i kritično razdoblje mogućeg horizontalnog prenosa varoa npr. usled grabeža.

  Efikasnost lečenja treba nadgledati načinom opisanim u odeljku 12. POSEBNA UPOZORENJA.


  Trake treba postaviti na ulaz u košnicu tako da pčele mogu izlaziti i ulaziti u košnicu samo kroz otvore na traci. Cela površina i otvori traka ne smeju biti prekriveni kako bi se omogućio kontakt pčela s trakama i ventilacija košnice. Trake su tako napravljene da ne sprečavaju uklanjanje mrtvih pčela. Trake se ne smeju seći.


  Pakovanje sadrži samo trake za košnicu pa se za njihovo pričvršćivanje na ulaz u košnicu može koristiti dodatni pribor, kao što su klinovi, spajalice, ekseri ili komadi drveta, u zavisnosti od vrste košnice i veličine ulaza. Trake se mogu pričvrstiti sa spoljašnje ili unutrašnje strane ulaza u košnice.


  U slučaju košnica sa širokim ulazom, dve trake se mogu postaviti u nizu (videti sliku 3a, npr. košnice tipa Boczonadi, Dadant, Deutsch normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast i Zander).


  U slučaju košnica sa malim ulazom, trake se mogu postaviti pod pravim uglom ispred ulaza (videti sliku 3c, npr. košnice tipa Layens i A-Ž).


  Ispod su prikazani primeri postavljanja traka na ulaz u košnicu:


  image  image


 10. KARENCA


  Med: nula dana. Ovaj lek se ne sme koristi za vreme paše/medenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Veterinarski lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na kesici i kutiji posle oznake „EXP“.

  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe posle otvaranja: sve trake se moraju iskoristiti odmah nakon otvaranja kese. Preostale neiskorišćene trake treba odbaciti.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Sva pčelinja društva na istom pčelinjaku treba lečiti istovremeno. Ovaj veterinarski lek treba primenjivati kao deo strategije u suzbijanju varooze. U cilju smanjenja rizika od razvijanja rezistencije, isti akaricid se ne treba primenjivati dve godine uzastopno. Iz tog razloga, ovaj veterinarski lek treba primenjivati svake druge godine, odnosno naizmenično sa lekovima koji sadrže aktivne supstance druge hemijske klase. U zavisnosti od lokalnog stanja rezistencije varoa na piretroide, razmak između dve primene ovog leka može biti i duži od jedne godine. S obzirom na to da flumetrini i tau-fluvalinat pripadaju istoj hemijskoj klasi, nisu prikladni za naizmeničnu primenu. Primena leka koja odstupa od instrukcija datih u Uputstvu za lek može dovesti do povećane rezistencije i što kao posledicu ima neuspešno lečenje i gubitak pčelinjih društva.


  Preporučuje se ispitivanje osetljivosti varoa na akaricide na regionalnom nivou, npr. biološkim ili molekularnim testovima (lančana reakcija polimeraze, PCR). Ovaj lek ne bi trebalo primenjivati na područjima na kojima je utvrđena rezistencija varoa na piretroide. Ukoliko je u prethodnom periodu ustanovljena rezistencija na piretroide, treba preispitati trenutno status rezistencije s obzirom na to da posle nekoliko godina, , rezistentne varoe mogu da postanu osetljive na ovaj lek.


  Da bi pčele bile izložene aktivnoj supstanci neophodna je aktivnost letenja. U slučaju dužeg perioda smanjene aktivnosti letenja pčela, npr. zbog nepovoljnih vremenskih uslova, efikasnost ovog leka može biti smanjena.


  Efikasnost lečenja treba pratiti utvrđenim standardnim testovima, kao što je stalno praćenje broja otpalih grinja pomoću lepljive fioke ili procenom broja varoa na 100 pčela, kako bi se procenila potreba za zimskim lečenjem npr. oksalnom kiselinom.


  Jednom upotrebljene trake ne treba više koristiti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nekoliko sati nakon postavljanja PolyVar Yellow moguće je okupljanje pčela na ulazu u košnicu, dok se ne priviknu na postavljene trake. Za vreme visokih spoljašnjih temperatura treba obezbediti odgovarajuću ventilaciju košnice. PolyVar Yellow nije ispitan tokom izuzetno visokih spoljašnjih temperatura. Ovaj lek može uticati na ventilaciju košnice u sličnoj meri kao standardna sredstva za sužavanje ulaza u košnicu, te se po potrebi može privremeno ukloniti.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Kesicu sa trakama za košnicu treba čuvati u spoljašnjem pakovanju do njihove upotrebe. Nakon rukovanja lekom ruke oprati hladnom vodom.


  Interakcije

  Nema poznatih.

  Ne koristiti istovremeno sa drugim akaricidima protiv varooze.


  Predoziranje

  Zbog načina primene traka, mogućnost predoziranja kao i pojava simptoma trovanja smanjena je na minimum.


  image


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Ovaj veterinarski lek ne sme da dospe u vodene tokove jer može biti otrovan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.12.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesica od poliester/aluminijum/polietilen male gustine folije sa 10 traka za košnicu.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kesica sa 10 traka za košnicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AC05

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine


image