Početna stranica Početna stranica

Ektanon
diazinonUPUTSTVO ZA LEK


image

image

Ektanon, koncentrat za emulziju za kupku, 250 mg/mL, 1x100 mL Ektanon, koncentrat za emulziju za kupku, 250 mg/mL, 1x1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Ektanon

  250 mg/mL

  koncentrat za emulziju za kupku

  za konje, goveda, ovce, koze, svinje i pse diazinon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL koncentrata za emulziju za kupku sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Diazinon 250 mg

  Pomoćne supstance: emulzogen, sermul, šelsol


 4. INDIKACIJE


  Preparat Ektanon namenjen je za uništavanje različitih vrsta ektoparazita kod konja, goveda, ovaca, koza, svinja i pasa.

  • Konji i goveda: krpelji (Ixodidae), šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), vaši (Anoplura,

   Malloplura, Mallopphaga) i muve (Brachycera).

  • Ovce i koze: šugarci (Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes), krpelji (Ixodidae), vaši (Anoplura).

  • Svinje: vaši (Anoplura) i šugarci (Sarcoptes).

  • Psi: krpelji (Ixodidae), buve (Ctenocephalides canis) i šuga (Sarcoptes, Notoedres, Otodectes)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne primenjuje kod životinja sa preosetljivošću na diazinon ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Preparat se ne koristi kod teladi mlađe od 8 nedelja, jagnjadi i jaradi mlađe od 6 nedelja i prasadi mlađe od 4 nedelje. Takođe, ne smeju se tretirati štenad mlađa od 12 nedelja, niti stari psi i psi sa bubrežnom ili srčanom insuficijencijom.

  Ne primenjuje se kod bolesnih, slabih i iscrpljenih životinja.

  Ne primenjuje se kod mačaka, kao ni kod drugih vrsta životinja za koje nije indikovan.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Diazinon može da prouzrokuje hipersalivaciju, podrhtavanje/tremor skeletne muskulature, otežano disanje, preosetljivost na spoljne nadražaje, poremećaj koordinacije i dijareju. Za dodatne informacije pogledati tačku Predoziranje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za spoljašnju upotrebu kupanjem, prskanjem, pranjem ili potapanjem, kao vodena emulzija. Preparat se primenjuje u sledećim koncentracijama:

  • goveda, konji i psi 1:400 (tj. 2.5 mL/L vode)

  • koze i svinje 1:1000 (tj. 1 mL/L vode)

  • ovce 1:1000 (tj. 100 mL/100 L vode) 20 dana posle striženja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA Životinje se pre svakog tretmana moraju napojiti!

  Pošto, kod kupanja u bazenima, životinje uvek na svom telu iznesu određenu količinu rastvora (do 10%), dopunjavanje rastvora vrši se dodavanjem 35 mL preparata na svakih 10 L vode koja se dodaje.

  Ovce treba da provedu u kupki jedan minut, uz obavezna dva gnjurenja.

  Prskanje se obavlja prskalicom. Treba isprskati celu životinju, dok ne bude vlažna. Za jednu životinju potrebna je količina od 1-5 L pripremljene emulzije, zavisno od veličine životinje.

  Koliko će se često tretman primenjivati zavisi od vrste parazita, životnog ciklusa i klimatskih faktora.

  Krpelji se suzbijaju dva puta u intervalu od 20 dana. Tretman protiv vaši treba ponoviti posle 17 dana.

  Šuga se suzbija sa najmanje tri tretmana u intervalu od 10 dana.

  Osim toga, potrebno je tretirati i očišćene staje, obore i pribor s emulzijom koncentracije 100 mL preparata na 1 L vode.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva goveda, ovaca, koza i svinja: 35 dana.

  Preparat se ne primenjuje kod životinja čije mleko se koristi u ishrani ljudi. Preparat se ne primenjuje kod konja čiji proizvodi su namenjeni za ishranu ljudi.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 90 dana

  Rok upotrebe leka nakon mešanja sa vodom: iskoristiti odmah Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pogledati tačku Kontraindikacije, Neželjena dejstva i Upotreba tokom graviditeta i laktacije.

  Preparat se ne sme primenjivati kod žednih životinja. Životinje se pre svakog tretmana moraju obavezno napojiti, naročito ukoliko se tretiraju potapanjem.

  Ne tretirati ovce čija je vuna vlažna, ako je od šišanja prošlo manje od 20 dana i ako postoji bilo kakvo oštećenje kože. Ovce kupati ujutro, kada se očekuje suvo, toplo vreme, bez vetra.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pogledati tačku Kontraindikacije. Ne koristiti nerazblažen proizvod.

  Pri pripremi razblaženja leka ne prekoračivati propisanu koncentraciju.

  Lek pripremati i primenjivati uz poštovanje preporučenih mera predostrožnosti. Pripremljeno razblaženje leka treba da se iskoristi odmah.

  Životinjama tretiranim ovim preparatom najmanje dve nedelje pre i posle tretmana ne treba davati bilo koji drugi lek iz grupe organofosfata, niti levamizol. Za dodatne informacije pogledati tačku 4.8. Interakcije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osoba koja primenjuje ovaj preparat mora da nosi zaštitnu odeću (nepromočivi mantil, kecelja), obuću (gumene čizme), rukavice (PVC, gumene) i naočare. U toku primene preparata prskanjem obavezno nositi zaštitnu masku. Zaštitnu obuću i odeću posle upotrebe dobro oprati.

  Preparat čuvati u originalnom pakovanju, van domašaja dece, daleko od hrane i pića, ukljućujući hranu za životinje.

  Ne jesti, ne piti, niti pušiti za vreme tretmana životinja.

  Posle primene leka ruke treba temeljno oprati tekućom vodom.

  Ukoliko dođe do slučajne kontaminacije kože ili očiju koncentratom, odmah ih isprati velikom količinom tekuće vode.

  U slučaju akcidentalnog trovanja potražiti pomoć lekara i poneti uputstvo za lek ili pakovanje (etiketu) preparata. Simptomi trovanja kod ljudi su glavobolja, slabost, dezorijentisanost, zamagljen vid, pojačana salivacija i znojenje, grčevi u stomaku, dijareja, mioza i povećana sekrecija bronhijalnih žlezda. Simptomi obično nastaju tokom prva 24h od izlaganja diazinonu.  image


  Ukoliko su simptomi trovanja teški, otrovanu osobu treba smestiti u Nacionalni centar za kontrolu trovanja (VMA).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka o bezbednosti primene ovog preparata kod ženki ciljnih vrsta u periodu graviditeta i laktacije. Kako se diazinon sistemski resorbuje, ne preporučuje se primena ovog leka tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Ovaj lek ne sme da se primenjuje u kombinaciji sa supstancama koje inhibiraju aktivnost holinesteraze, kao što su: levamizol, pirantel, morantel, karbamati i neostigmin.

  Miorelaksantni lekovi ne smeju da se primenjuju deset dana pre i posle primene organofosfata, odnosno diazinona, jer oni potenciraju njegovo toksično dejstvo.

  Takođe, lekovi koji smanjuju aktivnost holinesteraze (sukcinilholin, fenotiazin, prokain) i lekovi koji deluju na neuromišićnu sinapsu (anestetici, joni magnezijuma) mogu da povećaju toksičnost organofosfata, pa se ne primenjuju istovremeno sa diazinonom.


  Predoziranje

  Diazinon je ektoantiparazitik sa izraženom holinergičkom aktivnošću. Predoziranje preparata i njegovo peroralno unošenje prouzrokuju simptome trovanja, kao što su hipersalivacija, bronhijalna kongestija, otežano disanje, dijareja, povećana osetljivost na spoljne nadražaje, podrhtavanje/tremor mišića i konvulzije.

  U slučaju pojave ovih simptoma obavezno se obratiti nadležnom veterinaru.

  Terapija trovanja sastoji se od primene atropina i reaktivatora acetilholin-esteraze, oksima. Oba leka se primenjuju parenteralno.

  Atropin se aplikuje intravenski više puta u toku jednog do dva dana, odnosno sve do pojave simptoma atropinizacije.

  Pralidoksim-hlorid (2-PAM-Cl) treba da se primeni što je pre moguće, posebno ako je klinička slika trovanja ozbiljna (prvih nekoliko sati od unošenja otrova).


  Podaci o uticaju na životnu sredinu


  Diazinon je veoma toksičan za vodene organizme (ribe, rakove, školjke, dafnije, alge), vodene i domaće ptice, sisare i pčele. Diazinon izaziva prolaznu inhibiciju reprodukcije kod riba u vreme mresta. Koncentracije koje se primenjuju za uništavanje ektoparazita na ciljnim životinjskim vrstama mogu da izazovu letalitet kod navedenih vrsta. Dugotrajno izlaganje riba i vodenih beskičmenjaka diazinonu dovodi do poremećaja u reprodukciji.

  Preparat Ektanon, kao ni pripremljeni rastvor i iskorišćeno pakovanje leka ne smeju da dospeju u

  vodotokove, jezera, bare, kanale i vode za navodnjavanje, blizu bunara ili izvora vode, niti u zemljište.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Preparat Ektanon, kao ni pripremljeni rastvor i iskorišćeno pakovanje leka ne smeju da dospeju u vodotokove, jezera, bare, kanale i vode za navodnjavanje, blizu bunara ili izvora vode, niti u zemljište. Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.11.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: plastična bočica braon boje (PET) zatvorena polipropilenskim zatvaračem bele boje sa 100 mL leka ili plastična boca braon boje (PET) zatvorena polipropilenskim zatvaračem bele boje sa 1000 mL leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AF03

Broj i datum izdavanja dozvole:

Ektanon, 1x100 mL: 323-01-00284-20-001 od 30.11.2020.

Ektanon, 1x1 L: 323-01-00283-20-001 od 30.11.2020.


image