Početna stranica Početna stranica

PREVIRON
gleptoferonUPUTSTVO ZA LEK


PREVIRON, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A.

  Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA PREVIRON

  200 mg/mL

  rastvor za injekciju za svinje

  gvožđe (III) joni u obliku gleptoferona


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gvoždje (III) joni 200.0 mg

  (u obliku gleptoferona 532.6 mg)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Prevencija anemije prouzrokovane nedostatkom gvožđa kod prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje prasadima za koje se sumnja da pate od nedostatka vitamina E i/ili selena. Ne koristiti kod životinja koje su preosetljive na aktivnu supstancu.

  Ne daje se klinički bolesnim životinjama, posebno ako je prisutan proliv. Ne primenjuje se intravenski.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije leka, povremeno se može pojaviti promena boje tkiva i/ili blagi otok mekane konzistencije, koji nestaje za nekoliko dana. Takođe, mogu se pojaviti i reakcije preosetljivosti. U


  retkim slučajevima, nakon parenteralne primene gvožđe-dekstranskih preparata može doći do uginuća. Ova uginuća su obično povezana sa genetskim faktorima ili nedostatkom vitamina E i/ili selena. U veoma retka neželjena dejstva spadaju uginuća kao posledica povećane osetljivosti na infekcije usled privremene blokade retikuloendotelnog sistema.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (prasad).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Način primene: intramuskularna upotreba.

  Doziranje: 1 mL leka (200 mg gvožđa)/životinji, duboko intramuskularno. Lek se aplikuje jednokratno, između prvog i trećeg dana života.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučuje se upotreba multidoznih špriceva. U cilju izbegavanja prekomernog bušenja čepa za ponovno punjenje šprica, koristiti posebnu iglu za izvlačenje leka. Ne bušiti čep na bočici iglom više od 10 puta. Kada se tretira grupa životinja, iglu upotrebljenu za bušenje čepa ne izvlačiti iz čepa i ne koristiti za aplikaciju, već samo za punjenje šprica, kako bi se izbeglo prekomerno bušenje čepa. Nakon tretmana ukloniti iglu iz čepa.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 °C.

  Nakon prvog otvaranja leka, čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom primene leka preporučljivo je da se koža na mestu aplikacije leka zategne, kako bi se minimalizovalo prosipanje leka, prilikom izvlačenja igle. Lek aplikovati pod aseptičnim uslovima. Sprečiti kontaminaciju mesta aplikacije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenjivo.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Velike količine gvožđa aplikovane parenteralno, mogu izazvati prolazno smanjenje kapaciteta imunog sistema usled preopterećenja makrofaga gvožđem. Na mestu aplikacije leka, mogu se pojaviti bol, inflamatorne reakcije, apscesi, kao i trajna promena boje mišićnog tkiva. Jatrogeno trovanje može izazvati sledeće simptome: bledilo mukoznih membrana, hemoragični gastroenteritis, povraćanje, tahikardiju, hipotenziju, dispnoju, edem ekstremiteta, šepanje, šok, oštećenje jetre i smrt. U takvim slučajevima može se primeniti potporna terapija helatima. Predoziranje gvožđem može rezultirati gastrointestinalnim poremećajima kao što su dijareja ili opstipacija. Terapija je simptomatska.


  Inkompatibilnost

  Kako nisu rađene studije inkompatibilnosti, preporuka je ne mešati ovaj lek sa nekim drugim veterinarskim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Preduzeti mere opreza kako ne bi došlo do nehotičnog samoubrizgavanja leka, kao i do kontakta sa sluznicama, naročito kod osoba koje su preosetljive na gvožđe dekstran. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja veterinarskog leka odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek. Ljudi sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu (gleptoferon) ili sa hemohromatozom treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.10.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvom za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QB03AC

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00291-19-001 od 20.10.2020.godine


image