Početna stranica Početna stranica

Foresto ogrlica za velike pse
imidakloprid, flumetrinUPUTSTVO ZA LEK


image

Foresto ogrlica za velike pse, (100 mg/g+45 mg/g) 1 x 1 kom (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


Adresa: Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: MARLO FARMA D.O.O.


Adresa: Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO FARMA D.O.O.;

  Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH;

  Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA


  Foresto ogrlica za velike pse

  ogrlica

  100 mg/g + 45 mg/g za pse > 8 kg

  imidakloprid, flumetrin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna ogrlica od 70 cm (45 g) sadrži:


  Aktivne supstance:

  imidakloprid 4.50 g

  flumetrin 2.03 g


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol-dikaprilokaprat 3.69 g


  Ostale pomoćne supstance: di-n-butil-adipat, epoksidno ulje soje, stearinska kiselina, titan-dioksid (E 171), gvožđe(III)-oksid, crni (E 172), polivinil-hlorid.


 4. INDIKACIJE


  Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis ) tokom 7 do 8 meseci. Štiti neposredno okruženje životinje od razvoja larvi buva tokom 8 meseci. Foresto se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD).

  Kod infestacije krpeljima, proizvod ima postojanu akaricidnu efikasnost (ubija krpelje) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) i repelentnu efikasnost (sprečava krpelje da se hrane) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) tokom 8 meseci. Efikasan je protiv larvi, nimfi i odraslih oblika krpelja.

  Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku 48 sati nakon primene ogrlice i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme primene


  image


  ogrlice. Prevencija infestacije novim krpeljima počinje u roku od dva dana nakon postavljanja ogrlice. Ovaj lek obezbeđuje indirektnu zaštitu od transmisije patogena Babesia canis vogeli i Ehrlichia canis putem vektora Rhipicephalus sanguineus i time smanjuje rizik od pojave babezioze i erlihoze kod pasa tokom 7 meseci.

  Lek smanjuje rizik od infekcije patogenom Leishmania infantum koji prenose peščane muve (papadači) tokom 8 meseci.

  Za tretman infestacije pavašima (Trichodectes canis).


  Idealno bi bilo da se ogrlica postavi pre početka sezone buva i krpelja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja.

  Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U nekim slučajevima, kod životinja koje nisu navikle na nošenje ogrlice, u prvih nekoliko dana nakon postavljanja ogrlice može doći do pojave blagih poremećaja u ponašanju koji mogu uključivati češanje mesta primene. Potrebno je voditi računa da ogrlica nije previše stegnuta. Na mestu postavljanja ogrlice može doći do blagih reakcija kao što su svrab, eritem i alopecija. Ove reakcije su prijavljene kao povremene i obično nestaju u okviru 1 do 2 nedelje, bez potrebe za skidanjem ogrlice. U pojedinačnim slučajevima, preporučljivo je privremeno uklanjanje ogrlice do nestanka simptoma.

  U veoma retkim slučajevima, na mestu postavljanja ogrlice može doći do reakcija kao što su dermatitis, inflamacija, ekcem ili ranice i u ovim slučajevima, preporučuje se uklanjanje ogrlice.

  Takođe, u retkim slučajevima kod pasa, na početku se mogu javiti blage i prolazne reakcije kao što su depresija, promene u uzimanju hrane, salivacija, povraćanje i dijareja.


  Za definisanje učestalosti mogućih neželjenih dejstava koristi se sledeća konvencija:

  • veoma česta (javljaju se kod više od 1 od 10 životinja);

  • česta (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 100);

  • povremena (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 1.000);

  • retka (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 10.000);

  • veoma retka (javljaju se kod manje od 1 od 10.000 životinja);

  • nije poznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi 8 kg

  Za pse 8 kg koristiti Foresto ogrlicu za mačke i male pse


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za dermalnu upotrebu.

  Ogrlica se postavlja oko vrata životinje.

  Ogrlica je namenjena samo za spoljašnju upotrebu.

  Za pse teže od 8 kg koristi se jedna Foresto ogrlica za velike pse, dužine 70 cm.

  Za male pse telesne mase do 8 kg koristi se jedna Foresto ogrlica za mačke i male pse, dužine 38 cm.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izvaditi ogrlicu iz zaštitne kese neposredno pre upotrebe. Razmotati ogrlicu i proveriti da nema ostataka plastičnih konektora unutar ogrlice. Postaviti ogrlicu oko vrata životinje i podesti tako da ne bude suviše stegnuta (razmak između vrata i ogrlice treba da bude dva prsta). Provući višak ogrlice kroz omču i odseći sve što prelazi dužinu od 2 cm.


  image


  Potrebno je da pas nosi ogrlicu 8 meseci neprekidno, a treba je ukloniti nakon ovog perioda. Periodično treba proveravati i podešavati ogrlicu, naročito tokom intenzivnog rasta štenadi.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na kesi i kutiji. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 5 godina


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ogrlica ubija krpelje koji otpadaju sa životinje u okviru 24 do 48 sati nakon infestacije, a da, po pravilu, nisu sisali krv. Ne može se isključiti prisustvo pojedinačnih zaostalih krpelja, pa se iz tog razloga ne može potpuno isključiti ni mogućnost prenošenja zaraznih bolesti preko tih parazita u nepovoljnim uslovima.

  Iako je pokazano značajno smanjenje incidence Leishmania infantum kod pasa, proizvod pokazuje promenljivu repelentnu (sprečava muve da se hrane) i insekticidnu efikasnost protiv peščane muve Phlebotomus perniciosus. Posledično, može doći do ujeda peščanih muva pa se transmisija patogena Leishmania infantum ne može potpuno isključiti. Ogrlicu treba postaviti neposredno pre početka aktivnosti vektora peščanih muva, što odgovara sezoni transmisije patogena Leishmania infantum i pas treba da nosi ogrlicu tokom celog rizičnog perioda.

  Kao i kod svih topikalnih proizvoda za dugotrajnu upotrebu, u periodima prekomernog sezonskog linjanja može doći do blagog smanjenja efikasnosti usled gubitka dela aktivnih supstanci vezanih za dlaku. Odmah dolazi do nadoknade iz ogrlice, tako da se puna efikasnost uspostavlja ponovo bez dodatnog tretmana ili zamene ogrlice.

  Za optimalnu kontrolu problema sa buvama, u domaćinstvima u kojima postoji znatna infestacija, može biti potrebno da se okolina tretira odgovarajućim insekticidom.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ogrlica je otporna na vodu; ogrlica ostaje efikasna i kada se životinja pokvasi. Međutim, treba izbegavati produženi ili intenzivni kontakt sa vodom ili ekstenzivno šamponiranje pošto se tako može smanjiti trajanje aktivnosti. Studije su pokazale da mesečno šamponiranje ili kvašenje vodom nisu značajno skratili osmomesečnu efikasnost protiv krpelja nakon redistribucije aktivne supstance u krzno, ali se efikasnost proizvoda protiv buva postepeno smanjivala, počevši od petog meseca. Uticaj šamponiranja ili potapanja u vodu na transmisiju lajšmanioze kod pasa nije ispitan.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ogrlicu treba držati u originalnom pakovanju do upotrebe.

  Kao i sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, maloj deci ne treba dozvoliti da se igraju sa ogrlicom ili da je stavljaju u usta. Ljubimcima koji imaju ogrlicu ne bi trebalo dozvoliti da spavaju u istom krevetu sa vlasnikom, naročito decom.

  Osobe osetljive na sastojke ogrlice treba da izbegavaju kontakt sa ogrlicom. Odmah odložite bilo kakve ostatke ili odsečke ogrlice (videti tačku 9).

  Nakon postavljanja ogrlice dobro oprati ruke hladnom vodom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  U laboratorijskim studijama na pacovima i kunićima ni flumetrin ni imidakloprid nisu imali uticaja na fertilnost ili reprodukciju i nisu ispoljili teratogene ili fetotoksične efekte. Međutim, nije utvrđena bezbednost primene ovog veterinarskog leka tokom graviditeta i laktacije kod ciljnih vrsta životinja i zbog nedostatka raspoloživih podataka, ne preporučuje se primena proizvoda kod gravidnih kuja i kuja u laktaciji.


  Interakcije

  Nema poznatih.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Zbog prirode ogrlice predoziranje je malo verovatno i ne očekuju se znaci predoziranja.


  image


  Doza od 5 ogrlica postavljenih oko vrata odraslih pasa u periodu od 8 meseci i štenadi starosti 7 nedelja u periodu od 6 meseci nije izazvala pojavu neželjenih efekata, osim neznatne alopecije i blagih kožnih reakcija.

  U slučaju da životinja pojede orglicu, što je malo verovatno, može doći do pojave blagih gastrointestinalnih simptoma (na primer retka stolica).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Ovaj proizvod ne sme dospeti u vodotokove pošto može biti opasan za ribe i vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 11.01.2022.


 15. OSTALI PODACI


Obe aktivne supstance se u malim koncentracijama oslobađaju sporo i kontinuirano iz polimernog matriks sistema ogrlice po životinji. Obe aktivne supstance su prisutne u krznu u akaricidnoj/insekticidnoj koncentraciji tokom čitavog perioda efikasnosti. Aktivne supstance se od mesta direktnog kontakta šire po celoj površini kože. Studije prekomernih doza i studije kinetike u serumu kod ciljnih životinja su utvrdile da imidakloprid privremeno dospeva u sistemsku cirkulaciju, dok količine flumetrina uglavnom nisu bile merljive. Oralna resorpcija obe aktivne supstance nije relevantna za kliničku efikasnost.


Aktivnost protiv C. felis počinje odmah nakon primene ogrlice dok adekvatna efikasnost protiv C. canis počinje za nedelju dana nakon primene ogrlice. Pored indikacija navedenih iznad, pokazana je i aktivnost protiv Ctenocephalides canis i Pulex irritans.

Pored vrsta krpelja navedenih iznad, pokazana je efikasnost protiv Ixodes hexagonus, I.scapularis i ne-evropskih vrsta krpelja Dermacentor variabilis i Australijskog paralitičkog krpelja I. holocyclus. Ogrlica obezbeđuje repelentno dejstvo protiv krpelja i tako sprečava parazite da se hrane krvlju životinje, čime se indirektno smanjuje rizik od pojave bolesti pasa koje se prenose vektorima.


Kod pasa, pored indikacija navedenih u odeljku INDIKACIJE, indirektna zaštita od transmisije Babesia canis canis (koji se prenosi pomoću krpelja Dermacentor reticulatis) je pokazana u jednom laboratorijskom ispitivanju 28 dana nakon tretmana i indirektna zaštita od Anaplasma phagocytophilium (koji se prenosi pomoću krpelja Ixodes ricinus) je pokazana u jednom laboratorijskom ispitivanju 2 meseca nakon tretmana, čime je u uslovima ovih ispitivanja pokazano smanjenje rizika od pojave bolesti koje uzrokuju ovi patogeni.


Podaci iz studija efikasnosti protiv peščanih muva (Phlebotomus perniciosus) pokazali su varijabilnu repelentnu efikasnost (sprečavaju muve da se hrane) u rasponu od 65 do 89% tokom 7-8 meseci nakon inicijalne primene ogrlice. Podaci iz tri kliničke studije koje su sprovedene u endemskim područijima ukazuju na značajno smanjenje rizika od transmisije patogena Leishmania infantum putem peščanih


image


muva kod tretiranih pasa u poređenju sa netretiranim psima. U zavisnosti od infektivnog pritiska peščanih muva, efikasnost u smanjenju rizika od lajšmanioze kretala se u rasponu od 88,3 do 100%.


Ogrlice su bile u stanju da smanje infestaciju sa Sarcoptes scabiei kod prethodno infestiranih pasa i da nakon 3 meseca dovedu do potpunog izlečenja.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesa od providne PETP/PE folije.

Spoljašnje pakovanje: ALU kutija sa ALU poklopcem, koja sadrži jednu ogrlicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC55

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00110-21-002 od 11.01.2022.image