Početna stranica Početna stranica

Vetametilj
albendazolUPUTSTVO ZA LEKVetametilj, oralni prašak, 40 mg/g, 1 x 30g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA Vetametilj

  Albendazol, 40mg/g, Za goveda, ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:

  Aktivna supstanca

  Albendazol ……………………………………... 40 mg


  Pomoćna supstanca:

  Glukoza, monohidrat ………………………….do 1g


 4. INDIKACIJE


  Vetametilj je namenjen za lečenje parazitskih oboljenja goveda i ovaca prouzrokovanih parazitima


  Goveda:

  • želudačno crevne nematode (odrasli oblici i larve IV stadijuma) - Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp;

   image

  • plućne nematode: (odrasli oblici i larve IV stadijuma) -Dictyocaulus viviparous;

  • cestode: - Moniezia spp.;

  • trematode: (samo adultni oblici) Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocelium dendriticum.


   Ovce:

  • gastrointestinalne nematode Teladorsagia spp (Ostertagia spp), Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp uključujući N. battus), Chabertia spp i Oesophagostomum spp (uključujući i inhibisane larve Ostertagia),

  • plućne nematode: Dictyocaulus filaria,

  • cestode: Moniezia spp;

  • trematode: Fasciola hepatica.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata u periodu parenja (osemenjavanja), kao ni u prvih 45 dana graviditeta kod krava i u prvih mesec dana graviditeta kod ovaca.

  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na albendazol.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja posle primene leka, koji ponekad traje i nekoliko nedelja.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: oralna primena, umešano u hranu za životinje

  Doze albendazola za goveda iznose:

  • Za infekcije nematodama i cestodama 7.5 mg na 1 kg telesne mase , što približno iznosi 1g Vetametilj oralnog praška na 5kg telesne mase.

  • Za infekcije metiljem preporučuje se 10mg albendazola na 1kg telesne mase, odnosno 1g Vetametilj oralnog praška na 4kg telesne mase.


   Doze albendazola za ovce iznose:

  • Za infekcije nematodama i cestodama 5 mg po 1 kg telesne mase, što približno iznosi 1g Vetametilj oralnog praška na 8 kg telesne mase.

  • Za infekcije trematodama 7.5 mg albendazola na 1 kg telesne mase, odnosno 1g Vetametilj oralnog praška na približno 5kg telesne mase.


   Lek se primenjuje jednokratno, a u slučaju potrebe lečenje se može ponoviti nakon 3-4 nedelje (ukoliko postoji stalna izloženost infekciji ili kod infekcija jačeg intenziteta).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi da bi se sprečilo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

  Pakovanje 30g leka Vetametilj oralni prašak, omogućava invidualni tretman govečeta ukupne telesne mase oko 150kg, kada pre upotrebe celu sadržinu kesice treba ravnomerno pomešati sa manjom količinom dnevnog obroka (do 100g koncentrata) i dati životinji.


  image


  Po istom principu treba postupiti prema aplikaciji leka ovcama, a jedno pakovanje odgovara tretmanu od oko 2 - 3 odrasle jedinke (u zavisnosti od indikacije), kojima fiziološki status dozvoljava unos koncentrovane hrane.


 10. KARENCA


  Goveda : Meso: 14 dana

  Mleko: 3 dana (72 sata) Ovce:

  Meso: 10 dana

  Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za upotrebu kod životinja

  Feces lečenih životinja u prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije treba sakupiti i neškodljivo ukloniti. U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelminitika iste grupe tokom dužeg vremenskog perioda.

  • subdoziranje koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka.


   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelminitke treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Imajući u vidu različite doze aktivne supstance potrebne u terapiji datih parazitskih infekcija (videti poglavlje 8), potrebno je dostaviti egzatnu dijagnozu i prilikom davanja leka što preciznije odrediti telesnu masu životinja.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Ne primenjuje se u prvih 45 dana graviditeta kod krava i u prvih mesec dana graviditeta kod ovaca. Preparat se ne daje ovcama u periodu laktacije, ukoliko se mleko koristi za ishranu ljudi.


   image


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Tokom rada sa lekom ne treba jesti, piti ni pušiti. Nositi zaštitnu opremu. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokože koja traje i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru. Posle rukovanja lekom obavezno oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.12.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: tripleks kesica (polietilentereftalat/aluminijum/polietilen) sa 30 g leka.

Režim izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: 323-01-00099-18-002 od 03.12.2018. godine


image