Početna stranica Početna stranica

Albendazole 2500
albendazolUPUTSTVO ZA LEKAlbendazole 2500, tableta, 2500mg, 10 x 5 tbl.


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A.

  Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA ALBENDAZOLE 2500

  albendazol (2500mg/tableta) tableta

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Albendazol 2500mg


  Pomoćne supstance:

  Tartrazin (E 102) 3.04mg

  Patent blue V ( E 131) 0.96mg


  Ostale pomoćne supstance: povidon K 30; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; ricinusovo ulje, hidrogenizovano; polisorbat 80; skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Albendazol se preporučuje za terapiju i suzbijanje gastrointestinalnih i plućnih nematoda, pantljičara i hronične metiljavosti kod goveda.

  Albendazol efikasno deluje na sledeće parazite:

  • Valjkaste gliste: Bunostomum spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp. i Trichostrongylus spp..

  • Plućni vlašci: Dictyocaulus spp.

  • Pantljičare: Moniezia spp.

  • Metilji: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne aplikuje kada postoji poznata preosteljivost na albendazol ili na neku od pomoćnih supstanci.

  Aplikovati sa posebnim merama opreza u prvom mesecu graviditeta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Albendazol je veoma efikasan kada se koristi na propisan način.

  Ne očekuje se pojava neželjenih reakcija posle aplikacije leka. Ukoliko se aplikuje doza pet puta veća od preporučene, mali su izgledi da se jave neželjena dejstva kod zdravih životinja.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za peroralnu upotrebu.


  Preporučena doza: 1 tableta na 250kg t.m. (10mg albendazola/kg t.m.).

  Da bi se pravilno dozirao lek, potrebno je što tačnije izmeriti telesnu masu životinje i koristiti precizno kalibrisani aplikator.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se pravilno dozirao lek, potrebno je što tačnije izmeriti telesnu težinu životinje i koristiti precizno kalibrisani aplikator.


 10. KARENCA


  Meso: 14 dana

  Mleko: 5 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 5 godina


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne aplikuje u prvom mesecu graviditeta u dozi većoj od 15mg/kg telesne mase.

  Preduzeti mere opreza u aplikovanju leka, zbog povećanog rizika od razvoja rezistencije i eventualne mogućnosti neefikasne terapije koje nastaju zbog:

  • Suviše frekventne i ponovljene upotrebe antihelmintika iste grupe u dužem vremenskom periodu.

  • Subdoziranja usled loše procene telesne težine, zbog propusta u aplikaciji leka ili propusta u kalibraciji aplikatora.

   Sumnja na rezistenciju na antihelmintike u kliničkim slučajevima treba da se testira (na primer test brojanja jaja u fecesu). Ukoliko test pokaže jaku rezistenciju na neki antihelmintik, koristi se drugi antihelmintik koji pripada različitoj farmakološkoj grupi i sa različitim mehanizmom delovanja. Rezistencija na albendazol je prijavljena u slučajevima infekcije sa vrstama Cooperia i Teladorsagia na Novom Zelandu. Zbog toga, upotreba ovog leka treba da se bazira na lokalnim epizootiološkim informacijama o osetljivosti želudačno-crevnih nematoda i preporukama kako izbeći rezistenciju na antihelmintike.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Ne postoje.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Osobe koje su osetljive na aktivnu supstancu ili na neke pomoćne supstance treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. U slučaju slučajne ingestije ili ozbiljnih simptoma alergije kao što je eritem, oticanje glave, usana, očiju ili otežano disanje, potražiti hitnu medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za lek.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

   Iako je maksimalna doza 75mg/kg telesne mase goveda, ne aplikovati dozu veću od 15mg/kg telesne mase u prvom mesecu graviditeta.


   Interakcije

   Nije poznata.


   Predoziranje

   Ukoliko se aplikuje doza pet puta veća od preporučene, mali su izgledi da se jave neželjena dejstva kod zdravih životinja.


   Inkompatibilnost

   Nije poznata


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.10.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Blister od Al i PVC/PVDC foliije, u kartonskoj kutiji (10 blistera sa po 5 tableta)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00150-18-002 od 08.10.2018.image