Početna stranica Početna stranica

SIMPARICA
sarolanerUPUTSTVO ZA LEK


Simparica 10mg , tablete za žvakanje, 1x3 tablete Simparica 20mg, tablete za žvakanje, 1x3 tablete Simparica 40mg, tablete za žvakanje, 1x3 tablete

Simparica 80 mg, tablete za žvakanje, 1x3 tablete Simparica 120 mg, tablete za žvakanje,1x3 tablete


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Adresa: Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain la Neuve, Belgija Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38-40


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium, Predstavništvo Beograd

  Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain-la-Neuve Belgija


 2. IME LEKA


  Simparica 10mg Simparica 20mg Simparica 40mg Simparica 80 mg Simparica120 mg


  Sarolaner

  tablete za žvakanje za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Svaka tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Simparica tablete za žvakanje

  Sarolaner (mg)

  za pse > 2,5-5 kg

  10

  za pse > 5-10 kg

  20

  za pse > 10-20 kg

  40

  za pse > 20-40 kg

  80

  za pse > 40-60 kg

  120


  Spisak pomoćnih supstanci

  Hipromeloza acetat sukcinat, srednja vrednost Laktoza monohidrat

  Natrijum skrobglikolat Silicijum, koloidni bezvodni Magnezijum stearat Kukuruzni skrob  image


  Konzumni šećer

  Glukoza, tečna (81,5% suva ) Aroma svinjske jetre Hidrolizovani biljni protein Želatin tip A

  Pšenična klica

  Bezvodni kalcijum hidrogen fosfat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infestacije krpeljima (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Ovaj lek ima trenutno i kontinuirano dejstvo na uništavanje krpelja u trajanju od najmanje 5 nedelja.

  Lečenje infestacije buvama (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis). Lek ima trenutno i kontinuirano dejstvo na uništavanje buva i sprečavanje novih infestacija u trajanju od najmanje 5 nedelja. Lek se može koristiti kao deo strategije lečenja u kontroli alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama.

  Lečenje sarkoptes šuge (Sarcoptes scabiei).


  Buve i krpelji se moraju pričvrstiti na domaćina i započeti hranjenje, kako bi mogli biti izloženi dejstvu aktivne supstance.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primjenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za peroralnu primenu.

  Tablete se mogu primeniti sa ili bez hrane.

  Lek treba davati u dozi 2 – 4 mg/kg telesne mase u skladu sa sledećom tabelom


  image  Telesna masa (kg)

  Jačina tablete (mg sarolanera)

  Broj tableta koje treba

  primeniti

  >2,5–5

  10

  Jedna

  >5–10

  20

  Jedna

  >10–20

  40

  Jedna

  >20–40

  80

  Jedna

  >40–60

  120

  Jedna

  >60


  Odgovarajuća kombinacija tableta


  Upotrebiti odgovarajuću kombinaciju raspoloživih jačina tableta da bi postigla preporučena doza od 2 do 4 mg/kg telesne mase.


  Tablete Simparica su ukusne za žvakanje zato ih psi rado uzimaju . Ako pas dobrovoljno ne uzme tabletu, može mu se dati preko hrane ili direktno u usta. Ne deliti tablete.


  Šema primene:

  Za optimalnu kontrolu infestacije krpeljima i buvama lek treba treba davati u mesečnim intervalima i nastaviti tokom sezone buva i/ili krpelja bazirano na lokalnoj epidemiološkoj situaciji.


  Za lečenje sarkoptes šuge (uzrokovane Sarcoptes scabiei var. canis) treba davati jednu dozu mesečno, dva meseca uzastopno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tablete Simparica su ukusne za žvakanje zato ih psi rado uzimaju .

  Ako pas dobrovoljno ne uzme tabletu, može mu se dati preko hrane ili direktno u usta.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe: 30 meseci


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  image


  Paraziti moraju započeti hranjenje na domaćinu kako bi bili izloženi sarolaneru; stoga se ne može isključiti rizik od prenosa zaraznih bolesti prouzrokovanih parazitima .


  Za primenu na životinjama

  Usled nedostatka raspoloživih podataka, lečenje štenadi mlađe od 8 nedelja i pasa lakših od 1,3 kg telesne mase bi trebalo bazirati na proceni koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke nakon primene leka.

  Slučajno gutanje proizvoda može dovesti do neželjenih dejstavakao što su prolazni ekscitatorni neurološki simptomi.

  Kako bi se deci sprečio pristup leku, iz blistera treba izvaditi samo jednu tabletu za žvakanje i to samo kada je potrebno. Odmah nakon upotrebe, blister treba vratiti u kutiju, a kutiju čuvati van pogleda i domašaja

  dece. U slučaju nenamernog gutanja, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu nalepnicu ili uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost leka nije utvrđena za vreme graviditeta, laktacije ili na životinjama namenjenim za parenje. Laboratorijska ispitivanja na pacovima i kunićima nisu pokazale nikakvo teratogeno dejstvo.

  Za vreme graviditeta i laktacije upotrebiti lek samo u skladu s procenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Nisu poznate.

  Tokom terenskih, kliničkih ispitivanja nisu primećene interakcije između Simparica tableta za žvakanje za pse i redovno korišćenih lekova .

  U laboratorijskim ispitivanjima bezbednosti nisu primećene interakcije prilikom paralelne upotrebe sarolanera i milbemicin oksima, moksidektina i pirantel pamoata (u ovim studijama nije ispitivana efikasnost).

  Sarolaner se snažno vezuje za proteine plazme te može može doći do kompeticije sa drugim lekovima koji se takodje jako vezuju kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAID) i kumarinski derivat varfarin.


  Predoziranje

  U ispitivanju granice bezbednosti, lek je davan peroralno štencima rase bigl starim 8 nedelja, u dozi 0, 1, 3 i 5 puta većoj od najveće preporučene doze od 4 mg/kg tm u intervalima od 28 dana i 10 doza. Nikakva neželjena dejstva nisu primećena prilikom maksimalnog izlaganja dozi od 4 mg/kg.

  U grupi pasa s prekomernim doziranjem, kod nekih životinja su primećeni prolazni i samoograničavajući neurološki simptomi: blaga drhtavica mišića pri 3 puta većoj dozi i grčevi pri 5 puta većoj dozi od maksimalno preporučene . Svi psi su se oporavili bez lečenja.

  Collie s nedovoljnim MDR 1-/-(multidrug-resistance-protein) dobro su podneli sarolaner prilikom jednokratne peroralne primene 5 puta veće doze od preporučene. Nisu primećeni nikakvi klinički simptomi koji bi se morali lečiti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.01.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Spoljašnje pakovanje : Složiva kartonska kutija Unutrašnje pakovanje:

Aluminijum/Aluminijumski blister sa 3 tablete Simparica 10mg Aluminijum/Aluminijumski blister sa 3 tablete Simparica 20mg Aluminijum/Aluminijumski blister sa 3 tablete Simparica 40mg Aluminijum/Aluminijumski blister sa 3 tablete Simparica 80mg Aluminijum/Aluminijumski blister sa 3 tablete Simparica 120mg Veličina pakovanja:

1x3 tbl.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53BE03

Broj dozvole:

323-01-00189-17-001 od 18.01.2018. za lek Simparica 10mg , 1x3 tablete 323-01-00190-17-001 od 18.01.2018. za lek Simparica 20mg, 1x3 tablete 323-01-00191-17-001 od 18.01.2018. za lek Simparica 40mg , 1x3 tablete 323-01-00415-17-001 od 18.01.2018. za lek Simparica 80 mg, 1x3 tablete 323-01-00416-17-001 od 18.01.2018. za lek Simparica 120 mg, 1x3 tablete


image