Početna stranica Početna stranica

Baycox Iron
gleptoferon, toltrazuril


UPUTSTVO ZA LEKBaycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Produlab Pharma B.V.


Adresa: Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Produlab Pharma BV

  Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Baycox Iron

  (36 mg/mL + 182 mg/mL) suspenzija za injekciju

  za prasad

  toltrazuril/gvožđe(III) u obliku gleptoferona


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Toltrazuril 36.4 mg

  Gvožđe(III) 182 mg

  (kao gleptoferon 484.7 mg)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg

  Blago viskozna suspenzija, tamno braon boje.


 4. INDIKACIJE


  Za istovremenu prevenciju kliničkih znakova kokcidioze (kao što je dijareja) kod novorođenih prasadi na farmama na kojima je potvrđena istorija kokcidioze uzrokovane sa Cystoisospora suis, kao i prevencija anemije usled nedostataka gvožđa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod prasadi za koje postoji sumnja na deficit vitamina E i/ili selenijuma.

  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu suspstancu.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene često se mogu uočiti prolazna diskoloracija tkiva i/ili blagi otok. Anafilaktičke reakcije mogu se javiti vrlo retko.


  Uginuća nakon parenteralne primene injekcija gvožđa kod prasadi su retko prijavljivana. Ova uginuća su bila povezana sa genetskim faktorima ili deficitom vitamina E i/ili selenijuma. Prijavljena su uginuća prasadi koja su povezana sa povećanom podložnošću infekcijama usled privremene blokade retikuloendotelnog sistema.


  Učestalost neželjenih dejstava definiše se sledećom konvencijom:

  • vema česta (više od 1 od 10 životinja ispoljava neželjene rekacije tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 životinja)

  • povremena (više od 1 ali manje od 10 životinja od 1000 životinja)

  • retka (više od 1 ali manje od 10 životinja od 10000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (prasad 48 do 72 sata nakon rođenja)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena.


  Promućkajte dobro pre upotrebe dok se ne dobije vizuelno homogena suspenzija i nema zaostalog proizvoda prilepljenog (za dno) staklene bočice.


  Ovaj vetrinarski lek treba primeniti kod prasadi između 48 do 72 sata nakon rođenja i to kao jednu intramuskularnu injekciju od 20 mg toltraturila/kg telesne mase i 100 mg gvožđa (u obliku kompleksa gleptoferona)/kg telesne mase, što odgovara volumenu od 0.55 mL/kg telesne mase.

  Telesnu masu prasadi treba odrediti što je moguće preciznije kako bi se osiguralo tačno doziranje.


  Svakom prasetu lek treba novom iglom veličine 21 G. Poželjno mesto primene je vrat (videti sliku ispod).


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image image

  1. Dobro promućkati pre upotrebe. 2. Povucite kožu u stranu pre injiciranja.

   image image

   3. Ubodite iglu pod uglom od 90° i

   ubrizgajte proizvod.


   image

   5. Izvucite iglu i otpustite kožu.

   4. Injektujte intramuskulareno u vrat iza

   uva.


   Gumeni zatvarač bočice se može bezbedno probušiti do 30 puta.

   Kada se lek primenjuje grupi životinja koristiti iglu za povlačenje koja je postavljena u zatvarač kako bi se izbeglo prekomerno probijanje zatvarača. Iglu za povlačenje treba ukloniti nakon primene.


   Prilikom primene leka većoj grupi životinja, preporučuje se primena uređaja za višestuko doziranje (sa izvodom za povlačenje). Dozator na uređaju treba podesiti prema masi prasadi pre injekcije.


 10. KARENCA


  Meso i jestive iznutrice: 53 dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne koristite ovaj veterinbarski lek nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji i bočici kao „Važi do: ” Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja unutrašnjeg pakovanja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Novorođena prasad mogu ispoljiti kliničke znake slične onima kod kokcidioze (kao što je dijareja) iz više razloga (npr. drugi patogeni, stres). Ukoliko se primete klinički znaci u periodu od dve nedelje nakon primene leka, potrebno je o tome obavestiti odgovornog veterinara.


  Učestala i ponavljana primena antiprotozoika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije. Preporučuje se primena leka kod svih prasadi u leglu.

  Kada se uoče klinički znaci kokcidioze, znači da je već došlo do oštećenja tankog creva. Stoga lek treba primeniti svim životinjama pre očekivane pojave kliničkih znakova, tj. u prepatentnom periodu.


  Primenom higijenskih mera može se smanjiti rizik od kokcidioze kod svinja. Stoga se preporučuje istovremeno poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito u smislu obezbeđivanja suvog i čistog smeštaja.


  Ovaj lek se ne preporučuje za upotrebu kod prasadi lakše od 0.9 kg.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovak lek sadrži gvožđe (u vidu gleptoferon kompleksa), što se povezuje sa anafilaktičkim reakcijama nakon injekcije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na gvožđe (u vidu gleptoferon kompleksa) treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.


  Slučajno samoubrizgavanje može izazvati neželjene reakcije. Treba obratiti pažnju da se izbegne slučajno samoubrizgavanje. Ako do toga dođe, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite Uputstvo za lek ili pakovanje lekaru.


  Ovaj lek može biti štetan za plod. Trudnice ili žene koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju treba da izbegavaju kontakt sa ovim vetrinarskim lekom, naročito slučajno samoubrizgavanje.


  Oprati ruke nakon upotrebe i/ili prosipanja leka.


  image


  Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

  Nisu poznate.


  Predoziranje (simptomi, postupanje u hitnim slučajevima, antidoti)

  Podnošljivost ovog veterinarskog leka procenjena je nakon jednokartne intramuskularne primene do 5 puta veće doze od preporučene, kao i nakon ponovljene primene.


  Jednokratna intramuskularna primena doze 5 puta više od preporučene, ili trokratna primena preporučene doze, nisu izazvale sistemska neželjena dejstva ili abnormalnosti na lokalnom mestu primene.


  Nakon druge ili treće primene doze 3 puta više od preporučene primećeni su klinički znaci kao što je apatija, dispneja, povećana rektalna temperatura, crvenilo kože, ataksija i/ili neželjeni događaji vezani za ekstremitete ili zglobove (kao što je poliartritis). U nekim slučajevima (13 od 29 životinja tretiranih višekratno sa dozom 3 puta višom od preporučene) ovo je dovelo do uginuća životinja. Ove pojave najverovatnije nastaju usled preopterećenja gvožđem.


  Nivoi zasićenosti transferina gvožđem mogu dovesti do povećane prijemčivosti na sistemske bakterijske infekcije, bol, inflamatorne reakcije kao i do formiranja abscesa na mesti injiciranja.


  Može nastati perzistentna diskoloracija mišićnog tkiva na mestu primene.


  Nakon predoziranja može doći do jatrogenog trovanja koje može prouzrokovati sledeće kliničke znake: bledilo sluznica, hemoragični gastroeneteritis, povraćanje, tahikardija, hipotenzija, dispneja, edem ekstremiteta, šepavost, šok, oštećenje jetre ili uginuće.


  U slučaju predoziranja potrebno je primeniti potpornu terapiju kao što su helirajući agensi (npr. deferoksamin).


  Inkompatibilnost

  U odsustvu studija kompatibilnosti, preporučuje se da se ovaj veterinarski lek ne meša sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Pitajte svog veterinara ili farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.05.2020.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke klase II) presvučenog iznutra silikonom, zapremine 100 mL, sa hlorbutil čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.


image


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020.


image