Početna stranica Početna stranica

Sulfatrim
sulfadiazin, trimetoprim

UPUTSTVO ZA KORISNIKASulfatrim, oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 1 x 100 g Sulfatrim, oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 1 x 250 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


 1. IME LEKA


  Sulfatrim

  oralni prašak (sulfadiazin+trimetoprim) 100 mg/g + 20 mg/g


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Sulfadiazin 100 mg

  Trimetoprim 20 mg

  Ekscipijensi: Laktoza, monohidrat Cetrimid


 3. INDIKACIJE


  Kod teladi: lečenje bakterijskih infekcija -enteritisa, kolibaciloze, sekundarnih infekcija i drugih infekcija

  Kod ždrebadi: lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta, respiratornih i urinarnih infekcija

  Kod prasadi: lečenje akutnog i hroničnog enteritisa, proliva posle odbijanja, sekundarnih infekcija i drugih infekcija

  Kod jagnjadi: lečenje gastrointestinalnih i respiratornih infekcija.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod onih jedinki, koje su preosetljive na sulfonamide i trimetoprim.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekada, kod tretiranih životinja može se pojaviti ataksija, nauzeja, povraćanje, dijareja i hematološke promene (trombocitopenija i leukopenija). Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, ždrebad, prasad, jagnjad.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat Sulfatrim se daje u hrani, vodi za piće ili mleku u količini koja iznosi za sve životinje 10 g praška na 40 kg telesne mase devno. Dozu treba podeliti i životinji dati u dva puta u intervalu od 12 sati – polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče. Lečenje traje 3 do 5 dana, najduže 7 dana.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.

  Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.


 9. KARENCA


  Meso tretirane teladi, jagnjadi i nije za ishranu ljudi 15 dana, a prasadi 10 dana .


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Preparat Sulfatrim se ne sme mešati sa drugim lekovima u vodi za piće ili hrani. Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na sulfonamide, trimetoprim ili druge lekove, odnosno određene vrste antigena), za vreme primene preparata (usled moguće senzibilizacije), nose zaštitne rukavice.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama ( u


  zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Februar.2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesa od tripleks folije (papir/aluminijum/polietilen). Veličina pakovanja:100 g i 250 g.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01EW10


Broj dozvole:


323-01-0272-11-001 Sulfatrim , oralni prašak, 100 mg/g+20 mg/g, 1x100g od 25.06.2012. 323-01-0273-11-002 Sulfatrim , oralni prašak, 100 mg/g+20 mg/g, 1x250g od 25.06.2012.


.