Početna stranica Početna stranica

Glucal
kalcijum-glukonat, magnezijum-hipofosfit, glukozaUPUTSTVO ZA LEK


image

Glucal, rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA Glucal

  kalcijum-glukonat, magnezijum-hipofosfit, glukoza (188.4 mg/ml + 40.6 mg/ml + 181.0 mg/ml)

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  kalcijum-glukonat, monohidrat 188.40 mg

  magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 40.60 mg

  glukoza, monohidrat 181.00 mg


  što odgovara:

  kalcijum 16.84 mg

  magnezijum 3.76 mg

  fosfor 9.60 mg

  glukoza 165.00 mg


  Pomoćne supstance:

  natrijum-hidroksid 15.00 mg

  borna kiselina, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom (npr. puerperalne pareze , paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije , eklampsije krmača i kuja, uteralne inercije i distocija pasa i mačaka i sličnih stanja) i kao potporna terapija (kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja).  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena Glucal-a kod životinja sa hipervolemijom i oštećenim bubrezima, hipermagnezijemijom i hiperglikemijom.

  Glucal ne treba davati istovremeno sa kardiotoničkim glikozidima (potenciranje nastajanja

  aritmija), diureticima (zbog moguće hiperkalcemije), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i miorelaksansima (zbog potenciranja neuromuskularne blokade)


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Brza i.v. aplikacija ili aplikacija velikih doza preparata Glucal-a može dovesti do pojačanog znojenja, hiperemije, hipotenzije, depresije disanja, aritmija, pa čak i iznenadnog prestanka rada srca i kolapsa. Ako se ustanovi postojanje poremećaja u radu srca, lečenje treba odmah prekinuti.

  Subkutane, a naročito intramuskularne injekcije mogu da prouzrokuju lokalnu reakciju na mestu primene preparata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se aplikuje subkutano, intraperitonealno, intravenski (sporo) i intramuskularno.

  U akutnim slučajevima preporučuje se davanje polovine doze sporo i.v., a preostale količine na neki od drugih načina, odnosno, s.c., i.m. ili i.p.

  Ako se daju veće količine leka s.c. ili i m. putem, ukupna količina preparata se aplikuje podeljena na više mesta.

  Po potrebi aplikacija se može ponoviti posle nekoliko časova.


  Konji i goveda: 250-750 ml Svinje i ovce: 50-120 ml

  Psi i mačke: 5-20 ml


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe Glucal treba zagrejati na temperaturi tela.

  Intravenska aplikacija treba da bude spora. Brza i.v. aplikacija može uzrokovati aritmije, pa čak i iznenadni prestanak rada srca i kolaps.

  Posebna pažnja je potrebna kada se lek daje životinjama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima.  image 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana. Mleko: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  U slučaju pojave neželjenih efekata, odmah prekinuti tretman i životinje tretirati simptomatski.

  Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparata treba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Glucal se ne sme davati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima (potenciranja nastajanja aritmija), diureticima (moguća hiperkalcemija), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i sa miorelaksansima (potenciranje neuromuskularne blokade).


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.06.018.


 15. OSTALI PODACIimage


Pakovanje: Boca od stakla (II hidrolitičke grupe) sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, 500 ml.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QA12AX**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00505-17-001 od 22.06.2018.image