Početna stranica Početna stranica

BRAVECTO Spot-on for Dogs
fluralaner


UPUTSTVO ZA LEK


BRAVECTO Spot-on for Dogs, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 112.5 mg/0.40 mL, pipeta, 1 x 0.40 mL

BRAVECTO Spot-on for Dogs, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250 mg mg/0.89 mL, pipeta, 1 x 0.89 mL

BRAVECTO Spot-on for Dogs, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 500 mg/1.79 mL, pipeta, 1 x 1.79 mL

BRAVECTO Spot-on for Dogs, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1000 mg/3.57 mL, pipeta, 1 x 3.57 mL

BRAVECTO Spot-on for Dogs, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1400 mg/5.0 mL, pipeta, 1 x 5.0 mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: Intervet UK Limited

Adresa: Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Marlo Farma


Adresa: Hektorovićeva 20a, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma

  Hektorovićeva 20a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet UK Limited

  Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  BRAVECTO Spot-on for Dogs

  fluralaner

  112.5 mg/0.40 mL za vrlo male pse (2-4.5 kg) 250 mg/0.89 mL za male pse (>4.5-10 kg)

  500 mg/1.79 mL za srednje velike pse (>10-20 kg) 1000 mg/3.57 mL za velike pse (>20-40 kg)

  1400 mg/5.0 mL za vrlo velike pse (>40-56 kg) rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Jedan mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži 280 mg fluralanera. Jedna pipeta sadrži:


  Sadržaj pipete (mL)

  Fluralaner (mg)

  za vrlo male pse (2-4.5 kg)

  0.4

  112.5

  za male pse (>4.5 -10 kg)

  0.89

  250

  za srednje velike pse (>10-20 kg)

  1.79

  500

  za velike pse (>20-40 kg)

  3.57

  1000

  za vrlo velike pse (>40-56 kg)

  5.0

  1400


  Pomoćne supstance:

  Dimetilacetamid, glikofurol, dietiltoluamid, aceton


  image


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infestacije krpeljima i buvama kod pasa.

  Ovaj veterinarski lek je sistemski insekticid i akaricid koji omogućava:

  • trenutno i kontinuirano uništavanje buva (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis) u trajanju od 12 nedelja

  • trenutno i kontinuirano uništavanje krpelja (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus i

   Dermacentor reticulatus) u trajanju od 12 nedelja


   Krpelji i buve moraju da se zakače na domaćina i započnu hranjenje kako bi došli u kontakt sa aktivnom supstancom.


   Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve (FAD).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Često zabeležene neželjene reakcije u kliničkim istraživanjima (1,2 % tretiranih pasa) bile su blage i prolazne kožne reakcije poput eritema ili alopecije na mestu primene.


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljava neželjena dejstva za vreme trajanja tretmana)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • vrlo retke (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za upotrebu nakapavanjem.


  BRAVECTO Spot-on for Dogs treba primenjivati u skladu sa sledećom tabelom (odgovara dozi od 25 do 56 mg fluralanera/kg telesne mase unutar pojedine grupe/kategorije):  Telesna masa psa (kg)

  Jačina i broj pipeta za primenu

  BRAVECTO

  Spot-on for Dogs

  112.5 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Dogs

  250 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Dogs

  500 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Dogs

  1000 mg

  BRAVECTO

  Spot-on for Dogs 1400 mg

  2 do 4,5

  1

  > 4,5 do 10

  1

  > 10 do 20

  1

  > 20 do 40

  1

  > 40 do 56

  1


  Psima iznad 56 kg telesne mase primenjuje se kombinacija od 2 pipete koje najviše odgovaraju njihovoj telesnoj masi.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Metoda primene

  image

  Korak 1: Neposredno pre primene, otvoriti vrećicu i izvaditi pipetu. Prilikom otvaranja pipetu treba držati po sredini tube ili pri gornjem čvrstom delu ispod zatvarača u uspravnom položaju (vrh okrenut na gore). Zatvarač treba okrenuti u smeru kazaljke

  na satu ili obrnuto celi krug. Zatvarač će ostati na pipeti, nije ga moguće odvojiti. Pipeta je otvorena i spremna za primenu kada primetite pucanje folije.


  Korak 2: Pas treba stajati ili ležati s leđima u horizontalnom položaju tokom primene. Stavite vrh pipete vertikalno na kožu između lopatica psa.


  Korak 3: Nežno istisnite pipetu i primenite ceo sadržaj direktno na kožu psa na jedno (kada je zapremina pipete manja) ili na nekoliko mesta duž leđne linije od lopatice do vrha repa. Izbegavati primenu više od 1 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu na jednom mestu jer može doći do curenja ili kapanja leka sa psa.  image  image


  Raspored lečenja

  Za optimalnu kontrolu infestacije krpeljima i buvama, veterinarski lek treba primenjivati u intervalima od 12 nedelja.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Pipete treba čuvati u spoljnjem pakovanju kako bi se sprečio gubitak rastvarača ili skupljanje vlage. Kesice treba otvarati neposredno pre upotrebe.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Da bi lek počeo da deluje paraziti moraju da počnu hranjenje na domaćinu. Zbog toga rizik od prenošenja bolesti koje krpelji prenose nije isključen.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Paziti da se izbegne kontakt s očima životinje. Ne koristite direktno na kožnim lezijama.

  Ne kupajte psa i ne dozvolite da bude uronjen u vodu ili pliva do 3 dana nakon primene.


  U nedostatku dostupnih podataka, ovaj veterinarski lek se ne sme primenjivati kod štenadi mlađe od 8 nedelja i/ili pasa telesne mase manje od 2kg.


  image  image


  Ovaj lek se ne sme primenjivati u intervalima kraćim od 8 nedelja zbog nedostatka testova bezbednosti.

  Ovaj lek je namenjen za spoljnu primenu i ne sme se davati oralno.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek je opasan u slučaju gutanja. Čuvati lek u originalnom pakovanju sve do neposredne primene, da bi se sprečio direktan pristup dece leku. Upotrebljena pipeta treba odmah biti uklonjena. U slučaju nehotičnog gutanja, potražiti savet lekara i pokazati Uputstvo za lek ili nalepnicu lekaru.

  Ovaj lek i mokra koža tek tretirane životinje mogu izazvati blagu iritaciju kože i/ili očiju ljudi. Treba izbegavati kontakt s kožom i/ili očima, uključujući kontakt očiju s rukom.

  Ne sme se jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim lekom. Ne dirati ili dozvoliti deci da diraju mesto primene leka dok se ne osuši, stoga se preporučuje primena leka životinji uveče. Na dan primene, ne dozvolite da tretirane životinje spavaju u krevetu s vlasnicima, naročito ne sa decom.

  Odmah nakon primene leka, temeljno oprati ruke i deo kože u kontaktu sa lekom vodom i sapunom. U slučaju kontakta s očima, odmah temeljno isprati čistom vodom.

  Proizvod je veoma zapaljiv. Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih izvora.

  Aktivna supstanca ovog leka je visoko lipofilna i vezuje se za kožu, a takođe se može vezivati za površine nakon prosipanja leka.

  Preporučuju se sledeće mere opreza:

  • Nositi odgovarajuće rukavice prilikom rukovanja ili primene leka psima ili mačkama.

  • U slučaju prosipanja na, npr. sto ili pod, treba odstraniti višak leka upotrebom papirnih maramica i očistiti površinu deterdžentom.

  Ne dozvoliti da tretirana životinja dođe u kontakt sa netretiranom dok se mesto primene ne osuši.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog veterinarskog leka dokazana je kod priplodnih pasa i kuja, gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

  Lek se može primenjivati kod priplodnih pasa, gravidnih kuja i kuja u laktaciji.


  Interakcije

  Nisu poznate.

  Fluralaner se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme i može da kompetituje sa drugim lekovima koji ispoljavaju isti afinitet, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili kumarinski derivat varfarin. Inkubacija fluralanera u krvnoj plazmi pasa u prisustvu kaprofena ili varfarina, u maksimalnim koncentracijama koje se mogu očekivati u plazmi, ne smanjuje vezivanje za proteine niti jednog od njih.


  Tokom laboratorijskih i kliničkih ispitivanja nikakve interakcije leka BRAVECTO Spot-on for Dogs sa drugim veterinarskim lekovima koji su primenjivani rutinski nisu zapažene.


  Predoziranje


  image


  Kod štenadi stare 8 do 9 nedelja i telesne mase 2,0 do 3,7 kg, nikakve neželjene reakcije nisu zabeležene posle spoljne primene doza fluralanera do 5 puta viših od maksimalno preporučene doze (56 mg, 168 mg i 280 mg fluralanera/kg telesne mase), primenjenih trokratno u intervalima kraćim od preporučenog (8-nedeljni interval).


  Nije bilo nikakvog uticaja na reproduktivne performanse niti na vitalnost podmlatka kad je fluralaner davan oralno bigl psima u dozi 3 puta većoj od maksimalne preporučene doze (do 168 mg/kg, fluralanera/telesna masa).


  Psi rase koli, kod kojih je dokazan poremećaj MDR1 proteina (multidrug-resistance-protein 1), dobro tolerišu ovaj lek i ne ispoljavaju nikakve kliničke poremećaje posle jednokratnog peroralnog tretmana dozom fluralanera 3 puta višom od preporučene (168 mg/kg).

  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.03.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta od aluminijum/polipropilen(PP) laminirane folije sa poklopcem od HDPE u kesici od aluminijuma.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu pipetu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53BE02

Broj i datum izdavanja dozvole:

BRAVECTO Spot-on for Dogs 112.5 mg/0.40 mL: 323-01-00287-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Dogs 250 mg/0.89 mL: 323-01-00288-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Dogs 500 mg/1.79 mL: 323-01-00289-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Dogs 1000 mg/3.57 mL: 323-01-00290-17-001 od 07.03.2018. BRAVECTO Spot-on for Dogs 1400 mg/5.0mL: 323-01-00291-17-001 od 07.03.2018.imageimage