Početna stranica Početna stranica

Dexa - Kel 02
deksametazon


UPUTSTVO ZA LEK



Dexa - Kel 02, rastvor za injekciju, 2 mg/mL, 1 x 50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA LABORATORIA N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o.


Adresa: Spasovdanska 8g, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MAKROPROGRES d.o.o.

  Spasovdanska 8g, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA LABORATORIA N.V.

  St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA Dexa-Kel 02

  2 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, koze i pse deksametazon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  deksametazon 2 mg

  (u obliku 2,64 mg deksametazon-natrijum-fosfata)


  Pomoćna supstanca:

  natrijum-metilparahidroksibenzoat (E219) 1,14 mg


  Ostale pomoćne supstance: dinatrijum-edetat; natrijum citrat; N-metilpirolidon; hlorovodonična kiselina, koncentrovana; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  • Neinfektivni inflamatorni procesi, naročito akutna zapaljenja mišićno-koštanog sistema, kao što je: artritis, periartritis, tendovaginitis, burzitis, luksacije, miozitis, zapaljenja zglobova kod konja i uganuća.

  • Kao pomoćna terapija kod akutnih inflamatornih bolesti zajedno sa odgovarajućom antiinflamatornom terapijom.

  • Alergije, kao što je: astma, kožne alergije, ujedi zmije.

  • Metabolički poremećaji kao što je acetonemija (ketoza goveda).

  • Za indukovanje partusa kod preživara u poslednjoj fazi graviditeta.

  • Stanja šoka i stresa (cirkulatorni kolaps, anafilaktički šok, trauma).



   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama koje boluju od dijabetes melitusa, osteoporoze, slabosti srca prouzrokovanih kongestijom krvnih sudova, insuficijencije bubrega, tuberkuloze, hiperkorticizma (Kušingov sindrom), akutnog pankreatitisa, viremije i istovremeno sa vakcinacijom.

  Lek ne primenjivati kod graviditeta, epilepsije, teških parazitoza, virusnih infekcija, srčanih, bubrežnih i gastričnih poremećaja, kornealne ulceroze, glaukoma kao i kod vakcinacija (zbog imunosupresivnog efekta).

  Lek ne treba primenjivati pre većih hirurških zahvata jer usporava zarastanje rana.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Dugotrajna upotreba ili predoziranje mogu da prouzrokuju jatrogenu insuficijenciju kore nadbubrega (inhibicija endogene sekrecije kortizola), poremećaj resorpcije kalcijuma, snažan negativan balans azota i inhibiciju imunoloških procesa. Tada se preporučuje postepeno smanjivanje doze glukokortikosteroida do prekida terapije.

  Sistemski primenjeni kortikosteroidi mogu prouzrokovati poliuriju, polidipsiju i polifagiju, naročito tokom ranih faza terapije. Dugoročna primena pojedinih kortikosteroida može prouzrokovati zadržavanje natrijuma i vode i hipokalemiju.

  Kortikosteroidi mogu odložiti zarastanje rana i dovesti do imunosupresije koja može umanjiti rezistenciju ili pogoršati postojeće infekcije.

  Kod životinja lečenih kortikosteroidima zabeležena je pojava ulceracija u digestivnom traktu, kao i pogoršanje postojećih ulceracija nakon primene ovih lekova. Steroidi mogu prouzrokovati hepatomegaliju i povećanje vrednosti enzima jetre u krvi. Takođe, može se javiti prolazna hiperglikemija.

  Ukoliko se lek koristi za indukciju partusa, može se javiti veća incidenca zadržavanja posteljice, praćena metritisom i/ili slabijom plodnošću. Takva primena preparata može biti povezana sa smanjenom vijabilnošću teleta.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, koze i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene:

  Intravenska, intramuskularna i intraartikularna upotreba.


  Konji (i.m. ili i.a.), ketoza goveda (i.v.): 2 - 4 mg deksametazona/100 kg t.m. odnosno 1 - 2 mL/100 kg t.m.

  Psi:

  • Alergije: 0,2 – 0,4 mg deksametazona/kg t.m. odnosno 0,05 – 0,2 mL/kg t.m. (i.m.)



   image


  • Cerebralni edem: 2 mg deksametazona/kg t.m. odnosno 1 mL/kg t.m. (i.m.)

  • Šok: 5 mg deksametazona/kg t.m. odnosno 2,5 mL/kg t.m. (i.v.)

  • Koze:

  • Graviditetna toksemija i indukcija partusa: 2,5 mg deksametazona/10 kg t.m. odnosno 6 mL/50 kg t.m. (i.m.)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Način primene:

Intravenska, intramuskularna i intraartikularna upotreba.


10.

KARENCA

Meso: Mleko:

21 dan

84 sata (7 muža)

Lek se ne daje konjima čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u frižideru).


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Preparat se ne daje konjima čije meso je namenjeno za ishranu ljudi i trkačkim konjima 24 sata pre trke.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Dugotrajno lečenje sa visokim dozama može uzrokovati hiperkorticizam. Nagli prekid dugotrajnog lečenja može dovesti do insuficijencije kore nadbubrega (hipokorticizam). Kortikosteroidnu terapiju treba postepeno smanjivati.

  U slučaju infekcije, indikovana je istovremena primena antimikrobnih lekova.

  Primena kortikosteroida kod konja može prouzrokovati laminitis. Stoga, konje tretirane ovim lekom potrebno je često pratiti tokom trajanja lečenja.

  Zbog farmakoloških osobina aktivne supstance, potrebno je naročito voditi računa kada se lek primenjuje kod životinja sa oslabljenim imunskim sistemom.



  image


  Izuzev u slučaju acetonemije i indukcije partusa, kortikosteroidi se primenjuju kako bi doveli do poboljšanja kliničkih znakova, a ne do izlečenja. Stoga, potrebno je detaljnije istražiti oboljenje koje je u osnovi.

  Prilikom intraartikularne primene leka, korišćenje zgloba potrebno je svesti na najmanju meru tokom jednog meseca, a hiruršku intervenciju na zglobu ne sprovoditi tokom 8 nedelja nakon primene leka na ovaj način.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati slučajno samoubrizgavanje.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na deksametazon trebalo bi da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Nakon primene leka oprati ruke. Ne jesti i ne piti za vreme rukovanja preparatom. U slučaju kontakta sa očima treba isprati vodom.

  Trudnice ne smeju rukovati ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne aplikuje tokom graviditeta, osim ako se ne želi izazvati abortus ili prevremeni porođaj.


  Interakcije

  Antihistaminici i barbiturati stimulišu metabolizam kortikosteroida indukcijom enzima jetre i tako smanjuju aktivnost deksametazona. S druge strane, primena deksametazona skraćuje vreme delovanja barbiturata.


  Predoziranje

  Dugotrajna upotreba relativno visokih doza može da prouzrokuje sporedne efekte opisane u delu 4.6 neželjeni efekti.


  Inkompatibilnost

  Ovaj rastvor je osetljiv na svetlost i lako se oksiduje u alkalnom medijumu u prisustvu vazduha, metalnih jona i lako redukujućih proizvoda.

  Ne mešati ovaj lek sa drugim lekovima.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  01.04.2020.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (tip II), sa 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:



image


Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 50 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH02AB02

Broj dozvole: 323-01-00463-19-001 od 01.04.2020.


image