Početna stranica Početna stranica

Introflor-300
florfenikol


UPUTSTVO ZA LEK


Introflor-300, rastvor za injekciju, 300mg/mL, 1x100mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemiewerken"De Adelaar" B.V.

Adresa: 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek d.o.o.


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vojvodinalek d.o.o., Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

  2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V. Metaalweg 8, Venray, Holandija


 2. IME LEKA Introflor-300

  300 mg/mL

  rastvor za injekciju

  Za goveda,ovce,svinje Florfenikol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 300.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: N-metil-2-pirolidon, Makrogol 300

 4. INDIKACIJE Goveda

  Terapija i metafilaksa infekcija respiratornog trakta kod goveda čiji su uzročnici Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, osetljivi na florfenikol. Prisustvo bolesti u krdu treba ustanoviti pre metafilaktičkog lečenja.


  image  Ovce

  Lečenje infekcija respiratornog trakta uzrokovanih sojevima Mannheimia haemolitica i

  Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol.


  Svinje

  Lečenje akutnih infekcija respiratornog trakta svinja uzrokovanih sojevima Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod odraslih bikova, ovnova ili veprova namenjenih za priplod.

  Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA Goveda

  Smanjeno konzumiranje hrane i prolazno omekšavanje fecesa mogu se javiti tokom terapije. Tretirane životinje se brzo i u potpunosti oporavljaju nakon završetka lečenja. Intramuskularna i supkutana primena leka mogu prouzrokovati nastanak inflamatornih lezija na mestu aplikacije koje mogu trajati do 14 dana. U veoma retkim slučajevima zabeležen je anafilaktički šok.


  Ovce

  Smanjeno konzumiranje hrane i prolazno omekšavanje fecesa mogu se javiti tokom terapije. Tretirane životinje se brzo i u potpunosti oporavljaju nakon završetka lečenja. Intramuskularna i supkutana primena leka mogu prouzrokovati nastanak inflamatornih lezija na mestu aplikacije koje mogu trajati do 28 dana. Ove lezije su obično blage i prolazne.


  Svinje

  Najčešće zapažene neželjene reakcije su prolazna dijareja i/ili perianalni i rektalni eritem/edem, koji se može javiti kod 50% lečenih životinja. Ove reakcije mogu trajati nedelju dana.

  U terenskim uslovima, kod oko 30% tretiranih svinja zabeležena je pireksija (40°C), koja se može dovesti u vezu sa sa umerenom depresijom ili umerenom dispnejom 7 dana nakon primene druge doze.

  Na mestu aplikacije leka može se javiti prolazni edem koji traje do 5 dana. Inflamatorne lezije na mestu aplikacije mogu trajati do 28 dana.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image 7. CILJNE VRSTE


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Goveda

  Terapija: Intramuskularna ili supkutana primena, uz primenu igle promera 16G. Intramuskularno: 20 mg/kg telesne mase (ekv. 1 ml leka/15 kg telesne mase), dva puta u razmaku od 48 časova.

  Supkutano: 40 mg/kg telesne mase (ekv. 2 ml leka/15 kg telesne mase) jednokratno.

  Metafilaksa: Supkutana primena

  Supkutano: 40 mg/kg telesne mase (ekv. 2 ml leka/15 kg telesne mase) jednokratno. Na jednom mestu aplikacije ne treba davati više od 10 ml leka.

  Aplikovati isključivo u predelu vrata.


  Ovce

  Intramuskularna primena.

  Doza iznosi 20 mg/kg telesne mase (1 ml leka/15 kg telesne mase) tokom 3 uzastopna dana. Na jednom mestu aplikacije ne treba davati više od 4 ml leka.

  Farmakokinetička ispitivanja su pokazala da srednje koncentracije u plazmi ostaju iznad MIC90 (1μg/ml) do 18 sati nakon primene leka u preporučenoj dozi. Pretklinički podaci idu u prilog preporučenom razmaku između aplikacija (24 sata) za ciljne patogene mikroorganizme sa MIC do 1μg/ml.


  Svinje

  Intramuskularna primena.

  Doza iznosi 15mg/kg telesne mase (ekv. 1 ml leka/20 kg telesne mase), dva puta u razmaku od 48 časova. Na jednom mestu aplikacije ne treba davati više od 3 ml leka.

  Preporučuje se lečenje životinja u ranim stadijumima bolesti i procena odgovora na terapiju u roku od 48 časova nakon druge aplikacije leka. Ukoliko klinički znaci oboljenja budu prisutni 48 časova nakon poslednje aplikacije leka, potrebno je promeniti terapiju i primeniti drugu formulaciju ili drugi antibiotik i nastaviti sa lečenjem do povlačenja kliničkih znakova.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Obrisati zapušač bočice pre izvlačenja nove doze leka iz bočice. Koristite suve, sterilne igle i špriceve.

  U cilju preveniranja subdoziranja ili predoziranja, potrebno je prvo odrediti tačnu telesnu masu životinje.


  image


  Nemojte probušiti zapušač više od 25 puta. Prilikom istovremenog tretiranja grupe životinja, preporučuje se upotreba igle za izvlačenje kako bi se izbeglo prekomerno bušenje zapušača. Nakon tretmana izvaditi iglu za izvlačenje.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva:

  Goveda

  Intramuskularna primena (pri dozi 20mg/kg telesne mase, dva puta) 30 dana Supkutana primena (pri dozi od 40mg/kg telesne mase, jednokratno) 44 dana Ovce

  Intramuskularna primena 39 dana

  Svinje

  Intramuskularna primena 18 dana

  Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi, uključujući gravidne jedinke namenjene za proizvodnju mleka koje se koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat treba koristiti u kombinaciji sa ispitivanjem osetljivosti (antibiogramom) i potrebno je uzeti u obzir nacionalne i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekova. Bezbednost preparata nije utvrđena kod ovaca mlađih od 7 nedelja. Ne koristiti kod prasadi lakše od 2 kg.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, propilenglikol ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom.


  image


  Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu leka lekaru.

  Izbegavati direktan kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta, odmah isprati sa dosta vode. Oprati ruke nakon upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  lspitivanja na laboratorijskim životinjama nisu otkrila bilo kakve teratogene, embriotoksične ili fetotoksične efekte.

  Goveda i ovce

  Uticaj f1orfenikola na reproduktivne perfomanse goveda i ovaca i graviditet nije procenjen. Koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi/rizika od strane nadležnog veterinara.

  Svinje

  Bezbednost preparata kod krmača tokom graviditeta i laktacije nije dokazana.Ne koristiti preparat tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nema poznatih.


  Predoziranje Goveda

  Nisu zabeleženi drugi simptomi, pored onih opisanih u delu 4.6.

  Ovce

  Nakon aplikacije doze 3 puta veće od preporučene, zabeležena je prolazno smanjenje unosa hrane i vode. Dodatni efekti uključuju češće javljanje letargije, mršavljenja i mekanog fecesa.

  Nakon aplikacije doze 5 puta veće od preporučene, uočeno je blago zabacivanje glave u stranu, za koje se smatra da je verovatno rezultat iritacije na mestu ubrizgavanja.

  Svinje

  Nakon aplikacije doze 3 puta veće od preporučene, zabeleženo je smanjenje unosa hrane i vode i smanjenje telesne mase. Nakon primene doze 5 puta veće od preporučene može se javiti povraćanje.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  25.05.2020.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od providnog stakla (tip II), sa 100mL rastvora za injekciju, zatvorena brombutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bocu rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00306-19-001 od 25.05.2020.image