Početna stranica Početna stranica

Paracox 5
vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)


UPUTSTVO ZA LEK


PARACOX 5, suspenzija za oralnu suspenziju, 5 x 4 mL (5 x 1000 doza) PARACOX 5, suspenzija za oralnu suspenziju 5 x 20mL (5 x 5000 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet UK Ltd.


Adresa: Walton Manor, Walton, Milton-Keynes, MK7 7AJ, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O., Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet UK Ltd., Walton Manor, Walton, Milton-Keynes, MK7 7AJ, Velika Britanija


 2. IME LEKA PARACOX 5

  vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.) suspenzija za oralnu suspenziju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (0.004mL) sadrži sledeći broj sporulisanih oocista dobijenih iz pet prekocijalnih atenuiranih linija kokcidija (Eimeria gen.):


  Aktivne supstance:

  E. acervulina HP 500 - 650*

  E. maxima CP 200 - 260*

  E. maxima MFP 100 - 130*

  E. mitis HP 1000 - 1300*

  E. tenella HP 500 - 650*


  *prema in vitro proceduri proizvođača, u vreme formulacije vakcine i puštanja serije vakcine u promet


  Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; natrijum-hidrogenortofosfat, dihidrat; kalijum-dihidrogen ortofosfat; kalijum-hlorid; prečišćena voda


  Rastvarač za primenu vakcine prskanjem pilića:

  image

  Karminska kiselina (crvena boja, E120); Ksantan guma (E415); natrijum-hlorid; voda za injekcije


  Vakcina: vodena suspenzija.

  Rastvarač za primenu vakcine prskanjem pilića: poluproziran, viskozni rastvor crvene boje


 4. INDIKACIJE


  Primena vakcine putem hrane, putem vode za piće ili putem spreja bez rastvarača:

  Za imunizaciju zdravih pilića u cilju smanjenja infekcije i kliničkih znakova kokcidioze uzrokovane sa Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis i E. tenella.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana nakon vakcinacije. Dužina trajanja imuniteta: najmanje 40 dana.


  image


  Primena vakcine putem spreja, sa rastvaračem:

  Za imunizaciju zdravih pilića protiv kokcidioze uzrokovane sa Eimeria acervulina, E. maxima, E.mitis i E. tenella, u cilju:

  • smanjenja izlučivanja oocista za Eimeria acervulina, E. maxima i E. tenella

  • smanjenja gubitka u prirastu pilića Eimeria acervulina, E. mitis i E. tenella

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 21 dan nakon vakcinacije. Dužina trajanja imuniteta: 10 nedelja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Blage lezije npr. od E. acervulina i E. tenella (skor lezija od +1 ili +2, prema numeričkom sistemu Jonhson-a i Reid-a, 1970.) su u laboratorijskim ispitivanjima često uočavane kod pilića, 3-4 nedelje nakon vakcinacije. Lezije ovog intenziteta ne utiču na performanse imunizovanih pilića.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana).

  • česta (1-10 od 100 životinja)

  • povremena (1-10 od 1000 životinja )

  • retka (1-10 od 10 000 životinja )

  • veoma retka (manje od 1 od 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići u uzrastu 1-3 dana.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.

  Jedna doza vakcine Paracox 5 se primenjuje kod pilića počevši od prvog dana života prskanjem na hranu ili prskanjem pilića, a kod pilića starosti 3 dana kroz vodu za piće.

  Primena vakcine putem hrane

  Dovoljnu količinu hrane za 24-48 sati treba staviti na papirni ili na plastični pokrivač, ili tacne, duž poda celog objekta. Vakcinu ne aplikovati putem automatske hranilice. Hranu sa vakcinom ne stavljati direktno ispod lampi za grejanje.


  image


  Vakcinu pre upotrebe snažno mućkati 30 sekundi, kako bi se osiguralo resuspendovanje oocista. Rastvoriti Paracox 5 u vodi ( približno 5000 doza u 3 litre vode) i naprskati ravnomerno po površini hrane koristeći sprej krupnih kapljica. Voditi računa da celokupna površina hrane bude ujednačeno pokrivena.

  Tokom aplikacije povremeno snažno protresti rezervoar prskalice da bi se sprečilo taloženje oocista. Sva dostupna hrana treba da bude tretirana, a ukupna količina primenjenih doza vakcine treba da odgovara broju pilića u objektu.

  Rastvorenu vakcinu treba naprskati na hranu i omogućiti pilićima pristup hrani u roku od 2 sata. Kada pilići pojedu svu vakcinom naprskanu hranu, ishrana se nastavlja na uobičajeni način.

  Primena vakcine putem vode za piće

  Jednodnevne piliće smestiti u objekte i omogućiti im se da se naviknu na nipl sistem pojilica. Kada pilići budu u uzrastu od 3 dana, isključiti im svetlo u periodu od 7 sati. Podići sve pojilice i onemogućiti pilićima uzimanje vode tokom 2 sata. U isto vreme uključiti svetlo i isprazniti vodu iz svih linija za pojenje.

  Vakcinu rastvoriti u hladnoj vodi sa česme u koncentraciji 1 doza vakcine na 2-4 mL vode. Izračunati prosečan broj pilića po jednoj liniji pojilice i prema tome izračunati potrebnu količinu rastvorene vakcine za svaku liniju za napajanje i to tako da svako pile u objektu ima na raspolaganju 2-4 mL vode za piće.

  Napuniti svaku liniju za pojenje rastvorenom vakcinom i spustiti pojilice kako bi se pilićima omogućilo uzimanje vode. Inicijalno punjenje (oko 1 litra) sa indikatorom (npr. mleko) može se koristiti da bi se videlo kada je sistem napunjem do vrha i može da se zatvori bez gubitka vakcine. Kako pilići piju vodu, liniju pojilice treba dopunjavati iz rezervoara sve dok se ne potroši sva rastvorena vakcina pripremljena za tu liniju. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom nastavlja se napajanje običnom vodom.

  Primena vakcine putem spreja

  Za vakcinaciju pilića putem spreja, potrebno je u razblaženu vakcinu dodati crvenu boju za hranu (Cochineal E120), ili vakcinu treba razblažiti pomoću "Rastvarača za primenu vakcine prskanjem pilića".

  1. Rastvarač za primenu vakcine putem spreja

   Razblažena vakcina se primenjuje u dozi čija je zapremina između 0,21 i 0,28 mL po piletu, putem spreja krupnih kapljica. Potrebno je odrediti kapacitet rezervoara uređaja za raspršivanje, u smislu količine/zapremine neophodne za vakcinaciju 100 pilića. Ovu zapreminu treba pomnožiti sa 50 da bi se dobila ukupna količina rastvorene vakcine potrebna za 5000 doza (ili pomnožiti sa 10 za 1000 doza).

   To jest, za pripremu 5000 doza razblažene vakcine, potrebno je ukupno 0,21x5000 = 1050 mL razblažene vakcine, koju čine vakcina, rastvarač i voda, u ovde navedenom odnosu:

   1. 20mL Paracox 5 vakcine (1 bočica)

   2. 500mL rastvarača (1 boca)

   3. dopuniti do 1050 mL vodom sa česme

   Voda koja se koristi za razblaženje vakcine treba da bude sveža, hladna i bez primesa.


   image


   Za pripremu vakcine koristiti čist kontejner; dodati rastvarač i izračunatu količinu vode u kontejner i pomešati rastvarač i vodu kako bi se dobio homogeni rastvor. Snažno promućkati bočicu sa vakcinom (5000 ili 1000 doza) 30-ak sekundi, kako bi se oociste resuspendovale. Dodati celokupni sadržaj bočice u kontejner sa rastvaračem i vodom i temeljno promešati. Zatim razblaženu vakcinu dodati u rezervoar aplikatora i ravnomerno prskati po pilićima, koristeći sprej krupnih kapljica. Obezbediti kontrolisano i ujednačeno pokrivanje celokupne unutrašnje površine kutije u kojoj su smešteni pilići. Ostaviti piliće u kutiji u dobro osvetljenom prostoru najmanje 30 minuta, kako bi imali vremena za čišćenje i sređivanje perja.

  2. Sredstvo za bojenje hrane (E120)

  Razblažena vakcina se primenjuje u dozi čija je zapremina između 0,21 i 0,28 mL po piletu, putem spreja krupnih kapljica. Potrebno je odrediti kapacitet rezervoara uređaja za raspršivanje, u smislu količine/zapremine neophodne za vakcinaciju 100 pilića. Ovu količinu/zapreminu treba pomnožiti sa 50 da bi se dobila ukupna količina rastvorene vakcine potrebna za 5000 doza (ili pomnožiti sa 10 za 1000 doza).Ovu količinu treba pomnožiti sa 50 da bi se dobila ukupna količina rastvorene vakcine koja je dovoljna za 5.000 doza (ili sa 10 za 1.000 doza). Ovu količinu vode treba dodati u kontejner odgovarajuće veličine (obično 1-1,5L za 5000 doza ili 200-300 mL za 1000 doza). Uzimanje vakcine od strane ptica, a prema tome i efikasnost vakcine, poboljšana je kada se pre primene putem spreja u razblaženu vakcinu doda crvena boja za hranu. U vodu treba dodati dovoljnu količinu boje (Cochineal E120) kako bi se postigla koncentracija od 0,1% što odgovara 210-280 mcg po ptici.

  Snažno promućkati bočicu sa vakcinom (5000 ili 1000 doza) 30-ak sekundi, kako bi se oociste resuspendovale. Dodati celokupni sadržaj bočice u kontejner sa rastvaračem i temeljno promešati. Zatim razblaženu vakcinu dodati u rezervoar aplikatora i ravnomerno prskati po pilićima, koristeći sprej krupnih kapljica.

  Obezbediti kontrolisano i ujednačeno pokrivanje celokupne unutrašnje površine kutije u kojoj su smešteni pilići. Tokom aplikacije povremeno snažno protresti rezervoar prskalice da bi se sprečilo taloženje oocista. Ostaviti piliće u kutiji u dobro osvetljenom prostoru najmanje 30 minuta, kako bi imali vremena za čišćenje i sređivanje perja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primena vakcine putem hrane

  Obezbediti da pticama bude dostupna samo hrana koja je tretirana vakcinom i da ukupan broj primenjenih doza vakcine odgovara broju ptica koje treba tretirati. Vakcinu ne aplikovati putem automatskih hranilica. Hranu sa vakcinom ne stavljati direktno ispod lampi za grejanje.


  Primena vakcine putem vode za piće

  Preporučuje se da se, pre nego što se vakcina u objektu upotrebi prvi put, proveri da se primenjenim postupkom obezbeđuje da su sve linije za pojenje napunjene rastvorenom vakcinom Paracox 5, što potvrđuje pojava indikatora iz nipli na kraju linije. Nakon ove provere dozvoliti pilićima da piju vodu sa rastvorenom vakcinom.


  Primena vakcine putem spreja

  Za vakcinaciju pilića putem spreja, u razblaženu vakcinu je potrebno dodati agens za bojenje hrane (crvena boja Cochineal E120), ili vakcinu treba razblažiti korišćenjem "Rastvarača za za primenu vakcine prskanjem pilića".  image


  Kod primene vakcine sprejem može se primetiti značajno smanjenje efikasnosti ako se vakcina razblaži vodom iz česme. Čistoća kohineal crvene (E120) mora biti u skladu sa Direktivom Komisije 95/45/EC.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Paracox 5

  Čuvati i transportovati u frižideru (2 do 8 °C). Ne zamrzavati. Zaštititi od svetlosti.


  Rastvarač za primenu vakcine prskanjem pilića Čuvati na temperaturi 2-25 °C.


  Paracox 5

  Rok upotrebe: 33 nedelje

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah


  Rastvarač za primenu vakcine raspršivanjem Rok upotrebe: 24 meseca


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave piliće. Ne upotrebljavati kod pilića izloženih stresu, npr. kod pilića izloženih hladnoći, pilića koji ne jedu i ne piju.

  Za vakcinaciju pilića putem spreja, u razblaženu vakcinu je potrebno dodati agens za bojenje hrane (crvena boja Cochineal E120), ili vakcinu treba razblažiti korišćenjem "Rastvarača za za primenu vakcine prskanjem pilića". Kod primene vakcine sprejem može se primetiti značajno smanjenje efikasnosti ako se vakcina razblaži vodom iz česme. Čistoća kohineal crvene (E120) mora biti u skladu sa Direktivom Komisije 95/45/EC.

  Vakcinisati samo piliće koji se gaje na dubokoj prostirci. Vakcina Paracox 5 sadrži žive kokcidije i razvoj imuniteta zavisi od replikacije vakcinalnih linija u telu domaćina.

  Uobičajen je nalaz oocista u gastrointestinalnom traktu vakcinisanih pilića 1-3 nedelje ili duže nakon vakcinacije. Ove oociste su najverovatnije vakcinalne oociste koje recirkulišu u pilićima/stelji. Recirkulacija oocista omogućuje postizanje zadovoljavajuće zaštite jata protiv svih patogenih vrsta Eimeria koje se nalaze u vakcini.

  Treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da se balk rastvorene vakcine resuspenduje u intervalima tokom primene.


  image


  S obzirom na to da se zaštita od kokcidioze nakon vakcinacije Paracox 5 vakcinom pojačava prirodnim putem (pasažom), svako davanje terapijskih agenasa sa antikokcidalnom aktivnošću u bilo koje vreme nakon vakcinacije, može smanjiti dužinu trajanja aktivne zaštite. Ovo je važno tokom čitavog života pilića.

  Da bi se umanjila mogućnost izbijanja kokcidioze pre razvoja imuniteta tj. sticanja adekvatne zaštite jata, stelja se mora skloniti i objekat se mora temeljno očistiti i dezinfikovati pre useljenja novih pilića za uzgoj.


  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

  Sva oprema koja će se koristiti prilikom vakcinacije treba da bude detaljno očišćena pre upotrebe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kada se vakcina primenjuje u obliku spreja, neophodno je nositi zaštitnu masku i zaštititi oči.


  Upotreba tokom nošenja jaja

  Ne davati u periodu nošenja jaja.


  Interakcije

  Pre ili nakon imunizacije vakcinom Paracox 5 ne smeju se koristiti supstance sa antikokcidijalnim/kokcidiostatskim delovanjem, uključujući sulfonamide i antibiotike.

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom osim sa rastvaračem koji se koristi za primenu vakcine prskanjem pilića.


  Predoziranje

  Primena prekomerne doze vakcine (5 ili više puta veća doza) može uzrokovati privremeno smanjenje prirasta.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.03.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:


image


Paracox 5

Unutrašnje pakovanje: plastične bočice od prozirnog, bezbojnog PETG (polietilentereftalat kopoliester) zatvorene bromobutil zapušačem i aluminijumskom Flip-Tear-Up kapicom od lakiranog aluminijuma sa belim diskom od polipropilena.


Spoljašnje pakovanje:

Kutija od stiropora sa 5 bočica od 4mL (5 x 1000 doza). Kutija od stiropora sa 5 bočica od 20mL (5 x 5000 doza).


Rastvarač za primenu vakcine prskanjem pilića:

Plastična PET boca zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Rastvarač se koristi za primenu vakcine prskanjem pilića. Rastvarač odgovarajuće zapremine se dostavlja zajedno sa vakcinom (100 mL za 1000 doza, 500 mL za 5000 doza)


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AN01


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 5 x 4mL (5 x 1000 doza): 323-01-00362-18-001 od 21.03.2019.

Pakovanje 5 x 20ml (5 x 5000 doza): 323-01-00363-18-001 od 21.03.2019.


image