Početna stranica Početna stranica

MAXYL
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


MAXYL 500 mg/g, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1x1 kg

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Laboratorios Karizoo, S.A.


Adresa:

Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades,

11-12, 08140-


Podnosilac zahteva:

Caldes de Montbui, Barcelona, Španija.


ALFAVET DOO

Adresa:

Šumatovačka 137, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ALFAVET DOO

  Šumatovačka 137

  11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Laboratorios Karizoo, S.A.

  Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12, 08140-Caldes de Montbui, Barcelona, Španija.


 2. IME LEKA MAXYL 500 mg/g

  500 mg/g

  Prašak za oralni rastvor

  Za kokoške, ćurke, patke i svinje Amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin, trihidrat 500 mg (ekv. 436 mg amoksicilina)


  Pomoćne supstance:

  Anhidrovana limunska kiselina do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin kod kokošaka, ćuraka i pataka, kao i lečenje pastereloze kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod malih herbivora (kunići, zamorci, hrčkovi, džerbili). Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike, odnosno bilo koje pomoćne supstance.

  Lek se ne daje životinjama sa anurijom ili oligurijom.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakcije preosetljivosti, koje ponekad mogu biti veoma ozbiljne.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške, ćurke, patke i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje u vodi za piće. Rastvor leka (medicinirana voda) se priprema sa svežom pitkom vodom, neposredno pred primenu. Mediciniranu vodu koju životinje ne popiju za 12 sati treba baciti.

  Da bi se osiguralo da životinje konzumiraju mediciniranu vodu, životinjama treba zabraniti pristup drugim izvorima vode za vreme trajanja terapije.

  Pomoću sledeće formule može se izračunati potrebna količina leka (u g) po jednom danu.


  mg leka/kg x prosečna telesna masa (u kg) t.m./dan životinja

  = mg leka/l prosečna količina vode koju konzumira jedna vode za piće životinja u toku jednog dana


  Da bi se obezbedila tačna doza i sprečilo subdoziranje, potrebno je precizno odrediti telesnu masu. Uzimanje medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinje. Da bi se dobila tačna doza koncentraciju amoksicilina traba podesiti prema količini konzumirane vode.


  Pilići

  Preporučena doza iznosi 15 mg amoksicilin-trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 30 mg preparata/kg t.m./dan).

  Terapija traje 3 dana ili (u težim slučajevima) 5 dana.


  Patke

  Preporučena doza iznosi 20 mg amoksicilin-trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 40 mg preparata/kg t.m./dan).

  Terapija traje 3 dana.


  Ćurke

  Preporučena doza iznosi 15-20 mg amoksicilin-trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 30-40 mg preparata/kg t.m./dan).

  Terapija traje 3 dana ili (u težim slučajevima) 5 dana.  image


  Svinje

  Preporučena doza iznosi 20 mg amoksicilin-trihidrata/kg t.m./dan (što odgovara 40 mg preparata/kg t.m./dan).

  Terapija traje 5 dana.


  Nakon završetka terapije, sistem za vodu treba dobro očistiti i oprati od ostataka leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek nije efikasan protiv bakterija koje stvaraju beta-laktamazu.

  Primena leka mora biti zasnovana na prethodno urađenom ispitivanju osetljivosti uzročnika, odnosno antibiogramu. Ukoliko to nije moguće, lečenje treba sprovoditi na osnovu epidemioloških podataka (vezanih za određeni region ili farmu) koji se odnose na osetljivost određenih bakterija. Prilikom primene leka strogo poštovati uputstva data u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, jer bilo koje odstupanje od istih može prouzrokovati razvoj rezistencije ili smanjiti efikasnost.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: Pilići 1 dan

  Patke 9 dana

  Ćurke 5 dana

  Svinje 2 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Uslovi čuvanja:

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Posle otvaranja i rekonstitucije leka u vodi za piće, čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Rok upotrebe: 21 mesec.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 3 meseca.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 12 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Svinje: Uzimanje leka može biti smanjeno, usled prisutnog oboljenja kod jedinki. U slučaju da životinja ne uzima dovoljno medicinirane vode, potrebno je aplikovati parenteralnu terapiju.  image


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  U aboratorijskim ispitivanjima na pacovima pokazano je da amoksicilin ne poseduje teratogena svojstva.

  Lek treba koristiti samo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Za vreme primene leka izbegavati udisanje prašine. Nositi masku za lice za jednokratnu upotrebu (EU standard EN149) ili respirator za višekratnu primenu (EU standard EN140) sa filterom EN143.

  Nositi rukavice za vreme pripremanja i aplikacije medicinirane vode ili hrane.

  Posle primene leka, oprati ruke ili bilo koji drugi deo tela, ukoliko je bio izložen leku.


  Interakcije

  Lek ne treba aplikovati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima, kao što su tetraciklini, makrolidi i sulfonamidi.


  Predoziranje

  Nema podataka o predoziranju leka. Nema specifičnog antidota i tretman je simptomatski.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.06.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesa od 1 kg. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: PET/ALU/PE kesa.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.image


ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: 323-01-00240-18-003 od 11.06.2019.godine


image