Početna stranica Početna stranica

SUVAXYN CIRCO
vakcina koja sadrži inaktivisani rekombinantni himerni cirkovirus svinja tip 1 koji sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2UPUTSTVO ZA LEK


SUVAXYN CIRCO, emulzija za injekciju, 1x100 mL (1x50 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: ZOETIS BELGIUM SA.


Adresa: Belgija, Louvain-la-Neuve, Rue Laid Burniat 1 Podnosilac zahteva: ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO Adresa: Beograd, Vladimira Popovića 38-40image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd, Vladimira Popovića 38-40


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  ZOETIS BELGIUM SA., Belgija, Louvain-la-Neuve, Rue Laid Burniat 1


 2. IME LEKA


  SUVAXYN CIRCO

  vakcina koja sadrži inaktivisani rekombinantni himerni cirkovirus svinja tip 1 koji sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)

  emulzija za injekciju za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani rekombinantni himerni cirkovirus svinja tip 1 koji sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2 2.3-12.4 RP*


  *jedinica relativne potencije određena u ELISA testu kvantifikacije antigena (test potencije in vitro), u poređenju sa referentnom vakcinom


  Adjuvans:

  Skvalan 8µl (0.4%v/v)

  Poloksamer 401 4µl (0.2% v/v)

  Polisorbat 80 0.64µl (0.032%v/v)


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal 0.2 mg


  Ostale pomoćne supstance: kalijum-dihidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-hlorid; kalijum-hlorid; natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat; dinatrijum-tetraborat, dekahidrat; tetranatrijum EDTA; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju svinja starih najmanje 3 nedelje protiv cirkovirusa svinja tipa 2 (PCV2), u cilju smanjenja viremije i titra/količine virusa u limfatičnim tkivima, kao i izlučivanja virusa putem fecesa, uzrokovanih infekcijom cirkovirusom svinja tipa 2.


  Početak imuniteta: 3 nedelje nakon vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 23 nedelje nakon vakcinacije


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često se tokom prva 24 sata nakon vakcinacije javlja prolazni porast telesne temperature (prosečno za 1°C). Kod pojedinih životinja porast telesne temperature u odnosu na onu pre primene vakcine može biti veći od 2°C. Ove promene se spontano povlače tokom 48 sati, bez ikakvog tretmana.

  Povremeno se odmah nakon vakcinacije mogu javiti blage reakcije preosetljivosti, u vidu prolaznih kliničkih simptoma kao što su povraćanje, dijareja ili depresija. Ovi klinički znaci se obično povlače bez lečenja.

  Veoma retko, moguć je razvoj anafilaktičke reakcije. U slučaju pojave ovog tipa reakcija treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.

  Veoma često moguć je razvoj lokalnih reakcija na mestu primene vakcine, u vidu otoka koje mogu pratiti lokalna temperiranost, crvenilo i bol pri palpaciji i koji traju do 2 dana (podaci iz laboratorijskih ispitivanja bezbednosti vakcine). Prečnik lokalne reakcije je najčešće manji od 2 cm. Postmortalni pregled mesta injekcije izveden u okviru laboratorijskih ispitivanja, 4 nedelje nakon primene pojedinačne doze vakcine, pokazao je razvoj blagog inflamatornog odgovora, što je potvrđeno izostankom nekrotičnih promena i malom fibrozom tkiva.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje za tov.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Jedna doza vakcine (2 mL) se prasadi staroj najmanje 21 dan aplikuje u mišiće vrata iza uha.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Bočicu treba dobro protresti pre prve aplikacije vakcine i zatim povremeno tokom postupka vakcinacije prasadi.


  image


  Preporučuje se upotreba višedoznog aplikatora/šprica, koji treba koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača. Vakcina se aplikuje aseptično.


  Tokom stajanja vakcine, može doći do stvaranja tankog crnog taloga, a emulzija se može razdvojiti na dve faze. Nakon protresanja bočice, crni talog nestaje i emulzija ponovo postaje homogena.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C (u frižideru). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Tokom stajanja vakcine može doći do stvaranja crnog taloga, a emulzija se može razdvojiti na dve posebne faze. Nakon protresanja bočice crni talog nestaje i emulzija ponovo postaje homogena.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah


  Ne koristiti ovu vakcinu nakon isteka roka upotrebe (EXP) naznačenog na kartonskoj kutiji i bočici.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene ove vakcine u periodu graviditeta ili laktacije nije utvrđena. Ne primenjivati vakcinu u periodu graviditeta i laktacije.


  Uticaj na fertilnost

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti primene ove vakcine kod priplodnih nerastova. Ne primenjivati vakcinu kod priplodnih nerastova.


  image


  Predoziranje

  Četiri sata nakon primene dvostruke doze vakcine zabeležen je prolazni porast telesne temperature (prosečno za 0,8 °C), Temperatura se tokom 24 sata vraćala u fiziološke granice, bez primene bilo kakvog tretmana. Često je bio zabeležen razvoj lokalne reakcije u vidu otoka (prečnika manjeg od 2 cm) na mestu aplikacije, koji se povlačio spontano u roku od 2 dana.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga odluku o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka treba da donese odgovorni veterinar u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.06.2019.


 15. OSTALI PODACI


Vakcina sadrži inaktivisani rekombinantni himerni cirkovirus svinja tip 1 koji sadrži ORF2 protein cirkovirusa tip 2. Namenjena je za stimulaciju razvoja aktivnog imunskog odgovora protiv PCV2 kod svinja.


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od polietilena visoke gustine zatvorena zapušačem od hlorbutil elastomera i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL (50 doza) vakcine.

Spoljašnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 50 doza (100mL) vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AA07


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00368-18-001 od 10.06.2019.


image