Početna stranica Početna stranica

SOLAMOCTA
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


SOLAMOCTA 697 mg/g, prašak za oralni rasvor, za kokoši, patke i ćurke, 1 x 100 g SOLAMOCTA 697 mg/g, prašak za oralni rasvor, za kokoši, patke i ćurke, 1 x 250g SOLAMOCTA 697 mg/g, prašak za oralni rasvor, za kokoši, patke i ćurke, 1 x 500g SOLAMOCTA 697 mg/g, prašak za oralni rasvor, za kokoši, patke i ćurke, 1 x 1000g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Eurovet Animal Health BV


Adresa: Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA DOO - BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd, Voždovacimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA – PHARMA DOO - BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Eurovet Animal Health BV

  Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija


 2. IME LEKA SOLAMOCTA 697 mg/g

  Amoksicilin (697 mg/g)

  Prašak za oralni rastvor

  za kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g prašaka sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin 697 mg (što odgovara 800 mg amoksicilin trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-karbonat, bezvodni; koloidni silikat, bezvodni; natrijum-citrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija kokoši, pataka i ćurki uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na penicilin ili na druge supstance iz grupe ß- laktama, ili bilo koje druge pomoćne supstance.

  Ne sme se primenjivati kod konja, kunića, glodara, zamorčića, hrčka ili skočimiša, kao i drugih malih biljojeda.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu uzrokovati reakcije preosetljivosti koje povremeno mogu biti ozbiljne.  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u vodi za piće. Neposredno pre primene treba pripremiti svež rastvor. Neiskorišćen rastvor vode i leka treba odbaciti nakon 12 sati. Kako bi se osigurao unos vode sa lekom, životinje ne smeju imati pristup drugim zalihama vode tokom lečenja. Za izračunavanje potrebne koncentracije leka u vodi za piće može se koristiti sledeća formula (u miligramima leka po litru vode za piće):


  _mg leka po kg TM/dan prosečna TM (kg)

  X životinja koje se tretiraju


  = mg leka po litri vode za piće

  prosečni dnevni unos vode (litara) po životinji na dan


  Pilići

  Preporučena doza je 13,1 mg amoksicilina (što odgovara 18,8 mg leka) po kg telesne mase u trajanju od 3 dana ili kod težih slučajeva u trajanju od 5 dana.


  Patke

  Preporučena doza je 17,4 mg amoksicilina (što odgovara 25 mg leka) po kg telesne mase u trajanju od 3 uzastopna dana.


  Ćurke

  Preporučena doza je 13,1-17,4 mg amoksicilina (što odgovara 18,8 do 25 mg leka) po kg telesne mase u trajanju 3 dana ili kod težih slučajeva u trajanju od 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako bi se obezbedila tačna doza i izbeglo subdoziranje, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu. Unos vode sa veterinarskim lekom zavisi od kliničkog stanja ptica. Kako bi se dobila ispravna doza, koncentraciju amoksicilina treba prilagoditi prema unosu vode za piće.

  Nakon završetka perioda lečenja potrebno je adekvatno očistiti sistem za napajanje vode kako bi se izbegao unos subterapijskih količina aktivne supstance.

  Maksimalna rastvorljivost leka u vodi pri temperaturi od minimalno 10°C je oko 6 g/L u roku od 10 minuta. Pri nižim temperaturama (4°C), maksimalna rastvorljivost je oko 5 g/L u roku od 10 minuta.  image


 10. KARENCA


  Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan Patke (meso i jestiva tkiva): 9 dana Ćurke (meso i jestiva tkiva): 5 dana

  Nije odobrena primena kod nosilja konzumnih jaja u intervalu od 3 nedelje od pronošenja pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Kesicu držite čvrsto zatvorenu nakon prvog otvaranja kako bi sadržaj zaštitili od vlage.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 36 meseci.

  Uslovi čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od vlage.


  Rok upotrebe posle razblaženja u vodi za piće za životinje: 12 sati.

  Uslovi čuvanja medicinirane vode: na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kod primene leka treba uzeti u obzir službene, nacionalne i regionalne antimikrobne politike. Primena leka treba da se zasniva na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih kod životinja. Ako to nije moguće, lečenje se treba zasnivati na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) epidemiološkim informacijama o podložnosti ciljnih bakterija. Korišćenje leka na način koji nije opisan u uputstvu za lek može povećati učestalost rezistencije bakterija na amoksicilin pa može smanjiti njegovu efikasnost.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati udisanje prašine.

  Treba nosisti jednokratnu polumasku sa respiratorom u skladu sa Evropskim standardom EN149 ili višekratni respirator u skladu sa Evropskim standardom EN140 sa filtrom u skladu sa EN143.

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati reakcije preosetljivosti, koje povremeno mogu biti ozbiljne. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. U slučaju dodira sa kožom ili očima, izložene delove treba odmah isprati sa vodom.

  • Ne rukujte ovim proizvodom ako znate da ste alergični na ovaj lek ili ako ste bili upozoreni da ne radite sa takvim preparatima.

  • Sa ovim lekom treba rukovati pažljivo kako bi se izbeglo izlaganje, preduzimajući sve preporučene mere opreza.   image


  • Ako se nakon izlaganja razviju simptomi kao što je osip na koži, treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje. Oticanje lica, usta ili očiju, ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Nakon upotrebe treba oprati ruke.


   Predoziranje

   Nisu poznati simptomi.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

   U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama (pacovi, kunići) nisu dokazana nikakva teratogena, fetotoksična ili maternotoksična dejstva amoksicilina. Primenu veterinarskog leka treba zasnivati isključivo na proceni odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.


   Interakcije

   Baktericidno delovanje amoksicilina poništava delovanje lekova sa bakteriostatskim dejstvom, kao što su tetraciklini, makrolidi i sulfoanamidi.


   Inkompatibilnost

   U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.12.2017.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: PET/PE/ALU/PE kesica/kesa.

Veličina pakovanja: 1 x 100 g; 1 x 250 g; 1 x 500 g; 1 x 1000 g.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: 1x100g: 323-01-00123-17-001 od 27.12.2017.

1x250g: 323-01-00122-17-001 od 27.12.2017.

1x500g: 323-01-00121-17-001 od 27.12.2017.

1x1000g: 323-01-00124-17-001 od 27.12.2017.


image