Početna stranica Početna stranica

Resflor
florfenikol, fluniksin


UPUTSTVO ZA LEKResflor, rastvor za injekciju, (300mg + 27.4mg)/mL, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vet Pharma Friesoythe GmbH,


Adresa: Sedelsberger Str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka

Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd, Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vet Pharma Friesoythe GmbH,

  Sedelsberger Str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka


 2. IME LEKA RESFLOR

  florfenikol, fluniksin (300mg + 27.4mg) rastvor za injekciju

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekcije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 300.0mg

  Fluniksin meglumin 27.4mg (ekvivalent za 16.5mg slobodnog fluniksina)


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150.00mg

  Ostale pomoćne supstance:

  N-metil-2-pirolidon; limunska kiselina, anhidrovana; polietilenglikol 300


 4. INDIKACIJE


  Terapija respiratornih boelsti goveda (BRD) izazvanih bakterijama osetljivim na florfenikol:

  Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne daje se odraslim bikovima namenjenim za priplod.

  • Ne daje se mlečnim kravama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

  • Ne daje se kravama tokom graviditeta.

  • Ne daje se životinjama sa smanjenom funkcijom jetre i bubrega.

  • Ne primenjivati kod životinja ako postoji opasnost krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, ili poremećaj u hemostazi.

  • Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih oboljenja


   image


  • Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lokalna reakcija tkiva na mestu aplikacije leka se javlja u vidu otoka nakon 2-3 dana, koji se zadržavaju 15 do 36 dana nakon aplikacije leka.

  Uglavnom, može doći do blage iritacije potkožnog tkiva. Retko je zabeleženo proširenje do mišićnog tkiva, samo u nekoliko slučajeva. Do 56. dana nakon aplikacije nisu zabeležena velika oštećenja koja bi zahtevala bilo kakvo odbacivanje tkiva pri klanju.

  Lek može ispoljiti nefrotoksična dejstva ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama.


  Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo obavestite vašeg veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Resflor, rastvor za injekciju, daje se subkutanom injekcijom u dozi od 40mg fl orfenikola i 2.2mg fluniksina na kg telesne mase (2mL leka Resflor na 15kg telesne mase), jednokratno.

  Količina leka koji se aplikuje na jedno mesto ne treba da bude veći od 10mL.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučljivo je tretiranje životinja u ranim fazama bolesti, a zatim je potrebno proceniti odgovor na terapiju 48 časova nakon injekcije. Antiinflamatorna komponenta leka Resflor, fluniksin, može maskirati slab bakteriološki odgovor na florfenikol tokom 24 časa nakon injekcije. Ukoliko se klinički znaci respiratornog oboljenja zadrže ili se pojačaju, ili ukoliko dođe do recidiva, potrebno je promeniti terapiju i uvesti drugi antibiotik, te nastaviti sa njom sve dok se klinički znaci oboljenja ne povuku.

  Injekcije treba aplikovati isključivo u vrat.

  Pre izvlačenja svake doze prebrisati gumeni zatvarač alkoholom. Koristiti suvu sterilnu iglu i špric. Da bi se omogućilo adekvatno doziranje i izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 46 dana


  Ne primenjivati kod krava u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi. Ne primenjivati kod krava u laktaciji i tokom perioda zasušenja.


  image


  Ne primenjivati kod gravidnih krava čije će se mleko koristiti u ishrani ljudi 2 meseca pre očekivanog partusa.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperturi do 25 °C. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine, na temperaturi od 25 °C.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek primenjivati tek nakon urađenog antibiograma, u strogo preporučenim dozama.

  Pri primeni leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Neadekvatna primena leka može povećati prevalenciju bakterija otpornih na florfenikol i amfenikole. Ne koristiti tamo gde se javlja rezistencija na florfenikol.

  Lek može ispoljiti nefrotoksična dejstva ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama. Ponovljena dnevna doza kod teladi može izazvati kod erozije sirišta. Bezbednost primene leka nije dokazana kod teladi starosne grupe od 3 nedelje ili manje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Koristiti suve, sterilne igle i špriceve.

  Pre izvlačenja svake nove doze leka iz bočice, prebrisati čep alkoholom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt sa lekom ukoliko postoji preosetljivost na propilen glikol ili polietilen glikole.

  U slučaju samoaplikacije leka, odmah potražite savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu. Izbegavati direktni kontakt preparata sa kožom, ustima ili očima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne primenjuje kod krava tokom graviditeta.

  Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Interakcije

  • Ne daje se istovremeno sa nefrotoksičnim lekovima.

  • Ne daje se sa drugim aktivnim supstancama sa visokim afinitetom vezivanja za proteine, jer može doći do kompeticije vezivanja sa fluniksinom i izazvati toksične efekte.

  • Ne davati druge nesteroidne antiinflamatorne lekove istovremeno sa lekom Resflor u intervalu od 24 sata pre početka njegove primene.

  • Ne daje se istovremeno sa drugim antiinflamatornim lekovima ili neposredno nakon davanja antiinflamatornog leka.

  • Ne daje se paraleleno sa NSAIL i glukokortikosteroidima.


   image


   Predoziranje

   Treba voditi računa da ne dođe do predoziranja. Ukoliko se daju trostruke ili petostruke doze leka, 3 puta tokom trajanja tretmana može doći do smanjenog unosa hrane. Grupa kojoj je data petostruka doza od preporučene imala je za posledicu smanjenje telesne mase, kao i smanjen unos vode. Može doći do iritacije gastrointenstinalnog trakta.


   Inkompatibilnost

   U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.03.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od stakla zapremine 100mL sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01BA99

Broj dozvole: 323-01-00360-17-001 od 16.03.2018.


image