Početna stranica Početna stranica

Plerion 10
pirantel, oksantel, prazikvantel

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Plerion 10, tablete za žvakanje, 20 x 8 tableta

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet GesmbH.


Adresa: Siemensstrasse 107, Beč, Austrija Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, Beč, Austrija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Marlo farma d.o.o., Hektorovićeva 20a, Beograd


 2. IME LEKA


  Plerion 10

  pirantel, oksantel, prazikvantel (50 mg + 200 mg + 50 mg) tableta za žvakanje

  psi


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta za žvakanje sadrži:


  Aktivne supstance:

  pirantel (u obliku embonata) 50 mg

  oksantel ( u obliku embonata) 200 mg

  prazikvantel 50 mg


  Pomoćne supstance: aroma svinjske jetre; polietilenglikol 3350; saharoza; aspartam; natrijum laurilsulfat; magnezijum-stearat; ulje soje, prečišćeno; glicerol; kukuruzni skrob


 4. INDIKACIJE


  Za tretman pasa protiv parazitske infestacije sa sledećim vrstama adultnih stadijuma nematoda i cestoda:

  Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Muticeps multiceps, Echinococcus spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod pasa mlađih od 2 meseca starosti. Ne primenjivati lek kod pasa telesne mase ispod 5 kg.

  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na bilo koju komponentu preparata.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima nakon tretmana se mogu javiti povraćanje i dijareja. Iako nije uočena u ispitivanjima izvedenim sa ovim preparatom, anoreksija se može javiti kao česta neželjena reakcija kod preparata koji sadrže prazikvantel.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Daje se jednokratno peroralnim putem.


  Minimalna preporučena doza iznosi 5 mg pirantela + 20 mg oksantela + 5 mg prazikvantela po kg telesne mase.

  Primeniti odgovarajuću veličinu tablete i broj u skladu sa šemom doziranja po kg telesne mase.


  Telesna masa pasa

  Broj tableta leka Plerion 10

  5-10 kg

  1

  11-20 kg

  2

  21-30 kg

  3

  31-40 kg

  4

  41-50 kg

  5

  51-60 kg

  6

  61-70 kg

  7


  Tablete za žvakanje imaju prijatan ukus i većina pasa ih dobrovoljno uzima. Tablete se mogu dati direktno ili uz hranu.


  Da bi se obazbedilo pravilno doziranje, telesna masa treba biti što preciznije izmerena.

  Ehinokokoza predstavlja rizik za ljude. Pošto je ehinokokoza oboljenje obavezno za prijavljivanje Medjunarodnoj organizaciji za zaštitu zdravlja životinja (OIE), od relevantnih stručnjaka treba obezbediti vodiče za tretman, praćenje i zaštitu ljudi.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod nekih životinja se može se dogoditi da Ancylostoma caninum i Toxocara canis neće biti potpuno odstranjene tretmanom, što može za posledicu imati i dalje postojanje rizika od izbacivanja jaja u spoljašnju sredinu. Uputno je pratiti stanje pregledom fecesa i u zavisnosti od rezultata pristupiti tretmanu sa nekim nematocidnim preparatom. Kod iznurenih ili teško inficiranih životinja, proizvod primeniti samo na osnovu procene rizika od strane odgovornog veterinara.


  Kada je prisutna infekcija sa D. caninum, istovremeni tretman protiv prelaznih domaćina, kao što su buve i pavaši se smatra preventivom re-infekcije.

  Pse koji se drže zajedno ili u uzgajivačnicama treba tretirati istovremeno.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne primenjivati istovremeno sa levamizolom, piperazinom ili inhibitorima holinesteraze.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene ovog preparata nije ustanovljena za kuje u toku graviditeta i laktacije. Laboratorijske studije na pacovima i zečevima nisu pokazale teratogen, fetotoksičan ili maternotoksičan efekat. Upotrebljavati kod životinja u graviditetu i laktaciji samo na osnovu procene rizika odgovornog veterinara.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Prilikom rukovanja sa preparatom ne konzumirati hranu ili piće. Temeljno oprati ruke vodom i sapunom odmah nakon primene preparata.

  Ovaj veterinarski lek može izazvati iritaciju očiju; treba izbegavati svaki kontakt sa očima tokom primene ovog preparata. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta sa očima isprati odmah sa dosta vode. Ukoliko dođe do slučajne ingestije, odmah potražiti lekarski savet i lekaru pokazati pakovanje ili uputstvo.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 20 blistera po 8 tableta Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP52AA51

Broj dozvole: 323-01-209-10-001 od 01.08.2011.