Početna stranica Početna stranica

Tiacor CTC plus
tiamulin, hlortetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Tiacor CTC plus, premiks za mediciniranu hranu, 33.3 mg/g+100 mg/g, 1x 1 kg Tiacor CTC plus, premiks za mediciniranu hranu, 33.3 mg/g+100 mg/g, 1x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA Tiacor CTC plus

  33.3 mg/g+100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  tiamulin, hlortetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33.3 mg

  Hlortetraciklin 100 mg

  (u obliku hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Kukuruzni skrob


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

  • Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije.

  • Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis (Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE), proliferativna enteropatija.

  • Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti. Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja monenzinom, narazinom ili salinomicinom.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu), kao ni priplodnim nerastovima.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja se veoma retko mogu javiti prolazni eritem, pruritis i drugi znaci preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje i povraćanja. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u hranu


  Doziranje:

  Prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg premiksa (odgovara 66.6 g tiamulin fumarata i 200 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.

  Prasad preko 8 nedelja starosti: 3 kg premiksa (odgovara 99.9 g tiamulin fumarata i 300 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.

  Kod teških infekcija koje traju duže prasadima do 8 nedelja davati i 3 kg, a starijim i 4.5 kg premiksa na tonu hrane odnosno 300 g ili 450 g na 100 kg hrane.

  Terapija traje 7 do 10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva:10 dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana na temperaturi 25°C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana na temperaturi 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu).


  Interakcije

  Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, narazin, salinomicin), a hlortetraciklin sa solima kalcijuma, gvožđa i magnezijuma jer gradi helate.


  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine i male toksičnosti predoziranje tiamulina i hlortetraciklina je veoma retko.


  Inkompatibilnost

  Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, narazin, salinomicin), a hlortetraciklin sa solima kalcijuma, gvožđa i magnezijuma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na sulfonamide, tetracikline i/ili aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.12.2020.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje 1 x 1 kg i 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa koja sadrži 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu. Spoljašnje pakovanje: beli polipropilenski kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg premiksa za mediciniranu hranu i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01RA90

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x1 kg: 323-01-00131-20-001 od 02.12.2020.

1x10 kg: 323-01-00132-20-001 od 02.12.2020.


image