Početna stranica Početna stranica

Ovarelin
gonadorelinUPUTSTVO ZA LEK


Ovarelin, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CEVA SANTE ANIMALE


Adresa: 10 Avenue de la Ballastiere, Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CEVA SANTE ANIMALE

  10 Avenue de la Ballastiere, Libourne, Francuska


 2. IME LEKA Ovarelin

  50 mikrograma/mL rastvor za injekciju za krave i junice gonadorelin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  gonadorelin 50 mikrograma (mcg) (u obliku gonadorelin diacetat tetrahidrata)


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 15 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Kalijum-dihidrogenfosfat; dikalijum-fosfat; natrijum-hlorid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Terapija odložene ovulacije (ponavljano osemenjavanje, povađanje). Povađanje kod krava i junica predstavlja višekratno osemenjavanje (dva ili tri puta) a da pri tome one ne ostanu steone, uprkos redovnom ciklusu (svakih 18 do 24 dana) sa jasno ispoljenim kliničkim simptomima i bez promena na reproduktivnim organima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne aplikovati kravama na kraju ovulacionog ciklusa i u slučaju infektivnih oboljenja i drugih poremećaja zdravstvenog stanja životinja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Poremećaji estralnog ciklusa.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena pomoću sledeće konvencije:

  • Vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • Česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • Povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • Retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)

  • Veoma retke (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave i junice


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena.

   1. mg gonadorelina po životinji jednokratno ili 2 mL leka Ovarelin po životinji. GnRH se aplikuje tokom estrusa.

    Da bi se povećao procenat gravidnih životinja, treba slediti sledeći raspored aplikacije preparata i veštačkog osemenjavanja:

    • aplikovati preparat 4 - 10 sati posle detekcije estrusa

    • preporučuje se da interval izmedju aplikacije i osemenjavanja iznosi najmanje 2 sata

    • osemenjavanje treba izvesti u skladu sa uobičajenim preporukama, odnosno 12 - 24 sata posle otkrivanja estrusa


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod krava i junica koje su više puta osemenjavane primećeno je da nizak nivo LH pre ovulacije prouzrokuje odloženu ovulaciju. Aplikacija GnRH tokom estrusa povećava spontani LH pik i sprečava pojavu odložene ovulacije.


  Za pravilnu upotrebu leka pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 0 (nula) dana Mleko: 0 (nula) dana  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Lek čuvati zaštićen od delovanja direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Na odgovor mlečnih krava na protokole sinhronizacije estrusa može uticati fiziološko stanje u vreme lečenja, koje uključuje starost krave, telesno stanje i interval teljenja. Odgovori na lečenje nisu jednaki ni među kravama u stadima. Tamo gde je period lečenja progesteronom uključen u protokol, procenat krava koje ulaze u estrus u određenom periodu obično je veći nego kod nelečenih krava, a sledeća lutealna faza je normalnog trajanja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Potreban je oprez prilikom rukovanja ovim lekom kako bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje. U slučaju samoubrizgavanja, odmah zatražite savet lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu. Ako rastvor slučajno dođe u dodir sa kožom ili očima, obilno isprati vodom.

  Trudnice, žene koje pokušavaju da zatrudne, kao i žene koje uzimaju lekove za kontracepciju moraju pažljivo rukovati ovim lekom.

  Osobe koje su preosetljive na analoge GnRH moraju izbegavati kontakt sa ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  U laboratorijskim studijama na zečevima i pacovima nije evidentirano teratogeno ili embriotoksično dejstvo preparata. U studijama kod krava koje su primale preparat tokom ranog graviditeta nisu primećeni negativni efekti na goveđim embrionima. Postoji vrlo mala verovatnoća da će nenamerna aplikacija preparata gravidnim životinjama izazvati neželjena dejstva.

  Lek se može koristiti tokom laktacije.


  Interakcije

  Primećen je sinergistički efekat u slučaju kombinovane aplikacije i FSH, posebno kod životinja sa poremećajima puerperijuma. Istovremena aplikacija humanog ili ekvinog horiogonadotropina može dovesti do hiperfunkcije jajnika.


  Predoziranje

  Primenom 5 puta većih doza od preporučene u trajanju od 1-3 dana, nisu primećeni ni lokalni ni sistemski klinički simptomi predoziranja.


  image


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (tip II ), sa 20 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od hlorbutil gume, aluminijumskom kapicom i flip off poklopcem.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica sa 20 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00252-20-001 od 10.03.2021. godine


image