Početna stranica Početna stranica

Maprelin
peforelin


UPUTSTVO ZA LEK


Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mL Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VEYX - PHARMA GMBH

Adresa: Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka

Podnosilac zahteva: SI POLJOVET D.O.O.- Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI POLJOVET D.O.O.- Beograd

  Bulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka


 2. IME LEKA Maprelin

  0.075mg/mL rastvor za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice) peforelin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Aktivna supstanca:

  peforelin 0.075 mg/mL

  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 1.0 mg/mL


  Ostale pomoćne supstance:

  natrijum-hidroksid, glacijalna sirćetna kiselina, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za zootehničku primenu tretiranja grupe ili stada.

  • Indukcija estrusa kod krmača nakon zalučenja.

  • Indukcija estrusa kod polno zrelih mladih svinja nakon predhodne inhibicije ciklusa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne koristiti kod polno nezrelih jedinki, u slučaju steriliteta ili u slučaju postojanja poremećaja opšteg zdravstvenog stanja. Ne koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji od ekscipijenasa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


Nisu primećena.image


Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Svinje (krmače i nazimice)


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Prvopraskinje 24 h nakon zalučenja prasadi Višepraskinje 24 h nakon zalučenja prasadi

Nazimice 48 h nakon termina medicinske inhibicije ciklusa

37.5 mcg = 0.5 mL 150 mcg = 2.0 mL 150 mcg = 2.0 mL


9.


UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Za intramuskularnu aplikaciju. Jednokratna primena.


10.


KARENCA

Svinje :

Meso i iznutrice 0 dana


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi frižidera (2˚C- 8˚C), u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja bočice: na temperaturi frižidera (2˚C- 8˚C), u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice: 28 dana


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se upotreba Maprelin-a tokom graviditeta i laktacije. Laboratorijska ispitivanja na miševima su dokazala mogućnost pojave teratogenog efekta. Ne davati lek životinjama tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobama koje su osetljive na analoge GnRH ne preporučuje se da rukuju ovim preparatom, kao i trudnicama zbog mogućeg teratogenog efekta, što je dokazano u ogledima na miševima. U slučaju


  image


  uboda injekcionom iglom, treba se obratiti lekaru i pokazati uputstvo za upotrebu leka. Ako dodje do kontakta sa kožom, to mesto temeljno oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta s očima, dobro isprati vodom


  Interakcije:

  Istovremena terapija Maprelin-om i PMSG ili hCG može dovesti do prejake stimulacije jajnika. Inhibicija ciklusa lekovima pre aplikacije Maprelin-a, nema uticaja na njegovo dejstvo ukoliko se aplikuje u preporučenim vremenskim intervalima.


  Inkompatibilnost:

  Maprelin ne treba mešati sa drugim lekovima u istom špricu.


  Predoziranje:

  Nisu primećena neželjena dejstva kod svinja ni nakon trostrukog predoziranja najvišom preporučenom dozom.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.02.2021.


 5. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (I hidrolitička grupa) sa 10mL ili 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijskim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA95

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x10 mL: 323-01-00271-20-001 od 01.02.2021.

1x50 mL: 323-01-00272-20-001 od 01.02.2021.


image