Početna stranica Početna stranica

Vitamin AD3E S
retinol, holekalciferol, tokoferolUPUTSTVO ZA LEK


image

VITAMIN AD3E S, rastvor za injekciju, 50000 i.j./mL + 25000 i.j./mL + 20 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Vitamin AD3E S

  retinol, holekalciferol, tokoferol (50000 i.j./mL + 25000 i.j./mL + 20 mg/mL)

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse, mačke, kokoške, patke, ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Retinol palmitat.............................50.000 i.j.

  Holekalciferol................................25.000 i.j.

  α-tokoferil acetat............................20 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum metabisulfit 1,0 mg

  Natrijum benzoat 1,0 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Polisorbat 80; natrijum citrat; limunska kiselina, monohidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta.  image


  Daje se i kod stresnih stanja, i kao potporna terapija kod raznih bolesti. Isto tako, indikovan je i kod hipo i avitaminoza, degenerativne miopatije, distrofije jetre, rahitisa, osteomalacije, tetanija, keratita, kokošijeg slepila, steriliteta kod ženki i u fazi rekonvalescencije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle i.m. primene na mestu uboda može se javiti lokalna prolazna reakcija (otok, bol), a u nekim slučajevima moguća je i anafilaktička reakcija.Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza, može doći do pojave neželjenih efekata, koji su pre svega posledica hipervitaminoze izazvane vitaminom A i vitaminom D (anoreksija, nauzeja, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se aplikuje intramuskularno, a kod živine peroralno pomešan u vodi za piće.


  Vrsta životinje (sisari)

  Količina leka u ml / kg t.m.

  goveda, konji

  3 - 5 ml / 100 kg t.m.,

  telad, ždrebad, ovce, koze, svinje

  5 ml / 50 kg t.m.

  prasad, jagnjad, jarad

  3 ml / 25 kg t.m.

  psi, mačke

  0,5 ml / 5 kg t.m.


  Vrsta životinje (živina)

  Količina leka u void za piće

  pilići – 100 jedinki t.m. ≈ 1 kg

  10 ml

  pačići, ćurići – 100 jedinki t.m. 1 kg

  20 ml

  kokoške nosilje - 100 jedinki

  20 - 30 ml

  patke – 100 jedinki

  30 - 40 ml

  ćurke – 100 jedinki

  70 - 80 ml


  Preporučeno doziranje se odnosi na jednokratni tretman, koji se može ponavljati svaka 2-3 meseca. Ukoliko se vitamini daju kao potporna terapija, može se ponavljati u nedeljnim intervalima do potpunog ozdravljenja.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod intramuskularnog aplikovanja velike količine leka, ukupnu količinu aplikujte podeljenu na više injekcionih mesta.

  Kod peroralnog davanja, lek dajte sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremite svež rastvor.


 10. KARENCA


  Meso: 28 dana.

  Mleko: 0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 1 godina

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 sata, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posle duže primene visokih doza mogu se javiti znaci hipervitaminoze D i/ili A vitamina. Retinol smanjuje antiinflamatorno dejstvo glukokortikoida.

  Barbiturati skraćuju biološko poluvreme holekalciferola. Tokoferol je izraziti sinergist sa selenom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom na to da ispitivanja vršena na laboratorijskim životinjama ukazuju na teratogene efekte vitamina A, primena ovog leka u periodu graviditeta se preporučuje u slučajevima kada je deficit vitamina potvrđen.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Tokom rukovanja preparatom ne treba da pijete, jedete ili pušite. Posle upotrebe operite ruke vodom i sapunom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.04.2013.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje :

Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja :Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod : QA11JA••

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00480-17-001 od 14.06.2018. godine


image