Početna stranica Početna stranica

Tilmovet 30%
tilmikozinUPUTSTVO ZA LEKTilmovet 30%, rastvor za injekciju, 300 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O,

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVET JSC,

  39 Petar Rakov Street, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA Tilmovet 30%

  300 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda tilmikozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tilmikozin 300.00 mg

  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 250.00 mg

  Benzilalkohol 10.00 mg


  Ostale pomoćne supstance: fosforna kiselina 85% ; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Terapija respiratornih infekcija goveda izazvanih sa Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) hemolytica, kao i kod infekcija izazvanih sa Haemophylus somnus, Histophylus spp.

  Terapija infekcija povezanih sa goveđim respiratornim sindromom (BRD) udruženih sa Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) hemolytica.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne aplikovati intravenski i intramuskularno. Ne aplikovati drugim životinjskim vrstama osim kod goveda. Ne primenjivati kod krava u laktaciji. Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koji ekscipijens.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se može pojaviti na mestu aplikacije meki difuzni otok koji spontano nestane za par dana. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Samo za subkutanu primenu.

  Jednokratno, u dozi od 10 mg /kg telesne mase, odnosno 1 mL injekcionog rastvora na 30 kg telesne mase. Preparat se aplikuje subkutano u predelu vrata, donja trećina na levoj strani vrata ( daleko od krvnih sudova) Izvući potrebnu dozu iz bočice i odvojiti špric od igle, ostavljajući iglu u bočici. Kada se leči grupa životinja, ostaviti iglu u bočici da bi se uzele sledeće doze. Fiksirati životinju i ubaciti odvojeno iglu na mesto aplikacije, po mogućstvu u kožni nabor iznad grudnog koša iza ramena. Pričvrstiti špric na iglu i ubrizgati u bazu kožnog nabora.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat ne aplikovati intravenski. Ne aplikovati više od 10 mL po jednom mestu aplikacije. Tilmikozin je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima, kao što su peroksidi, permanganati i druga sredstva.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 70 dana nakon poslednje aplikacije.

  Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, uoriginalnom pakovanju,zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Ne postoje


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat ne aplikovati intravenski i intramuskularno. Ne aplikovati vise od 10 mL po jednom mestu aplikacije. Kad god je to moguće, primena leka treba da se zayniva na reziltatima antibiograma.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Posebna upozorenja za korisnika:  D

  o d a


  n e


  m e


  e


  o p


  e

  image

  APLIKACIJA TILMIKOZINA KOD LJUDI MOŽE IMATI SMRTNI ISHOD KAKO BI SE IZBEGLO SLUČAJNO SAMOUBRIZGAVANJE TREBA PRIMENITI

  KRAJNJI OPREZ I PRIDRŽAVATI SE PRECIZNO UPUTSTVA ZA PRIMENU LEKA I SLEDEĆIH SMERNICA:

  t

  • Ovaj lek sme da primenjuje isključivo veterinar.

  • Nikada ne nositi špric napunjen lekom Tilmovet 30% na koji je postavljena igla. Iglu treba staviti na špric samo kada se špric puni ili kada se lek aplikuje. U svim drugim slučajevima iglu i špric treba držati odvojeno.

  • Ne koristiti opremu za automatsku aplikaciju.

   r Obezbediti da životinje budu odgovarajuće fiksirane, uključujući životinje koje se nalaze u blizini.

   • Ne raditi samostalno prilikom primene leka Tilmovet 30%.

   • U slučaju samoubrizgavanja ODMAH SE OBRATITI LEKARU i poneti bočicu leka i Uputstvo za lek sa sobom. Staviti hladnu oblogu (ne led direktno) na mesto aplikacije.

   r


   Dodatne mere opreza:

   • Prilikom primene izbegavati kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima. Ako do toga dođe, mesto kontakta treba odmah isprati vodom.

   • Leko može izazvati reakciju preosetljivosti pri kontaktu sa kožom. Posle svake primene leka treba oprati ruke.


   image

   NAPOMENA ZA LEKARA


   APLIKACIJA TILMIKOZINA KOD LJUDI JE POVEZANA SA SMRTNIM ISHODOM


   Glavno toksično dejstvo se ispoljava na kardiovaskularnom sistemu, a ono može biti posledica blokade klacijumovih kanala. Intravensku primenu kalcijum hlorida treba razmotriti samo ako je potvrđeno da je doslo do ubrizagavanja tilmikozina. U ispitivanjima na psima, tilmikozin je imao negativni inotropni efekat, sa posledičnom tahikardijom i smanjenjem arterijskog krvnog pritiska i arterijskog pulsa.

   NE DAVATI ADRENALIN ILI BETA ADRENERGIČKE ANTAGONISTE KAO ŠTO JE


   image


   image

   PROPRANOLOL.

   Kod svinja, uginuća uzrokovana tilmikozinom su potencirana primenom adrenalina. Kod pasa, intravenska primena kalcijum hlorida je imala pozitivan efekat na inotropno stanje leve komore i dovela do nekih poboljšanja u krvnom pritisku i tahikardiji. Pretklinički podaci i izolovani klinički izveštaji ukazuju da infuzija kalcijum hlorida kod ljudi može pomoći u reverziji tilmikozinom uzrokovanih promena u krvnom pritisku i srčanim otkucajima. Treba razmotriti i primenu dobutamina zbog njegovog pozitivnog inotropnog dejstva, iako nema uticaj na tahikardiju. Kako se tilmikozin nekoliko dana zadržava u tkivima, treba pažljivo pratiti stanje kardiovaskularnog sistema i obezbediti odgovarajuću potpornu terapiju. Lekarima koji leče pacijente izložene tilmikozinu se savetuje da kontaktiraju Nacionalni centar za kontrolu trovanja.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

   Ne primenjivati kod krava u graviditetu i laktaciji.


   Predoziranje:

   Višekratna aplikacijavisokih doza subkutano kod goveda dovela je do pojave umerenih promena na elektrokardiogramu koje su udružene sa malim poljima fokalne nekroze na miokardu, edemom na mestu aplikacije i smrtnim ishodom.


   Inkompatibilnost:

   Tilmikozin je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima, kao što su peroksidi, permanganati i druga sredstva.


   Interakcije:

   Ne primenjivati sa baktericidnim lekovima. Istovremena primena sa adrenalinom može biti fatalna.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu:

   Kada se koristi na propisan nači, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.10.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. Samo za profesionalnu primenu.

ATCvet kod: QJ01FA91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00152-20-001 od 22.10.2020.


image