Početna stranica Početna stranica

Amoximed LA
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


Amoximed LA, suspenzija za injekciju 1 x 100 mL Amoximed LA, suspenzija za injekciju 24 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica

Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd

  Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Amoximed LA, 150 mg/mL

  suspenzija za injekciju za svinje i goveda amoskicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Amoskicilin 150 mg

  (u obliku amoksicilin, trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 10 mg

  Butilhidroksitoluen 1 mg


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum monostearat, trigliceridi srednje dužine lanca.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje infekcija svinja i goveda izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin. Jednokratna aplikacija ove specifične formulacije leka obezbeđuje prolongirani antimikrobni efekt amoksicilina.

  Amoksicilin efikasno deluje na veliki broj grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Proteus spp. i dr.  image


  Lek je indikovan za lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog trakta, lečenje infekcija mekih tkiva i kože, kao i preveniranje postoperatinih infekcija (tretman pre hirurških zahvata) izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koristiti kod malih herbivora (kunića, zamoraca, hrčaka i dr.).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.

  Moguća je lokalna reakcija na mestu aplikacije, koja spontano prolazi.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.


  Doza amoksicilina iznosi 15 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka Amoximed LA na 10 kg telesne mase. Preračunati potrebni volumen leka iznosi:

  Svinje 5 mL/50 kg t.m.

  Goveda 10 mL/100 kg t.m.

  Lek se aplikuje jednokratno intramuskularno, a po potrebi aplikacija se može ponoviti posle 48 sati. Za ponovljenu aplikaciju uvek koristiti drugo injekciono mesto.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe bočicu sa lekom dobro promućkati.

  Ukoliko potrebni preračunati volumen leka prelazi 15 m L kod goveda i 10 mL kod svinja, treba ga podeliti i aplikovati na dva različita mesta.

  Za ponovljenu aplikaciju uvek koristiti drugo injekciono mesto. Posle svake aplikacije izmasirati mesto injeciranja.  image


 10. KARENCA


  Meso svinje: 16 dana od poslednje primene leka Meso goveda: 23 dana od poslednje primene leka.

  Mleko tretiranih krava nije za ljudsku upotrebu 3 dana od poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko potrebni preračunati volumen leka prelazi 15ml kod goveda i 10ml kod svinja, treba ga podeliti i aplikovati na dva različita mesta.

  Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koristiti kod malih herbivora (kunića, zamoraca, hrčaka i dr.).


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Interakcije

  Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.  image


  Predoziranje

  Amoksicilin je bezbedan antibiotik sa širokim terapijskim indeksom i do predoziranja dolazi veoma retko.


  Inkompatibilnost

  Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.05.2020.


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje: providna staklena boca od 100 mL sa zatvaračem od bromobutil gume i aluminijumskom zaštitnom kapicom, preko koje se nalazi flip off kapsula.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 bočicom ili 24 bočice i Uputstvom za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 100 mL: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020.

24 x 100 mL: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020.image