Početna stranica Početna stranica

Pestigon Spot On - za mačke
fipronilUPUTSTVO ZA LEKPestigon Spot On – za mačke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0.5 mL, 4 x 0.5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. NORBROOK LABORATORIES LTD.


2. GENERA d.d.


Adresa: 1. Station Works, County Down, Newry, Severna Irska, Velika Britanija


2. Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok, Kalinovica, Hrvatska


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o., Beograd - Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o., Beograd – Voždovac; Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. NORBROOK LABORATORIES LTD.

   Station Works, County Down, Newry, Severna Irska, Velika Britanija


  2. GENERA d.d.

   Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok, Kalinovica, Hrvatska


 2. IME LEKA


  Pestigon Spot On – za mačke

  50 mg/0.5 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke

  fipronil


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol (E 320) 0.1 mg

  Butilhidroksitoluen (E 321) 0.05 mg


  Ostale pomoćne supstance: butilalkohol; polisorbat 80; povidon K12; dietilenglikolmonoetiletar.


 4. INDIKACIJE


  Za suzbijanje infestacije mačaka buvama (Ctenocephalides felis). Lek pokazuje trenutni insekticidni učinak i produženo insekticidno delovanje do 5 nedelja, protiv novih infestacija odraslim buvama.

  Lek deluje akaricidno, a krpelji (Ixodes ricinus) uginu u toku 48 sati. Akaricidno dejstvo protiv krpelja (Dermacentor reticulatus) traje do 2 nedelje. Ukoliko su krpelji te vrste prisutni na mački u vreme nanošenja ovog lek neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali će biti odstranjeni. Tokom narednih 7 dana Ovaj lek se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, koji je prethodno dijagnostikovan od strane veterinara.


  image 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka lek se ne primenjuje na mačićima mlađim od 8 nedelja i lakšim od 1 kg.

  Ne daje se obolelim životinjama (sistemske bolesti, povišena telesna temperatura…) ili životinjama u stanju oporavka.

  Ne daje se kunićima, jer se kod njih mogu javiti neželjene reakcije pa i smrt.

  Ne daje se u slučajevima kada je poznata preosetljivost prema aktivnoj ili bilo kojoj pomoćnoj supstanci u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju da životinja poliže ovaj lek moguća je pojava pojačane salivacije u kraćem vremenskom periodu, zbog svojstava nosača. Od vrlo retkih neželjenih reakcija na mestu aplikacije mogu da se jave prolazne kožne reakcije (ljuštenje kože, lokalna alopecija, svrab, crvenilo) kao i opšti svrab ili gubitak dlake. Izuzetno retko, kod pojedinih mačaka zabeležena je pojačana salivacija, reverzibilni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, ekscitacija) ili povraćanje.

  Ne treba predozirati lek.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana);

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja);

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja);

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja);

  • veoma retko (manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za spoljašnju primenu.

  Način primene: Upotreba nakapavanjem.

  Doza: 1 pipeta od 0.5 mL po mački (približno 7.5 – 15 mg fipronila/kg)


  Uputstvo za primenu:

  Pipetu držite uspravno. Protresite njen suženi deo i proverite da li se sadržaj spustio u prošireni deo pipete. Presavijanjem po urezanoj liniji odvojite vrh pipete. Razmaknite dlaku na području između lopatica tako da se vidi koža. Vrh pipete prislonite na kožu i blagim pritiskom istisnite


  image


  sadržaj, po mogućnosti na dva mesta – jedno uz bazu lobanje, a drugo 2-3 cm niže prema leđima. Za vađenje pipete iz pakovanja koristite makaze ili postupak prikazan na slikama.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je da je lek istisnut na mesto sa kojeg ga životinja ne može lizati, kao i da se obezbedi da se životinje međusobno ne ližu nakon tretmana. Treba paziti da se što je moguće manje leka istisne na dlaku, jer će ona na mestu aplikacije delovati umašćeno, tj. slepljeno. Ukoliko se to dogodi, pomenuti izgled nestaje u vremenu od 24 sata posle aplikacije. Za optimalnu kontrolu infestacije životinja buvama i krpeljima program tretmana treba bazirati na lokalnim epizootiološkim prilikama.

  U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između aplikacija leka je 4 nedelje.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od dejstva svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ovaj lek ne sprečava krpelje da se zakače na kožu životinja. Ako je životinja tretirana pre izlaganja krpeljima, oni će početi da uginjavaju u prvih 24 – 48 sati nakon što se zakače. Po pravilu to se dešava pre nego što se krpelj poveća, što umanjuje, ali ne isključuje opasnost od prenosa bolesti. Uginuli krpelji često otpadnu sa kože životinje, a oni koji zaostanu lako se uklanjaju nežnim povlačenjem.


  image


  Kada se ovaj lek koristi kao deo strategije za lečenje alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, preporučuje se njegova primena jedanput mesečno kod svih preosetljivih jedinki, kao i kod ostalih mačaka u domaćinstvu.

  Za optimalnu kontrolu infestacije buvama u domaćinstvu sa više kućnih ljubimaca treba sve pse i mačke u kući tretirati prikladnim insekticidom.

  Izbegavajte često kupanje i šamponiranje životinje, jer održavanje efikasnosti leka u takvim okolnostima nije ispitano.

  Ponekad se krpelji zakače i za tretiranu životinju. Zbog toga se u nepovoljnim okolnostima ne može u potpunosti isključiti mogućnost prenosa infektivnih oboljenja kojima su krpelji vektori. Buve sa kućnih ljubimaca se ćesto mogu naći u korpi životinje, kao i na mestima na kojima oni redovno borave ili spavaju, kao što su prostirke i tkaninom presvučeni delovi nameštaja. Iz tih razloga u slučaju šire infestacije, kao i u početku sprovođenja kontrolnih mera, ta mesta treba redovno tretirati prikladnim insekticidom i čistiti usisivačem.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pazite da ovaj lek ne dođe u dodir sa očima životinje. U slučaju nehotičnog kontakta s očima odmah ih temeljno isperite vodom.

  Samo za spoljašnju upotrebu.

  Pre tretmana treba što preciznije odrediti telesnu masu životinje.

  Treba osigurati da se lek nanese na deo tela koji nije životinji dostupan za lizanje i paziti da životinje ne ližu jedna drugu nakon tretmana.

  Ovaj lek nemojte nanositi na rane ili oštećenu kožu.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek može nadražiti oči i sluzokože. Iz tih razloga potrebno je izbeći mogućnost da lek dođe u kontakt sa ustima ili očima. U slučaju nehotičnog kontakta sa očima, odmah ih temeljno isperite sa većom količinom čiste vode. Ako iritacija potraje i nakon ispiranja, odmah potražite savet/pomoć lekara i pokažite mu uputstvo. Izbegavajte da sadržaj pipete dođe u dodir sa prstima. Ukoliko se to ipak dogodi ruke operite vodom i sapunom. Nakon primene leka operite ruke. Za vreme primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti. Osobe preosetljive na fipronil ili na pomoćne supstance (videti sekciju 6.1) treba da izbegavaju dodir sa ovim lekom. Lečene životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši; deci takođe ne treba dozvoliti igranje sa tretiranim ljubimcima dok se mesto nanošenja leka ne osuši. Zbog toga se ne preporučuje nanošenje leka tokom dana, već rano uveče, sa tim da prethodno tretiranim životinjama ne treba dozvoliti da spavaju s vlasnicima, a posebno ne sa decom.


  Ostale mere opreza

  Alkoholni nosač u ovom leku može imati štetno dejstvo na lakirane i druge površine u domaćinstvu, kao i na nameštaj. Lek je zapaljiv, treba ga čuvati dalje od izvora toplote, iskrenja ili otvorenog plamena, kao i ostalih potencijalnih izvora vatre.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Laboratorijskim ispitivanjima nisu utvrđeni nikakvi znaci ili promene, koje bi upućivale da fipronil poseduje teratogene ili fetotoksične efekte. U nedostatku ispitivanja bezbednosti primene leka kod gravidnih i mačaka u laktaciji, preporučuje se upotreba samo nakon procene nadležnog veterinara o odnosu koriti i rizika.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  image


  Inkompatibilnost

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Toksišnost ovog leka kada se nanese na kožu je veoma mala. Opasnost od pojave neželjenih dejstava se uvećava (videti sekciju 4.6) pri učestalom predoziranju. Iz tih razloga kod životinja treba uvek primeniti pipetu odgovarajuće veličine, u skladu sa njihovom telesnom masom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Fipronil može nepovoljno delovati na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, vodotokove i kanale lekom ili praznom ambalažom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.05.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta od providnog filma, koji se sastoji od tri sloja: polipropilen/COC/polipropilen, lakirani sloj bez prisutnog rastvarača i polietilen/EVOH/polietilen, sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu. Polietilen/EVOH/polietilen je sloj koji je u kontaktu sa lekom.

Svaka pipeta je smeštena u pojedinačnu zaštitnu kesicu od LDPE/najlon/aluminijum/poliester folije, koja onemogućava deci da pristupe leku („child resistant”).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalaze 4 pipete, sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu, u kesicama i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00324-20-001 od 31.05.2021. godine


image