Početna stranica Početna stranica

OPTIMMUNE ophtalmic ointment
ciklosporin


UPUTSTVO ZA LEK


OPTIMMUNE ophtalmic ointment, mast za oči, 2 mg/g, tuba, 1 x 3.5 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering Plough Sante Animale


Adresa: La Grindoliere, Zone Artisanale, F-49500 Segre, Francuska

Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.

Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Schering Plough Sante Animale

  La Grindoliere, Zone Artisanale, F-49500 Segre, Francuska


 2. IME LEKA


  OPTIMMUNE ophtalmic ointment

  2 mg/g mast za oči za pse ciklosporin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g masti za oči sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ciklosporin 2.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Amerchol™ CAB (parafin i lanolin alkohol); kukuruzno ulje; beli meki parafin.


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju hroničnih, rekurentnih konjunktivitisa koji nastaju kao posledica autoimunih bolesti oka. Indikovan je za terapiju keratoconjunctivitis sicca (KCS, „suvo oko“) i hroničnog superficijalnog keratitisa („panus“) kod pasa.

  Može se koristiti uz topikalne kortikosteroide ili kao zamena za kortikosteroide kada su oni kontraindikovani (kod ulceracija rožnjače).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje u slučaju sumnje na gljivičnu ili virusnu infekciju oka.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Blaga iritacija oka (kao što su crvenilo oka, blefarospazam, konjunktivitis) prijavljena je u retkim slučajevima tokom prvih nekoliko dana lečenja. Ako iritacija potraje duže od 7 dana, lečenje treba prekinuti. U veoma retkim slučajevima primećeno je zapaljenje i oticanje kože očnih kapaka.


  U veoma retkim slučajevima je zabeležen svrab, delimično sa intenzivnim češanjem i lezijama kože, kao i opadanjem dlake u predelu oko očiju. Ovo može biti povezano sa oticanjem viška masti.


  U veoma retkim slučajevima prijavljene su sistemske reakcije kao što su pojačano lučenje pljuvačke, letargija, nedostatak apetita i povraćanje za koje nisu dostupni potvrđeni zaključci o uzročno- posledičnoj vezi.


  Učestalost neželjenih reakcija se definiše korišćenjem sledeće konvencije:

  • veoma često (više od 1 od 10 lečenih životinja koje pokazuju neželjene reakcije)

  • često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolovane izveštaje).


  Ukoliko primetite bilo kakva neželjena dejstva koja ovde nisu opisana, molimo Vas da o tome obavestite svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje lokalno u konjunktivalnu vreću.

  Mala količina masti (traka dužine od ½ cm -1 cm) se aplikuje u obolelo oko (oči). Lek se primenjuje na svakih 12 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije masti iz oka treba ukloniti bilo kakav iscedak, odnosno oko blago očistiti ili isprati za oko neiritirajućim rastvorom.

  Obratiti pažnju da se izbegne kontaminacija sadržaja tokom primene. Ne savijati tubu i ne stiskati je od donjeg kraja.


 10. KARENCA


  image


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.

  Nakon korišćenja zatvoriti tubu. Tubu čuvati u spoljašnjem pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Klinička iskustva pokazuju da 90% pasa obolelih od keratokonjuktivitis sicca zahteva doživotnu terapiju. Međutim, ukoliko se terapija kontinuirano sprovodi, uz redovne kliničke preglede, bolest ima dobru prognozu.

  Hronični superficijalni keratitis takođe zahteva kontinuiranu terapiju, iako u periodima godine kada je uticaj UV zračenja manji terapija može biti obustavljena ili redukovana.

  U lečenju keratokonjuktivitis sica važno je da terapija bude kontinuirana. Studije su pokazale da stimulacija stvaranja suza prestaje 24 sata nakon prestanka tretmana. Efekat stimulacije lučenja suza uočava se u toku prvih 10 dana terapije, ali za ostvarivanje maksimalnog efekta može biti potrebno 6 nedelja od početka terapije.


  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja Prilikom aplikacije, izbegavati kontakt leka sa kožom. Nositi zaštitne rukavice. Nakon aplikacije oprati ruke.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Samo za spoljašnju primenu.

  Obratiti pažnju da se izbegne kontaminacija sadržaja tokom primene. Između aplikacija vratiti kapicu na tubu.

  Mesec dana nakon prvog otvaranja tube preostalu količinu leka treba odbaciti.

  Proizvod može izazvati iritaciju kože i očiju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. Prilikom nanošenja masti nosite rukavice. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok rukujete proizvodom. Operite ruke i kožu koja je u kontaktu sapunom i vodom odmah nakon upotrebe proizvoda. U slučaju kontakta sa očima, odmah temeljno isperite vodom. U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savet lekara i pokažite lekaru uputstvo za upotrebu ili etiketu. Stisnite cev sa dna i ne preklapajte.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne primenjivati kod gravidnih kuja.

  Studije bezbednosti primene kod gravidnih kuja nisu sprovedene.


  image


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  U malom broju slučajeva zabeleženi su upala i otok kože očnih kapaka, kao posledica curenja prekomerne količine masti prilikom primene. Smanjenje količine aplikovane masti rezultiralo je povlačenjem promena.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.01.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba sa 3,5g masti sa vrhom od polietilena visoke gustine i poklopcem sa zaštitnim prstenom

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 tubu sa lekom i Uputstvo za lek


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QS01XA18

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00016-22-002 od 26.01.2023. godine


image