Početna stranica Početna stranica

EnroxilMax
enrofloksacinUPUTSTVO ZA LEKEnroxil Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;

  Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO;

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA EnroxilMax

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i svinje enrofloksacin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol (E1519) 20 mg

  n-Butil alkohol 30 mg


  Ostale pomoćne supstance: L-arginin, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Lečenje infekcija respiratornog trakta uzrokovanih sojevima Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma spp. osetljivim na enrofloksacin.

  Lečenje mastitisa prouzrokovanog sojevima E.coli osetljivim na enrofloksacin.


  Svinje:

  Lečenje infekcija respiratornog trakta koje izazivaju Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis i Bordetella bronchiseptica.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati profilaktičk. Lek se ne primenjuje u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka. Ne primenjivati lek kod životinja sa prisutnim oštećenjima zglobne hrskavice ili oštećenjima mekih tkiva oko funkcionalno značajnih i opterećenih zglobova (zglobova koji nose telesnu masu). Ne koristiti u slučajevima rezistencije na druge fluorohinolone zbog moguće ukrštene rezistencije


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima može se javiti prolazna lokalna reakcija (otok, crvenilo) na mestu primene, koja se spontano povlači nakon nekoliko dana.

  U izolovanim slučajevima kod teladi može doći do pojave gastrointestinalnih smetnji u toku lečenja. U retkim slučajevima intravenska primena kod goveda može dovesti do pojave šoka, verovatno usled cirkulatornih poremećaja.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Doziranje: Goveda:

  Kod respiratornih infekcija lek se daje jednokratno subkutano u dozi od 7.5 mg enrofloksacina po 1 kg telesne mase (odgovara 7.5 mL leka Enroxil Max na 100 kg telesne mase). U slučaju ozbiljnih ili hroničnih infekcija može biti potrebna ponovljena primena leka posle 48 sati.

  Kod mastitisa izazivanog E. coli lek se daje intravenski u dozi od 5 mg enrofloksacina po 1 kg telesne mase (odgovara 5 mL leka Enroxil Max na 100 kg telesne mase). Lečenje mastitisa izazivanog E. coli treba vršiti isključivo intravenskom primenom leka u toku 2-3 uzastopna dana.

  Svinje:

  Kod respiratornih infekcija lek se daje jednokratno, intramuskularno u mišiće vrata iza uha, u dozi od

  7.5 mg enrofloksacina po 1 kg telesne mase (odgovara 0.75 mL leka Enroxil Max na 10 kg telesne mase). Ukoliko nakon prve aplikacije ne nastane poboljšanje zdravstvenog stanja, tretman se može ponoviti posle 48 sati. Ponovljene injekcije treba aplikovati na različita injekciona mesta.

  Način primene: Goveda:

  Respiratorna oboljenja: subkutana upotreba.

  Lečenje mastitisa izazivanog E. coli: intravenska upotreba. Intravenska injekcija se mora davati sporo.


  image


  Svinje:

  Respiratorna oboljenja: intramuskularna upotreba.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ne davati više od 15 mL kod goveda ili 7.5 mL kod teladi i svinja po jednom injekcionom mestu.


 10. KARENCA


  Goveda:

  meso i jestiva tkiva: 14 dana. mleko: 5 dana.


  Svinje (meso i jestiva tkiva): 12 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne davati više od 15 mL kod goveda ili 7.5 mL kod teladi i svinja po jednom injekcionom mestu.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoji saznanje ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova. Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije. Ako u roku od 2-3 dana od početka terapije ne dođe do kliničkog poboljšanja, treba ponovo proveriti osetljivost uzročnika i ukoliko je potrebno promeniti terapiju.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom zbog mogućeg razvoja senzibilizacije, kontaktnog dermatitisa ili reakcija preosetljivosti. Osobe koje su preosetljive na (fluoro)hinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Pri rukovanju lekom ne treba jesti, piti ni pušiti. Nakon primene leka treba oprati ruke. Ovaj lek je alkalni rastvor. U slučaju nehotičnog prosipanja leka na kožu, mesto treba odmah isprati vodom.Ukoliko dođe do slučajnog kontakta leka sa očima,


  image


  treba ih isprati velikom količinom čiste vode. Ako se javi iritacija, treba potražiti savet lekara. Treba paziti da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu. Ukoliko bol potraje duže od 12 sati nakon pregleda lekara, treba ponovo potražiti medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Enrofloksacin može interferirati sa metabolizmom teofilina, smanjujući mu klirens što za posledicu ima viši nivo teofilina u plazmi. Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom moguća je pojava konvulzija. Istovremena primena sa makrolidnim antibioticima ili tetraciklinima može izazvati antagonistički efekat.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Goveda dobro podnose primenu doze od 25 mg/kg t.m. subkutano, tokom 15 uzastopnih dana, bez pojave bilo kakvih kliničkih simptoma. Više doze kod goveda i doze oko 25 mg/kg t.m. i više kod svinja mogu dovesti do pojave letargije, hramanja, slabosti, pojačane salivacije i mišićnog tremora. Ne treba prekoračivati preporučenu dozu. Ne postoji specifični antidot, pa se u slučaju nehotičnog predoziranja primenjuje simptomatska terapija.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom-flip-off kapsulom zelene boje.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01MA90

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021.


image