Početna stranica Početna stranica

Porcilis M HYO ID ONCE
vakcina koja sadrži inaktivisanu Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11UPUTSTVO ZA LEK


image

image

Porcilis M HYO ID ONCE, emulzija za injekciju, 1 x 10mL (1 x 50 doza) Porcilis M HYO ID ONCE, emulzija za injekciju, 1 x 20mL (1 x 100 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V.,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Porcilis M Hyo ID ONCE

  vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11 emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 0,2 mL sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Koncentrat inaktivisanih celih ćelija Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11: titar At najmanje ≥6,5 log2*

  (*srednja vrednost titra antitela kod miševa nakon imunizacije sa 1/1000 doze za svinje)


  Adjuvans :

  Parafin tečni, laki 34,6mg

  dl-alfa-tokoferilacetat 2,5mg


  Ostale pomoćne supstance: parafin tečni, laki; dl-alfa-tokoferil acetat; polisorbat 80; simetikon; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; voda za injekcije


  Emulzija za injekciju. Bela do skoro bela emulzija kremastog izgleda nakon mućkanja.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju tovnih svinja u cilju redukcije lezija na plućima i redukcije gubitka dnevnog prirasta u periodu tova, uzrokovanih infekcijom Mycoplasma hyopneumoniae.

  Početak imuniteta: 3 nedelje nakon vakcinacije Trajanje imuniteta: 22 nedelje nakon vakcinacije


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na dan vakcinacije se veoma često javlja prolazni porast telesne temperature od prosečno 0,7 °C, a kod nekih životinja i do 2 °C. Kod svih životinja telesna temperatura se vraća na fiziološke vrednosti 1-2 dana nakon što je zabeležen maksimalan porast temperature. Kod nekih životinja se na dan vakcinacije može javiti blaga sistemska reakcija, koja se ogleda u sklonosti životinja ka ležanju i manjim znacima nelagode. Veoma često se mogu javiti prolazne lokalne reakcije, pretežno u vidu tvrdih, bezbolnih otoka nalik na dugmad, dijametra do 4 cm. Kod nekih životinja se može javiti crvenilo i/ili dvofazna lokalna reakcija koje se sastoji od povećanja i smanjenja veličine lokalne promene, praćenih još jednim povećanjem i smanjenjem. Lokalne reakcije se u potpunosti povlače u periodu od oko 7 nedelja nakon vakcinacije.


  Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:

  • Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 lečenih životinja )

  • Česte (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 100 lečenih životinja)

  • Povremene (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 1000 lečenih životinja)

  • Retke (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 10000 lečenih životinja)

  • Veoma retke (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane prijave)


   Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (tovne svinje).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intradermalna upotreba.

  Vakcina se primenjuje intradermalno u dozi od 0,2 mL po životinji, poželjno sa leve ili desne strane vrata ili duž leđnih mišića, korišćenjem aplikatora za intradermalnu primenu. Mali intradermalni čvorić prolaznog karaktera koji se zapaža nakon intradermalne aplikacije ukazuje na pravilno izvedenu tehniku vakcinacije.

  Multidozni aplikator IDAL služi za intradermalnu primenu vakcine (bez igle) i obezbeđuje primenu predviđene doze vakcine od 0,2 mL ± 10% kroz epiderm kože.

  Bezbednost i efikasnost vakcine Porcilis M HYO ID ONCE potvrđeni su uz primenu medicinskog sredstva IDAL.

  Shema vakcinacije:

  Životinje vakcinisati jednokratno, najranije u uzrastu od 2 nedelje.  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Neposredno pre upotrebe dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C) i pre upotrebe je dobro promućkati. Preduzeti mere koje će sprečiti kontaminaciju vakcine tokom primene.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (2 - 8 °C).

  Pokazano je da transport na 30 °C tokom 3 sata nema uticaj na kvalitet proizvoda. Ne zamrzavati.

  Čuvati zaštićeno od svetlosti.

  Ne koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe navedenog na bočici/kutiji.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnike:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

  Za lekare:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta.  image


  Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  Predoziranje

  Nijedna neželjena reakcija osim već pomenutih u delu 4.6 nije uočena nakon primene dvostruke doze vakcine. Međutim, ove reakcije mogu biti izraženije. Može se javiti prosečni porast temperature od 1,0°C, prolaznog karaktera. Mogu se javiti lokalne reakcije do najviše 7 cm u prečniku. Ove lokalne reakcije se u potpunosti povlače u periodu od oko 9 nedelja nakon vakcinacije.


  Interakcije

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se ova vakcina može primeniti istovremeno (istog dana) sa vakcinom Porcilis PCV ID, ali na različitim mestima aplikacije u razmaku od najmanje 3 cm, kod svinja u uzrastu od najmanje 3 nedelje. Moguće neželjene reakcije su prikazane pod tačkom 6, osim veličine lokalnih reakcija koje kod pojedinih svinja mogu dostići i 6 cm. Vrlo često se kod lokalnih reakcija mogu zapaziti crvenilo i kraste. Za istovremenu primenu ove dve vakcine, treba pročitati informacije o leku (Uputstvo za lek) za vakcinu Porcilis PCV ID.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.08.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Kartonska kutija sa 1 staklenom bočicom (tip I, Ph. Eur.) koja sadrži 10 mL (50 doza) vakcine. Kartonska kutija sa 1 staklenom (tip I, Ph. Eur.) ili PET bočicom koja sadrži 20 mL (100 doza) vakcine.

Bočice su zatvorene nitril gumenim zapušačem (tip I, Ph. Eur.) i zaptivene aluminijumskom kapicom.


image


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB13


Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00271-21-001 od 01.08.2021. za Porcilis M HYO ID ONCE, 1 x 10 mL (1 x 50 doza)

323-01-00272-21-001 od 01.08.2021. za Porcilis M HYO ID ONCE, 1 x 20 mL (1 x 100 doza) PET

bočica

323-01-00273-21-001 od 01.08.2021. za Porcilis M HYO ID ONCE, 1 x 20 mL (1 x 100 doza)

staklena bočica


Porcilis M HYO ID ONCE je inaktivisana bakterijska vakcina koja sadrži koncentrat celih ćelija Mycoplasma hyopneumoniae soj 11. Ovaj antigen je inkorporiran u adjuvans koji se bazira na kombinaciji lakog tečnog parafina i dl-alfa-tokoferil acetata, u cilju obezbeđivanja produžene stimulacije imuniteta. Vakcinacija kod svinja stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv Mycoplasma hyopneumoniae.


image