Početna stranica Početna stranica

Rilexine 200 LC
cefaleksin


UPUTSTVO ZA LEKRilexine 200 LC, intramamarna suspenzija, 12 x 9.4 g


(za primenu na životinjama)Proizvođač:


Adresa:

 1. Virbac

 2. HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.

2. S.S. 156 dei Monti Lepini- Km 47600, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italija

Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b,Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Virbac

   1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska

  2. HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.

   S.S. 156 dei Monti Lepini- Km 47600, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italija


 2. IME LEKA Rilexine 200 LC

  200 mg/9.4 g intramamarna suspenzija za krave u laktaciji cefaleksin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamamarni špric (9.4 g intramamarne suspenzije) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Cefaleksin 200 mg

  (u obliku cefaleksin, monohidrata)


  Pomoćne supstance:

  butilhidroksianizol 1.8 mg


  Ostale pomoćne supstance: ricinusovo ulje, hidrogenisano; ulje kikirikija


 4. INDIKACIJE


  Lečenje kliničkih i subkliničkih mastitisa mlečnih krava tokom perioda laktacije, prouzrokovanih sa Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli osetljivim na cefaleksin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod krava sa poznatom preosetljivošću na cefalosporine i peniciline.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do preosetljivosti na cefalosporine kod senzibilisanih krava.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u laktaciji


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Primenjuje se tretman od 4 intramamarna šprica po inficiranoj četvrti. Jedan intramamarni špric na svakih 12 sati. Posle izmuzanja i dezinfekcije, umetnuti vrh intramamarnog šprica u sisni kanal i konstantnim ptitiskom na klip šprica nežno istisnuti suspenziju.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek aplikovati samo u obolelu četvrt vimena. Zaštitinu kapicu skinuti neposredno pre tretmana. Poštovati principe antisepse.

  Ne koristiti delimično otvoren intramamarni špric.


 10. KARENCA


  Meso: 7 dana

  Mleko: 3 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama  image


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj preparat je namenjen kravama u laktaciji. Ispitivanja na laboratorijskim životinjama (miš, pacov, kunić) sa cefaleksinom su otkrila embriotoksični/fetotoksični potencijal molekula u dozama koje su više od terapijskih.

  Bezbednost preparata kod mlečnih krava tokom graviditeta nije dokazivana. Ipak, količina cefaleksina koja se resorbuje posle intramamarne primene je mala tako da primena leka tokom graviditeta ne predstavlja poseban problem.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Nije primenljivo.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.12.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: beli, intramamarni špric od polietilena visoke gustine, koji sadrži

9.4 g leka, hermetički zatvoren

Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 12 intramamarnih špriceva.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51DB01

Broj dozvole: 323-01-00317-19-001 od 11.02.2020.


image