Početna stranica Početna stranica

Triguard 250
sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEKTriguard 250, oralni prašak, 100 mg/g+50 mg/g+100 mg/g, 20 x 20 g

Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g+50 mg/g+100 mg/g, 20 x 100 g

Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g+50 mg/g+100 mg/g, 1 x 1 kg

Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g+50 mg/g+100 mg/g, 1 x 10 kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH CORP. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH CORP. 2000 d.o.o.

  Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH CORP. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Triguard 250

  100 mg/g +50 mg/g +100 mg/g oralni prašak

  za svinje i živinu

  sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Sulfadimidin 100 mg

  Neomicin-sulfat 50 mg

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta kod svinja i lečenje respiratornih i enteričnih infekcija kod živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na sulfonamide, tetracikline i neomicin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Samo ponekad, posle duže i nekontrolisane primene, ovaj lek može da prouzrokuje indigestiju, praćenu prolivom i povraćanjem, oštećenje bubrega, iznurenost, anoreksiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju i poremećaj rasta.

  Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u hranu Doziranje:

  Svinje: 5 g praška na 20 kg telesne mase; lek se daje dva puta dnevno (ujutro i uveče); kod grupne terapije svinjama se daje 500 g praška na 100 kg hrane.

  Živina: 3-5 kg praška na 1 tonu hrane. Terapija traje 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 14 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  image


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Preparat se ne koristi kod kokošaka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Studije na eksperimentalnim životinjama nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi/rizik od strane odgovornog veterinara.

  Ne daje se kokoškama nosiljama konzumnih jaja.


  Interakcije

  Preparat ne treba davati zajedno sa hloramfenikolom, penicilinima i cefalosporinima. Takođe, lek se ne daje istovremeno sa antacidima, adsorbensima, laksativima, kao i solima kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i bizmuta.


  Predoziranje

  Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Izuzetno, posle duge i nekontrolisane upotrebe, ovaj lek može prouzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćanjem, anoreksiju, nefrotoksičnost, hepatotoksičnost, iznurenost, fotosenzibilizaciju, hemolitičku anemiju, pruritus, trombocitopeniju i poremećaj rasta.


  Inkompatibilnost

  Preparat ne treba mešati sa drugim lekovima u hrani.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na sulfonamide, tetracikline i/ili aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.02.2020.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Pakovanje 20 x 20 g; 20 x 100 g

image

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije PE/Al/PE sa 20 g ili 100 g oralnog praška. Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška i Uputstvo za lek.

Pakovanje 1 x 1 kg; 1 x 10 kg

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00356-19-001 od 12.02.2020. za Triguard 250, 1 x 1 kg

323-01-00357-19-001 od 12.02.2020. za Triguard 250, 1 x 10 kg

323-01-00358-19-001 od 12.02.2020. za Triguard 250, 20 x 20 g

323-01-00359-19-001 od 12.02.2020. za Triguard 250, 20 x 100 g


image