Početna stranica Početna stranica

Lincomed
linkomicinUPUTSTVO ZA LEKLincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: DOO VETMEDIC Beograd


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: DOO VETMEDIC Beograd

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  DOO VETMEDIC Beograd,

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  DOO VETMEDIC Beograd

  Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Lincomed

  Linkomicin (400 mg/g) prašak za oralni rastvor za svinje i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Linkomicin (u obliku hidrohlorida) 400.00 mg


  Pomoćne supstance:

  Saharoza do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Svinje: infekcije digestivnog trakta svinja prouzrokovane sa Brachyspira hyodysenteriae (dizenterija svinja - krvavi proliv) i Lawsonia intracellularis (proliferativni ileitis).

  Brojleri: infekcija digestivnog trakta brojlera prouzrokovana sa Clostridium perfringens (nekrotični enteritis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na linkomicin.

  Ne davati konjima, preživarima, kunićima, i sitnim glodarima (zamorac, hrčak, činčila). Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Linkomicin može izazvati prolazno razmekšavanje fecesa i edem anusa svinja, posle prva dva dana tretmana. Veoma retko, kod nekih svinja može se pojaviti iritacija na koži ali ove promene spontano prolaze 5 do 8 dana posle prestanka davanja leka.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje:

  -Doza linkomicina za svinje iznosi 33 do 66mg/L vode za piće.

  -Lek LINCOMED treba rastvoriti u količini od 10 do 20g/120L vode za piće, odnosno100 do 200g leka u 1200L vode za piće, zavisno od inteziteta infekcija.

  Terapija traje 10 dana ili još pet dana po prestanku simptoma bolesti. Brojleri:

  -Doza linkomicina za brojlere iznosi 16mg/L vode za piće.

  -Lek LINCOMED treba rastvoriti ukoličini od 10g/250L vode za piće, odnosno 100g leka u 2500L vode za piće.

  Terapija traje 7 dana

  Mediciranu vodu praviti svakih 24 sata, neutrošenu vodu baciti. Medicirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće svo vreme terapije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Mediciranu vodu praviti svakih 24 sata, neutrošenu vodu baciti.

  Medicirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće svo vreme terapije.


 10. KARENCA


  Meso svinja: 3 dana Meso brojlera: 5 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC.  image


  Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju ili posle otvaranja pakovanja dobro zatvoreno kako bi se sprečilo prodiranje vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, čuvanjem na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Uzimanje medicirane vode može biti smanjeno, zavisno od težine kliničke slike odnosno, inteziteta infekcije. U slučajevima kada je uzimanje vode signifikantno smanjeno životinje treba tretirati parenteralno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Ljudi presosteljivi na linkomicin ne treba da dolaze u kontakt sa ovim lekom.

  Voditi računa da ne dođe do udisanja praška, koristiti zaštitnu opremu prilikom rada (rukavice, masku, naočare, odeću), odnosno pripremanja medicirane vode.

  Izbegavati direktni kontakt leka sa kožom, očima i sluzokožama, ukoliko dođe do kontakta, odmah isprati vodom.

  Ne jesti, piti i pušiti tokom rada sa ovim lekom.

  Ukoliko se pojave znaci alergije, odmah se obratiti lekaru.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ne davati gravidnim krmačama.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije


  Ne davati istovremeno sa makrolidnim antibioticima.


  Predoziranje


  Linkomicin ispoljava široke granice sigurnosti, ali preporučene doze se ne smeju prekoračiti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.08.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1x1000g: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: štampana tripleks folija PET/AL/PE

1x5kg: PE kesa, sa samolepljivom etiketom. Spoljašnje pakovanje: natron džak.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01FF02

Broj dozvole:

1x1000 g: 323-01-00509-17-002 od 23.08.2018.

1x5 kg: 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018.image